Uber tes­tuje novú službu, ktorá pri­po­mína auto­bus

Lukáš Timko / 28. decembra 2015 / Tools a produktivita

Od spus­te­nia nám Uber sľu­bo­val, že pri­ve­zie autá k naším pra­hom. No teraz, Uber čím ďalej, tým viac pri­po­mína auto­bus. Spo­loč­nosť minulý týž­deň ozná­mila, že spúšťa tes­to­va­ciu pre­vádzku služby s náz­vom Uber­HOP. Pomo­cou tejto služby šoféri vyz­dvi­hujú sku­pinu ľudí z urči­tého miesta – tento kon­cept znie úplne rov­nako ako naša hro­madná doprava – auto­bus vyz­dvihne ľudí zo zastávky.

Služba je momen­tálne dostupná iba v Seattli. Zažia­date si o jazdu na jed­nej z troch dostup­ných ciest, no namiesto vášho vyz­dvi­hnu­tia pri vami urče­nom mieste, ako to fun­guje pri kla­sic­kom Uberi, pasa­žieri sú inštru­ovaní, ako sa pešo dostať k bodu vyz­dvi­hnu­tia, kde sa stretnú s ostat­nými pasa­žiermi a šoférmi.

uberHOP_launch-animation_blog-body-image_960x540_r2

Na blogu bolo napí­sané, že musíte byť načas, inak váš uber­HOP odíde bez vás. Miesta, kde môžete vystú­piť nie sú určené zákaz­níkmi, ale uber­HO­Pom. To zna­mená, že sa opäť musíte prejsť, aby ste sa dostali do svojho cieľa.

Ria­di­teľ pobočky v Seattle pove­dal, že uber­HOP bude ope­ro­vať na troch ces­tách od 7:00 do 10:00 ráno a potom od 16:00 do 19:00. Všetky tri cesty vedú z pred­mestí do cen­tra mesta a späť. Uber sa snaží prísť na to, ako dostať „viac zadkov do jed­ného auta“ a tak zre­du­ko­vať cel­kový počet aut na ces­tách.

UberHOP

Uber­Pool mal v San Fran­ciscu úspech a momen­tálne zazna­me­nal viac ako 50% nárast jázd. Táto služba je hlavne o zdie­ľaní jazdy na základne indi­vi­du­ál­neho vyz­dvi­hnu­tia – nie zdie­ľa­nie urče­ných ciest a dochá­dza­nie k urči­tému bodu vyz­dvi­hnu­tia, ako to je v prí­pade uber­HOP. Uber tiež tes­tuje uber­COM­MUTE prog­ram v Chi­cagu, ktorý fun­guje v pod­state na tom istom prin­cípe uber­Pool.

toronto_uberHOP-map_blog-body-image_960x540_r2

Uber si uve­do­muje svoje spo­lo­čen­ské posla­nie – zmen­šiť počet aut na ces­tách a finančne zefek­tív­niť našu pre­pravu z bodu A do bodu B. Kým mu však poli­tici budú hádzať polená pod nohy, tento cieľ dosiah­neme oveľa neskôr, ako by sme mohli. Toto je jed­no­duch­šie rie­še­nie, ako míňať miliardy eur na obchvaty alebo kom­pli­ko­vané dopravné sys­témy, ktoré len mini­málne zlep­šia dopravu v mes­tách. Veríme však, že sa UBER nevzdá a pri­ne­sie tieto služby čoskoro aj na Slo­ven­sko.

uberCOMMUTE rideruberCOMMUTE Driver10631231396_f7099df4ba_b
Pridať komentár (0)