Uber tes­tu­je novú služ­bu, kto­rá pri­po­mí­na auto­bus

Lukáš Timko / 28. decembra 2015 / Lifehacking

Od spus­te­nia nám Uber sľu­bo­val, že pri­ve­zie autá k naším pra­hom. No teraz, Uber čím ďalej, tým viac pri­po­mí­na auto­bus. Spo­loč­nosť minu­lý týž­deň ozná­mi­la, že spúš­ťa tes­to­va­ciu pre­vádz­ku služ­by s náz­vom Uber­HOP. Pomo­cou tej­to služ­by šofé­ri vyz­dvi­hu­jú sku­pi­nu ľudí z urči­té­ho mies­ta – ten­to kon­cept znie úpl­ne rov­na­ko ako naša hro­mad­ná dopra­va – auto­bus vyz­dvih­ne ľudí zo zastáv­ky.

Služ­ba je momen­tál­ne dostup­ná iba v Seatt­li. Zažia­da­te si o jaz­du na jed­nej z troch dostup­ných ciest, no namies­to váš­ho vyz­dvi­hnu­tia pri vami urče­nom mies­te, ako to fun­gu­je pri kla­sic­kom Ube­ri, pasa­žie­ri sú inštru­ova­ní, ako sa pešo dostať k bodu vyz­dvi­hnu­tia, kde sa stret­nú s ostat­ný­mi pasa­žier­mi a šofér­mi.

uberHOP_launch-animation_blog-body-image_960x540_r2

Na blo­gu bolo napí­sa­né, že musí­te byť načas, inak váš uber­HOP odíde bez vás. Mies­ta, kde môže­te vystú­piť nie sú urče­né zákaz­ník­mi, ale uber­HO­Pom. To zna­me­ná, že sa opäť musí­te prejsť, aby ste sa dosta­li do svoj­ho cie­ľa.

Ria­di­teľ poboč­ky v Seatt­le pove­dal, že uber­HOP bude ope­ro­vať na troch ces­tách od 7:00 do 10:00 ráno a potom od 16:00 do 19:00. Všet­ky tri ces­ty vedú z pred­mes­tí do cen­tra mes­ta a späť. Uber sa sna­ží prí­sť na to, ako dostať „viac zadkov do jed­né­ho auta“ a tak zre­du­ko­vať cel­ko­vý počet aut na ces­tách.

UberHOP

Uber­Po­ol mal v San Fran­cis­cu úspech a momen­tál­ne zazna­me­nal viac ako 50% nárast jázd. Táto služ­ba je hlav­ne o zdie­ľa­ní jaz­dy na základ­ne indi­vi­du­ál­ne­ho vyz­dvi­hnu­tia – nie zdie­ľa­nie urče­ných ciest a dochá­dza­nie k urči­té­mu bodu vyz­dvi­hnu­tia, ako to je v prí­pa­de uber­HOP. Uber tiež tes­tu­je uber­COM­MU­TE prog­ram v Chi­ca­gu, kto­rý fun­gu­je v pod­sta­te na tom istom prin­cí­pe uber­Po­ol.

toronto_uberHOP-map_blog-body-image_960x540_r2

Uber si uve­do­mu­je svo­je spo­lo­čen­ské posla­nie – zmen­šiť počet aut na ces­tách a finanč­ne zefek­tív­niť našu pre­pra­vu z bodu A do bodu B. Kým mu však poli­ti­ci budú hádzať pole­ná pod nohy, ten­to cieľ dosiah­ne­me ove­ľa neskôr, ako by sme moh­li. Toto je jed­no­duch­šie rie­še­nie, ako míňať miliar­dy eur na obchva­ty ale­bo kom­pli­ko­va­né doprav­né sys­té­my, kto­ré len mini­mál­ne zlep­šia dopra­vu v mes­tách. Verí­me však, že sa UBER nevzdá a pri­ne­sie tie­to služ­by čosko­ro aj na Slo­ven­sko.

uberCOMMUTE rideruberCOMMUTE Driver10631231396_f7099df4ba_b
Pridať komentár (0)