V San Fran­cis­cu sa zača­li príp­ra­vy na kon­fe­ren­ciu iPho­nu 7

Daška Vanková, thinkapple.sk / 5. septembra 2016 / Lifehacking

Veľ­ké jabl­ko už svie­ti na divad­le Bil­la Gra­ha­ma v San Fran­cis­cu. Veď prá­ve tu sa budú v stre­du, 7. sep­tem­bra, diať veľ­ké veci. Bude sa tu konať kon­fe­ren­cia, na kto­rej bude pred­sta­ve­ný dlho oča­ká­va­ný iPho­ne 7 a 7 Plus, App­le Watch 2 a mož­no aj neja­ké iné prek­va­pe­nia.

Zdroj: 9to5mac.com

Na budo­ve vejú typic­ké čier­ne vlaj­ky s bie­lym logom App­le, okná pri hlav­nom vcho­de sú oble­pe­né pozván­ka­mi na kon­fe­ren­ciu. Na pozván­kach sú ako­by svet­lá, kto­ré môžu sym­bo­li­zo­vať nový duál­ny foto­apa­rát. A ani ten­to rok nad vcho­dom nechý­ba nápis “Spe­cial event”.

Zdroj: 9to5mac.com
Zdroj: 9to5mac.com

Kon­fe­ren­cia sa začí­na v stre­du o 10. 00 h, to je u nás o 19. 00 h. Urči­te sle­duj našu strán­ku, novin­ky bude­me prie­bež­ne spra­co­vá­vať.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: 9to5mac.com

Pridať komentár (0)