V Mar­tine využi­vajú medzi prvými Ocu­lus Rift pre zlep­še­nie zraku!

Michal Sorkovský / 18. september 2015 / Business

Lekári v mar­tin­skej očnej kli­nike UVEA Medik­li­nik veria, že Ocu­lus Rift je tým správ­nym lie­kom pre pacien­tov, ktorí majú prob­lémy so zra­kom. Vir­tu­álna rea­lita sa totiž javí, ako vhodná nová mož­nosť liečby tupo­zra­kosti. Ocu­lus Rift v kom­bi­ná­cií s vhod­nými hrami má pri­tom už za sebou veľmi sľubné počia­točné výsledky. 

Tupo­zra­kosť je prob­lém vide­nia, pos­ti­hu­júci pri­bližne 3 % ľudí vo svete, ktorý je zväčša spô­so­bený ďale­ko­zra­kos­ťou jed­ného oka. Neprí­jem­nou súčas­ťou tupo­zra­kosti môže byť škú­le­nie, avšak váž­nejší prob­lém pred­sta­vuje strata schop­nosti vní­ma­nia hĺbky, čo zna­mená, že je člo­vek schopný vidieť iba 2D obraz. Tupo­zra­kosť je našťas­tie možné lie­čiť tré­nin­gom. Deti s týmto prob­lé­mom si môžu pomôcť zakrý­va­ním jed­ného oka, čím ho nútia k námahe. Tento postup ale fun­guje len do urči­tého veku a u dospe­lých nedo­káže pomôcť. Tré­ning však nemusí byť len o zakrý­vaní jed­ného oka, pomôcť môže totiž aj vir­tu­álne rea­lita, vďaka kto­rej člo­vek vníma práve troj­roz­merný obraz. 

Ocu­lus Rift teda môže nájsť využi­tie v cel­kom neča­ka­nej sfére a hoci finálny pro­dukt tohto pro­jektu stále nepo­známe, v mar­tin­skej očnej kli­nike využí­vajú druhú tes­to­va­ciu ver­ziu na liečbu svo­jich pacien­tov. Ocu­lus Rift vie byť veľmi uži­toč­ným pri tré­ningu ľudí s tupo­zra­kos­ťou. Jeho obraz je totiž v bez­pro­stred­nej blíz­kosti pou­ží­va­teľa a v reál­nom čase sa záro­veň pris­pô­so­buje polohe hlavy. To zna­mená, že v prí­pade, že sa člo­vek pozrie do strany, zmení sa aj jeho zorné pole vo vir­tu­ál­nom svete.

Pre lie­čebné účely sa na mar­tin­skej kli­nike tiež využíva špe­ciálna apli­ká­cia pre Ocu­lus Rift, s náz­vom Dip­lo­pia. Autor apli­ká­cie James Blaha sám trpí tupo­zra­kos­ťou, avšak hovorí, že práve kom­bi­ná­cia Ocu­lusu Rift a jeho apli­ká­cie mu pri­niesla zlep­še­nie zraku a teraz dokonca dokáže vní­mať 3D obraz. Dip­lo­pia ponúka nie­koľko reži­mov, ktoré sa dajú chá­pať aj ako samos­tatné hry. Málo­kto by pove­dal, že práve hra­nie stol­ného tenisu alebo ovlá­da­nie ves­mír­nej lode, môže byť lie­kom na prob­lémy so zra­kom, avšak vďaka tejto apli­ká­cií je to práve tak.

Lie­čebný pro­ces je zatiaľ na kli­nike UVEA len v skú­šob­nej fáze, no lekári vidia v Ocu­luse Rift poten­ciál: „Ide o takz­vanú metódu push-pull, v rámci kto­rej je slab­šie oko tla­čené, pri­čom domi­nantné oko ho naopak ťahá. Ocu­lus Rift totiž obsa­huje dve šošovky s dvomi obrazmi, pri­čom v rámci kaž­dého člo­vek vidí niečo iné. Vďaka tomu pre­cvi­čuje bino­ku­lárne vide­nie, a teda i hĺb­kové vní­ma­nie,“ hovorí doktor Andres Rus­tand Holm z mar­tin­skej kli­niky. To, že takýto typ liečby dokáže sku­točne pomôcť potvr­dzujú aj zlep­šené výsledky u dvoch pacien­tov, na kto­rých v Mar­tine liečbu tes­to­vali. Na aké­koľ­vek závery je však stále skoro, keďže tento prog­ram je stále len na začiatku.


zdroj: virtualnarealita.eu

Pridať komentár (0)