Vďaka tomuto vyhľadávaču môžeme do roku 2020 zasadiť až 1 miliardu stromov

Linda Cebrová / 12. februára 2018 / Eko

zdroj: facebook.com/JaroslavMoravcikProMo/eco.ca
  • Uká­zalo sa, že pre­chod na iný vy­hľa­dá­vač môže byť jed­ným z tvo­jich naj­jed­no­duch­ších eko roz­hod­nutí
  • Stačí vy­hľa­dá­vať pro­stred­níc­tvom takz­va­nej Eco­sie
  • Každú 1,7 se­kundy tak ko­mu­nita sto­jaca za týmto pro­jek­tom na svete za­sadí je­den strom

Pro­jekt, ktorý sa roz­ho­dol pre­me­niť kaž­do­dennú čin­nosť sto­viek mi­li­ó­nov ľudí na niečo uži­točné pre pla­nétu a v ne­po­sled­nom rade aj pre ľudí. Ich zá­me­rom nie je zisk uží­vať a mí­ňať na spot­rebné veci, ale rad­šej ho in­ves­tujú do vý­sadby no­vých stro­mov.

In­ter­ne­tové vy­hľa­dá­vače ako je na­prí­klad Go­ogle sú po­há­ňané ti­síc­kami ser­ve­rov v da­ta­cen­trách, ktoré spot­re­bú­vajú ob­rov­ské množ­stvo ener­gie. Tá zväčša ne­po­chá­dza z ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov, ale skôr zo sta­rých uhoľ­ných alebo ply­no­vých elek­trární. Na trhu sa však ob­ja­vila eco-friendly al­ter­na­tíva, vďaka kto­rej mô­žeš bez ná­mahy po­môcť ži­vot­nému pro­stre­diu.

Ide o „ze­lený“ vy­hľa­dá­vač Eco­sia, ktorý je do­stupný aj na Slo­ven­sku. Tak ako všetky os­tatné vy­hľa­dá­vače, aj Eco­sia ge­ne­ruje pre svo­jich pre­vádz­ko­va­te­ľov zisk. Na­roz­diel od os­tat­ných však 80 % pe­ňazí pu­tuje do Sve­to­vého fondu WWF, z kto­rého idú vy­zbie­rané pros­triedky na zá­chranu daž­ďo­vých pra­le­sov.

Fun­guje to veľmi jed­no­du­cho, no pri­daná hod­nota je v tomto prí­pade ne­po­pie­ra­teľná. V mi­nu­lom roku spo­loč­nosť Go­ogle vy­ťa­žila z vý­no­sov z re­klamy 79,4 mi­liárd do­lá­rov. Ak by sa 1 % z týchto vy­hľa­dá­vaní usku­toč­nilo cez Eco­siu, bolo by možné každý deň vy­sa­diť 1,2 mi­li­óna stro­mov, čo je ek­vi­va­lent k re­fo­res­to­va­niu ob­lasti s roz­lo­hou 1 200 fut­ba­lo­vých ih­rísk.

Eco­sia vznikla v Ne­mecku a jej tvor­com je Chris­tian Kroll. Ten pri­šiel s touto al­ter­na­tí­vou po­tom, čo ab­sol­vo­val štú­dium v Juž­nej Ame­rike.

„Zú­čast­nil som sa pro­jek­tov za­me­ra­ných na ob­novu le­sov a čí­tal som nie­koľko kníh o kli­ma­tic­kých zme­nách a glo­ba­li­zá­cii a sa­mot­nom vý­zname vý­sadby stro­mov,“ ho­vorí Chris­tian pre Huf­fing­ton Post. „Keď som sa vrá­til do­mov, bol som pre­sved­čený, že by sme mali všetci uro­biť viac, aby sme za­chrá­nili tieto lesy,“ do­dáva.

Dnes už má Eco­sia viac ako 7 mi­li­ó­nov ak­tív­nych po­u­ží­va­te­ľov. Za tento čas vy­sa­dili viac ako 20 mi­li­ó­nov stro­mov za viac ako 600-ti­síc eur. Je­den strom má pri­tom cenu pri­bližne 22 cen­tov. Spo­loč­nosť si do roku 2020 sta­no­vila cieľ za­sa­diť jednu mi­liardu stro­mov.

Chceš mať is­totu, že pe­niaze na­ozaj pu­tujú tam, kam majú? Klikni si na tento od­kaz, kde sa každý me­siac zve­rej­ňujú in­for­má­cie o práci, ktorú vy­ko­nali. Ak sa chceš aj ty po­die­ľať na dob­rej veci a po­môcť vy­sa­diť čo naj­viac stro­mov, vy­hľa­dá­vaj.

zdroj: huf­fing­ton­post.co.uk

Pridať komentár (0)