Vay­ner RSE: Nový fond pre začí­na­júce pod­niky

Michal Tomek / 18. februára 2014 / Business

Gary Vay­ner­chuk v spo­lu­práci s RSE Ven­tu­res zalo­žili inves­tičný fond pre začí­na­júce pod­niky s roz­sa­hom 25 mili­ó­nov dolá­rov.

Gary Vay­ner­chuk je pod­ni­ka­teľ dušou, srd­com aj telom. Svoje pod­ni­ka­nie však neza­lo­žil na kla­sic­kom mar­ke­tingu. Je maj­strom vo svete sociál­nych médií. Okrem obchodu s vínami a digi­tál­nej agen­túry (Vay­ner­Me­dia) inves­tuje aj do akcií spo­loč­ností s veľ­kým poten­ciá­lom. Tak vlastní akcie Twit­teru alebo Face­bo­oku. Teraz sa však pus­til do nie­čoho iného.

V spo­lu­práci s RSE Ven­tu­res zalo­žili inves­tičný fond pre začí­na­júce pod­niky. „(Som) Nedoč­kavý spus­tiť Vay­nerRSE s @mhiggins @ajv — náš nový star­tup fond!,“ napí­sal Gary na svo­jom Twit­teri. Roz­sah tohto fondu pred­sta­vuje 25 mili­ó­nov dolá­rov. Cie­ľom je stať sa pod­ni­ka­teľ­skými anjelmi v pod­ni­koch zaobe­ra­jú­cich sa Saas (Soft­ware as a Ser­vice), bran­din­gom a pre­po­je­ním pod­ni­ka­nia a športu. Ich prvou inves­tí­ciou je plat­forma na zdie­ľa­nie prí­be­hov, nápa­dov a člán­kov Medium.com. Podľa šéfa fondu Phila Toronta už majú roz­be­hnuté aj ďal­šie štyri inves­tí­cie.

Garyho par­tne­rom vo fonde je Matt Hig­gins, spo­lu­za­kla­da­teľ RSE Ven­tu­res. Okrem neho stojí za fon­dom aj maji­teľ Equ­inox-u, Soul Cycle a Miami Dolp­hins — Ste­ven Ross a Garyho mladší brat AJ Vay­ner­chuk.

Ich cie­ľom nie je len pri­ná­šať peniaze do nových firiem. Ako skú­sení pod­ni­ka­te­lia majú záu­jem dávať ďalej svoje know-how, kon­takty a skú­se­nosti. Fond má byť aj urči­tým inku­bá­to­rom s jed­ným až dvomi novými pod­nikmi ročne. „Chceli by sme pod­po­ro­vať pod­ni­ka­te­ľov a ísť do oblastí, do kto­rých sa iní nedos­tali alebo pre­vziať na seba kom­plex­nosť, kto­rej sa iní boja,“ pove­dal Gary. Gary Vay­ner­chuk nie je len pod­ni­ka­te­ľom. Napí­sal aj nie­koľko kníh o začiat­koch pod­ni­ka­nia (Roz­toč to!) alebo o mar­ke­tingu na sociál­nych sie­ťach (Jab, jab, jab, right hook).

Pridať komentár (0)