UPS­TA­GE: Ako vybu­do­vať biz­nis, kto­rý ťa bude baviť

Zuzana Kotuliaková / 18. júna 2017 / Zo Slovenska

zdroj: archív Startitup

Nepreš­lo veľa času od posled­nej pane­lo­vej dis­ku­sie a my sme tu s novou. Zau­jí­ma­ví hos­tia, kto­rí sto­ja za zau­jí­ma­vý­mi pro­jek­ta­mi ti prí­du dať cen­né rady. Tak si príď po poriad­nu dáv­ku inšpi­rá­cie. Už v stre­du 21.06.2017 o 19:30 v Sato­ri Sta­ge.

Témou budú­cej pane­lo­vej dis­ku­sie je: Ako vybu­do­vať biz­nis, kto­rý ťa bude baviť. A pre­čo prá­ve táto téma? Lebo sme pre­sved­če­ní o tom, že je dôle­ži­té robiť to, čo kaž­dé­ho napĺňa. A ak to tak nie je, tre­ba to zme­niť :). Naši hos­tia ti pove­dia, čo robia a ako sa im poda­ri­lo nájsť prá­cu, kto­rá ich navy­še baví. A koho sme pre teba vybra­li?

Prvým hos­ťom je Bar­bo­ra Sza­lai, kto­rá si zalo­ži­la Koun. Jej zmrz­li­no­vý sen si plní v Bra­ti­sla­ve, kde otvo­ri­la jed­nu z naj­vy­chy­te­nej­ších zmrz­li­nár­ni na Slo­ven­sku. O tom, že KOUN je top kva­li­ta sved­čia aj dlhé zástu­py ľudí a prek­va­pu­jú­ci fakt, že ľudia sú ochot­ní kvô­li tomu­to slad­ké­mu poku­še­niu stáť aj pol­ho­di­nu. Aby si Bar­bor­ka spl­ni­la svoj sen išla štu­do­vať zmrz­li­nár­či­nu až do Talian­ska. Čo všet­ko muse­la spra­viť pre­to, aby sa dosta­la tam kde je? Ak prí­deš, tak sa dozvieš.

foto: Ale­xan­dra Val­ko­vá

Dru­hým hos­ťom je Domi­nik Hop­jak s Cross­fit Bra­ti­sla­va. Domi­nik, chcel uká­zať efek­tív­nu for­mu cvi­če­nia aj ostat­ným ľudom, a tak sa stal z jeho hob­by aj biz­nis. Domi­nik zalo­žil naj­po­pu­lár­nej­šiu a naj­zná­mej­šiu sieť gymov na Slo­ven­sku a robí na 100 per­cent to, čo ho baví.

foto: instagram.com/dominik_hopjak 

O Luj­ze Bubá­no­vej, kto­rá je naším ďal­ším hos­ťom, si už urči­te počul. Je spo­lu­za­kla­da­teľ­kou služ­by Diva­no, kto­rej sa poda­ri­lo úspeš­ne expan­do­vať do sve­ta. Jej naj­nov­ším poči­nom je však You­First, ume­lá inte­li­gen­cia pre influ­en­ce­rov na You­tu­be. Jej hna­cím moto­rom sú však emó­cie.

foto: Facebook.com/Lujza Buba­no­vá

Posled­ným hos­ťom je Adrián zo Zele­nej pošty. Ten­to pro­jekt môže­me nazvať aj poš­ta 21. sto­ro­čia. Vďa­ka Zele­nej pošte vyrie­šiš svo­je zásiel­ky v poho­de, elek­tro­nic­ky aj z pohod­lia domo­va. Adrián sa sta­rá o celý chod toho­to pro­jek­tu a stá­le vymýš­ľa neja­ké novin­ky. Naj­nov­šie ino­vo­va­li sys­tém štát­nej elek­tro­nic­kej schrán­ky.

foto: archív Adrián Csu­ba

Urči­te sa príď pozrieť. Okrem super dis­ku­sie si môžeš s nami potom poke­cať a dať pivo/víno. Tak čo, vidí­me sa v stre­du 21.6.2017 o 19:30 v Sato­ri Sta­ge? Všet­ky info náj­deš aj na even­te Face­bo­oku TU a lís­ky si môžeš kúpiť TU.

Live stre­am Ako zbo­hat­núť na stre­et­fo­ode TU a na Ako svo­jim pod­ni­ka­ním mením Slo­ven­sko k lep­šie­mu TU.

Pridať komentár (0)