Uber pre deti

LUKY GAŠPARÍK JR. / 24. október 2014 / Business

Osobná taxis­lužba pre deti? Okrem ich rodi­čov je tu na to aj ame­rický star­tup s náz­vom Shuddle.

Shuddle podľa svo­jich vyjad­rení vidí v tejto oblasti veľkú pod­ni­ka­teľ­skú prí­le­ži­tosť a za svoju naj­väč­šiu výhodu pova­žuje odbre­me­ne­nie rodi­čov od sta­rosti voziť svoje deti.

Služba bude zo začiatku dostupná iba pre oby­va­te­ľov San Fran­cisca a za jej využi­tie si rodi­čia zapla­tia mesačné pred­platné 9 dolá­rov. Toto je však len popla­tok za mož­nosť využi­tia služby, takže za každú jazdu si Shudddle účtuje ešte zvlášť sumu. „Taxi“ pre vaše deti si bude možné rezer­vo­vať až na týž­deň dopredu.

Shuddle sľu­buje, že svo­jich vodi­čov bude vybe­rať sta­rost­livo a mali by mať aspoň základné skú­se­nosti so sta­rost­li­vos­ťou o deti. Spo­loč­nosť zatiaľ najala do služby 100 vodi­čov, pres­nej­šie sa jedná o ženy vodičky. Rodi­čia by pred kaž­dou jaz­dou mali dostať kom­pletné infor­má­cie o vodi­čovi, jeho celé meno, fotku, krátku bio­gra­fiu a opis auta. Pomo­cou mobil­nej apli­ká­cie budú mať tiež mož­nosť sle­do­vať live presnú trasu auta.

Foun­der spo­loč­nosti Shuddle Nick Allen o službe pove­dal: „Deti sú to naj­cen­nej­šie čo máme, preto budem našich vodi­čov vybe­rať sta­rost­livo a budeme dbať na ich ľud­ské prvky v sprá­vaní.“

Služba Shuddle by v našich kon­či­nách asi veľký úspech nemala, ale v USA kde je služba Uber alebo Side­car, z veľ­kej časti využí­vaná rodičmi aj na pre­pravu detí, si Shuddle svoje uplat­ne­nie určite nájde.

Čo si o tom mys­líte? Našla by si táto služba uplat­ne­nie aj u nás?

zdroj: theguardian.com

Pridať komentár (0)