Uber vydal hru, cez ktorú si chce vycho­vať ďal­ších vodi­čov

Tomáš Kahn / 12. jún 2015 / Business

Jeden z naj­hod­not­nej­ších star­tu­pov pla­néty sa roz­ho­dol, že svo­jej kon­ku­ren­cií už nedá žiadnu šancu. Roz­ho­dol sa, že svo­jich budú­cich vodi­čov si vychová pro­stred­níc­tvom hry UberD­rive.

Uber má jasno v tom, aký je naj­väčší prob­lém ľudí, ktorí pra­cujú ako taxi­kári pre Uber. Je to orien­tá­cia v meste a efek­ti­vita ich práce. Roz­ho­dol sa preto, že do sveta vydá mobilnú hru s náz­vom UberD­RIVE, pro­stred­níc­tvom kto­rej si môže každý vyskú­šať, aké je to byť vodi­čom pre Uber. Celý pro­jekt bol spus­tený iba včera a zatiaľ je cie­lený iba na oby­va­te­ľov San Fran­cisca, ktorí môžu takýmto spô­so­bom spoz­nať svoje mesto. Počas hra­nia sa na reál­neho vodiča Uberu, dostá­vate objed­návky od ľudí, kto­rých máte čo naj­rých­lej­šie a naj­lac­nej­šie dopra­viť na želané miesto. Cie­ľom hry je naučiť budú­cich vodi­čov per­fekt­nej orien­tá­cii a zna­losti ich mesta. Počas pre­chá­dza­nia mesta sa vám navyše obja­vujú na mape zau­jí­mavé miesta, takže sa môžete dozve­dieť aj niečo o his­tó­rii a zau­jí­ma­vých miesta San Fran­cisca.

Hra je k stia­hnu­tiu samoz­rejme zadarmo a ak sa roz­hod­nete počas jej hra­nia pra­co­vať pre Uber, stačí sa priamo cez apli­ká­ciu pri­hlá­siť do výbe­ro­vého pro­cesu. Celý pro­ces aj vaše ove­re­nie pre­behne následne úplne auto­ma­ti­zo­vane cez túto apli­ká­ciu.

zdroj: blog Uber

Pridať komentár (0)