Večné čaka­nie sa skon­čilo: Na Slo­ven­sko pri­chá­dza sve­to­známy Star­bucks!

Martin Bohunický / 9. november 2015 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť Star­bucks konečne mieri aj na slo­ven­ský trh!

Sve­to­známa sieť kaviarní Star­bucks, o kto­rej prí­behu sme napí­sali nedávno, konečne pri­chá­dza na Slo­ven­sko. Už sme si mys­leli, že sa asi nikdy nedoč­káme, kávu Star­bucks si si dote­raz mohol dať maxi­málne z auto­matu na vybra­ných čer­pač­kách Shell.

Veľkú novinku ozná­mila spo­loč­nosť AmRest s.r.o., ktorá má kaviarne v regi­óne pod pal­com. Na Pro­fe­sii sa už stihli obja­viť prvé inze­ráty, spo­loč­nosť hľadá do Bra­ti­slavy nových store mana­ge­rov a asis­ten­tov. Ak sa však na žiadnu pozí­ciu nehodíš/ nespĺňaš požia­davky, živo­to­pis môžeš poslať aj tak — v Star­bucks ti vraj aj tak nájdu vhodné miesto.

Podľa mňa super šanca na biz­nis, veď na Star­bucks čaká pomaly každý tíne­džer na Slo­ven­sku. Sami sme v redak­cií zve­daví, či kavia­reň vzbudí v Bra­ti­slave mániu. Ja pred­po­kla­dám, že áno.

Pridať komentár (0)