Ved­ci NASA chcú pes­to­vať 100 odrôd zemia­kov v pod­mien­kach ako na Mar­se

Ľubica Račeková / 27. februára 2016 / Zaujímavosti

NASA sa zrej­me nadch­la nápa­dom z kni­hy Mar­ťan.

Začí­na­jú pra­co­vať na pes­to­va­ní zemia­kov, kto­ré by rodi­li aj na Mar­se. Ved­ci NASA sa pus­ti­li do expe­ri­men­to­va­nia s medzi­ná­rod­ným cen­trom výsku­mu zemia­kov Inter­na­ti­onal Pota­to Cen­ter (CIP) v peru­án­skej Lime. Spo­loč­ne chcú pes­to­vať sto vybra­ných odrôd zemia­kov v pod­mien­kach, kto­ré budú pri­po­mí­nať pro­stre­die na Čer­ve­nej pla­né­te.

Podmienky ako na Marse

foto: Julio

Odbor­ní­ci vybe­ra­li 40 odrôd, kto­ré pochá­dza­jú z Ánd, ras­tú v rôz­nych eko­lo­gic­kých zónach veľ­hôr, vedia čeliť dra­ma­tic­kým zme­nám kli­ma­tic­kých pod­mie­nok a ras­tú aj v kame­nis­tom a suchom teré­ne.

Zvyš­ných 60 vybra­ných odrôd zemia­kov pred­sta­vu­je gene­tic­ky vylep­še­né odro­dy, kto­ré zvlá­da­jú rast v pro­stre­dí s nedos­tat­kom vody a v zaso­le­ných pôdach. Tie­to odro­dy sú tiež odol­né voči náka­zám.

Julio Val­di­via Sil­va

J. Valdivia Silva

foto: J. Val­di­via Sil­va

Peru­án­sky astro­bi­ológ v služ­bách NASA a člen tímu toh­to ambi­ci­óz­ne­ho pro­jek­tu Julio Val­di­via Sil­va je pre­sved­če­ný, že celý rad z vybra­nej stov­ky zvlád­ne ich tes­ty. No nej­de len o Mars. Báda­te­lia dúfa­jú, že počas expe­ri­men­tu vyti­pu­jú vhod­né odro­dy zemia­kov, kto­ré by moh­li uľah­čiť život poľ­no­hos­po­dá­rom v oblas­tiach s menej priaz­ni­vým pro­stre­dím.

Matt Damon a zemia­ky na Mar­se

Matt Damon a zemiaky na marse

foto: 20th Cen­tu­ry Fox

A kde vez­me NASA pôdu ako je na Mar­se? Vymys­le­li obstoj­nú náh­ra­du. Vybra­li si oblasť La Joya Pam­pas v juž­nom Peru, kam zasa­hu­je sláv­na púšť Ata­ca­ma. Je to jed­no z naj­such­ších miest na Zemi, kto­ré je vlast­ne cel­kom podob­né povr­chu Mar­su. Nabra­li tam 100 kilo­gra­mov zemi­ny a pre­viez­li ju do labo­ra­tó­rií v Lime, kde budú simu­lo­vať atmo­sfé­ru Mar­su.

Expe­ri­men­ty začí­na­jú v mar­ci, Val­di­via spo­lu s kole­ga­mi oča­ká­va prvé väč­šie výsled­ky asi o dva roky. Keby zemia­ky nez­vlá­da­li suro­vé pod­mien­ky Mar­su, tam im ved­ci budú pri­dá­vať živi­ny a svet­lo. Pokiaľ ani to neza­be­rie, tak plá­nu­jú nasa­diť aero­po­ni­ku, tech­no­ló­giu, kto­rú vyvi­nu­li pre pes­to­va­nie zemia­kov v CIP. Spo­čí­va v pes­to­va­ní zemia­kov bez pôdy, spre­jo­va­ním kore­ňov živi­na­mi a odvá­dza­ním toxí­nov. Toto všet­ko však len začia­tok. NASA v budúc­nos­ti plá­nu­je posta­viť v peru­án­skej púš­ti cen­trum pre výskum Mar­su.

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: 20th Cen­tu­ry Fox

Pridať komentár (0)