Urobili najväčšie vyčistenie pláže od odpadu a stal sa malý zázrak. Po 20. rokoch sa na toto miesto vrátili ohrozené korytnačky

interez.sk / 12. septembra 2018 / Zaujímavosti

  • Dob­ro­voľ­níci z in­dic­kého Bom­baja sa už ne­mohli po­ze­rať na pláž Ver­sova, ktorá sa zme­nila na ne­poz­na­nie vďaka ob­rov­skému množ­stvu od­padu
  • Preto spo­jili spo­ločné sily a roz­hodli sa ju vy­čis­tiť
  • Za 85 týž­dňov vy­zbie­rali ne­uve­ri­teľ­ných 13-ti­síc ton od­padu
  • Od­mena ne­dala na seba dlho ča­kať a na miesto sa po dvad­sia­tich ro­koch za­čali ko­nečne vra­cať mor­ské ko­ryt­načky

Ochra­nár Af­roz Shah, je­den z ve­dú­cich pro­jektu, na­zval túto ak­ciu naj­väč­ším pro­jek­tom za­me­ra­ným na čis­te­nie pláží na svete. A podľa všet­kého je to sku­točne tak. Ľu­dia ne­le­nili a pus­tili sa do zbie­ra­nia ne­uve­ri­teľ­ného kvanta od­padu, z kto­rého mnohé, boli to­xické pre mor­ský eko­sys­tém.

Mor­ské ko­ryt­načky plá­vajú v oce­ánoch viac ako 100-mi­li­ó­nov ro­kov, av­šak ne­do­kážu pre­žiť v pro­stredí, ktoré je pre ne to­xické. Ich po­čet na in­dic­kom po­breží sa ra­pídne zni­žo­val. Prí­či­nou bolo nie­len zne­čis­te­nie ži­vot­ného pro­stre­dia, ale ich ma­sívny lov miest­nych ry­bá­rov. Aj preto sa mor­ské ko­ryt­načky do­stali na ne­slávne známy zo­znam ohro­ze­ných dru­hov, kto­rým hrozí vy­hy­nu­tie. Zme­niť túto si­tu­áciu môže však aj sa­motný člo­vek. Vy­čis­te­nie jed­nej z najz­ne­čis­te­nej­ších pláži na svete, môže byť pr­vým dô­le­ži­tým kro­kom.

Ich po­čet sa za­čína zvy­šo­vať

Ne­dávna štú­dia, ktorá ana­ly­zo­vala tak­mer 300 hniezd mor­ských ko­ryt­na­čiek však prišla s prek­va­pi­vým zá­ve­rom. Ich po­čet za­čína po­maly, ale isto rásť. Av­šak ne­mali by sme sa ra­do­vať pred­časne. Práve na­opak, mali by sme ešte zo­sil­niť naše úsi­lie, aby sme tento druh vy­škr­tli zo zo­znamu dru­hov, kto­rým hrozí vy­hy­nu­tie.

V Bom­baji sa mor­ské ko­ryt­načky ko­nečne vra­cajú na pláž. Ne­boli tam tak­mer 20 ro­kov. Po­zrite sa na nád­herné zá­bery, ktoré uka­zujú, že nie všetko je stra­tené. A to je sku­točne skvelá správa!

Ko­nečne doma

Ne­treba fr­f­ľať, ale ko­nať

Prí­roda sa od­me­nila tým najk­raj­ším spô­so­bom

Nie­kedy stačí dobrá myš­lienka. Keď sa re­a­li­zuje, do­káže zme­niť sku­točne viac, než si mys­líme.

Zdroj: in­te­rez.sk

viac_podobnych_clankov_na_www_interez_sk
Pridať komentár (0)