V Talian­sku sa zozná­mi­la so Slow food, dnes na Slo­ven­sku pro­pa­gu­je poc­ti­vé potra­vi­ny

Marianna Mikešová / 17. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com/Slow Food Pressburg

Výber potra­vín je dnes šir­ší ako kedy­koľ­vek pred­tým a šká­la kva­li­ty sa pohy­bu­je od plo­dín plných vita­mí­nov po prázd­nu ume­lo ochu­te­nú hmo­tu, tvá­ria­cu sa ako jed­lo. Je len na tebe, čo si zvo­líš!

Ľudia však čoraz viac dáva­jú pred­nosť kva­lit­ným potra­vi­nám pred rých­lym stra­vo­va­ním. Záslu­hu na tom má aj medzi­ná­rod­né hnu­tie Slow food, kto­ré vznik­lo v 80. rokoch v Talian­sku ako reak­cia na glo­ba­li­zá­ciu, ras­tú­cu popu­la­ri­tu fast foodu a vytrá­ca­nie sa lokál­nych gas­tro­no­mic­kých tra­dí­cií. Prá­ve tam sa s ním zozná­mi­la aj Pet­ra Mol­ná­ro­vá, kto­rá na Slo­ven­sku zalo­ži­la ini­cia­tí­vu Slow food Pre­ss­burg.

Foto: facebook.com/Slow Food Pre­ss­burg

Návrat ku kore­ňom

Slow food som zača­la vní­mať tak­mer pred 20 rok­mi počas svo­jich pra­vi­del­ných ciest do Talian­ska. V tom čase som mala ces­tov­nú agen­tú­ru, kto­rá ponú­ka­la dovo­len­ku na talian­skom a slo­ven­skom vidie­ku. Dnes je hnu­tie aktív­ne v 150 kra­ji­nách sve­ta a spá­ja radosť z dob­ré­ho jed­la so zod­po­ved­nos­ťou k miest­nym komu­ni­tám a život­né­mu pro­stre­diu,” pove­da­la Pet­ra.

Foto: facebook.com/Slow Food Pre­ss­burg

Rých­le potra­vi­ny, na kto­ré nás už za socí­ku láka­li rekla­my s clai­mom “uľah­čiť gaz­din­kám život”, sku­toč­ne šet­ria čas. No daň za ich kon­zu­má­ciu je ove­ľa väč­šia. Cie­le Slow food pre­to boli od začiat­ku jas­né — pri­viesť ľudí späť k výživ­ným jed­lám, uve­do­me­lej potra­vi­no­vej pro­duk­cii, spo­ma­le­niu tem­pa a návra­tu záuj­mu o to, čo jedia.

Foto: facebook.com/Slow Food Pre­ss­burg

Neču­do, že jeho kolís­kou je prá­ve Talian­sko z pes­trou lokál­nou pro­duk­ci­ou potra­vín. Veď talian­ska kuchy­ňa je jed­nou tých, kto­ré doka­zu­jú, že spo­je­nie jed­no­du­chých, no prvo­tried­nych suro­vín, vyča­ru­je to naj­lep­šie jed­lo pod sln­kom. Prá­ve pod ním totiž vyrást­lo. :) Doma vypes­to­va­ná para­daj­ka bude vždy viac, ako skle­ní­ko­vá ume­li­na zo super­mar­ke­tu.

Foto: facebook.com/Slow Food Pre­ss­burg

Pro­pa­gá­ci­ou dob­rých, čis­tých a féro­vých potra­vín sa môže­me poma­ly pri­na­vrá­tiť k tra­dič­nej­šie­mu spô­so­bu stra­vo­va­nia. To, čo jeme, totiž ovplyv­ňu­je cel­ko­vú kva­li­tu náš­ho živo­ta, ale aj živo­ta spo­loč­nos­ti, a napo­kon celú eko­no­mi­ku.

Foto: facebook.com/Slow Food Pre­ss­burg

Ako spoz­nať kva­li­tu?

Poznať pôvod a kva­li­tu potra­vín nebo­lo nikdy dôle­ži­tej­šie. “Dneš­ný kon­zu­ment má prí­stup k boha­té­mu sor­ti­men­tu potra­vín. Ovplyv­ne­ný rých­lym život­ným tem­pom ako­by strá­cal zdra­vý úsu­dok. Už nie je odká­za­ný na to, čo je v sezó­ne, potra­vi­ny sú vyrá­ba­né v obrov­ských množ­stvách, pre­pra­vu­jú sa cez pol sve­ta a dlho sa skla­du­jú. Oča­ká­va sa, že aj potom budú doko­na­lé v chu­ti, far­be či trvác­nos­ti, no bez ché­mie to nej­de,” vysvet­li­la Pet­ra.

Foto: facebook.com/Slow Food Pre­ss­burg

Zákla­dom k roz­poz­na­niu kva­li­ty sú naše chu­ťo­vé bun­ky. Ide­ál­ne je kupo­vať pria­mo od výrob­cov, zájsť na trho­vis­ko ale­bo na far­mu. V prí­pa­de dová­ža­ných potra­vín zas nájsť spo­ľah­li­vé­ho dovoz­cu. Napriek tomu, že roz­práv­ka o dva­nás­tich mesia­či­koch je dnes rea­li­tou a jaho­dy môže­me mať kedy­koľ­vek, je dob­ré orien­to­vať sa pod­ľa sezón­nej ponu­ky. Dosta­neš vďa­ka tomu tie naj­vý­živ­nej­šie potra­vi­ny a ešte aj ušet­ríš.

Foto: facebook.com/Slow Food Pre­ss­burg

Osob­ne pre­fe­ru­jem potra­vi­ny, kto­ré sú lokál­ne a majú v regi­ó­ne tra­dí­ciu. Kupu­jem pod­ľa chu­ti, spô­so­bu výro­by, ale aj pod­ľa poci­tu z pro­du­cen­ta. Vzde­lá­vať sa v potra­vi­nách môže­me aj počas ces­to­va­nia. Ochut­ná­vaj­me tra­dič­né potra­vi­ny, aby sme si pamä­ta­li ich vôňu a chuť v pôvod­nom pro­stre­dí,” pre­zra­di­la Pet­ra. Taký ana­nás či poma­ranč totiž chu­tí na Kube ale­bo v Thaj­sku úpl­ne inak, ako z náš­ho Tes­ca.

Foto: facebook.com/Slow Food Pre­ss­burg

Lep­šie pod­mien­ky pre far­má­rov

Na Slo­ven­sku máme v poľ­no­hos­po­dár­stve sil­nú tra­dí­ciu. Doká­že­me vyro­biť úžas­né potra­vi­ny, o čom sved­čí aj ras­tú­ce množ­stvo drob­ných pro­du­cen­tov. “Roz­hod­ne by sme však pre nich mali vytvo­riť lep­šie a féro­vej­šie pod­mien­ky.” mys­lí si Pet­ra. Aj pre­to sa Slow food Pre­ss­burg naj­nov­šie roz­ho­dol zor­ga­ni­zo­vať akciu Sim­ply- fórum o reme­sel­ných potra­vi­nách, kde chcú dostať túto tému do pove­do­mia túto tému.

Foto: facebook.com/Slow Food Pre­ss­burg

Cie­ľom je pre­po­jiť ľudí, kto­rí pri­ná­ša­jú na stôl kva­lit­né, tra­dič­né a reme­sel­ne vyro­be­né potra­vi­ny. Vytvo­riť pries­tor pre výme­nu skú­se­nos­tí, zdie­ľa­nie poznat­kov či reme­sel­ných postu­pov. Chce­me však pozvať všet­kých, kto­rým zále­ží na tom, čo jedia, chcú sa zúčast­niť dis­ku­sií so zau­jí­ma­vý­mi reč­ník­mi a pozrieť sa na tému potra­vín z rôz­nych uhlov pohľa­du,” doda­la Pet­ra.

Foto: facebook.com/Slow Food Pre­ss­burg

Ak sa zau­jí­maš o svo­je zdra­vie a pros­pe­ri­tu seba aj svoj­ho oko­lia, uva­žuj nad tým, čo máš den­ne na tanie­ri a koho kúpou potra­vín pod­po­ru­ješ. A ak sa chceš o téme dozve­dieť viac, nevá­haj a prí­di 12. mája na kon­fe­ren­ciu v Sta­rej trž­ni­ci. :)

Pridať komentár (0)