Vedci NASA chcú pes­to­vať 100 odrôd zemia­kov v pod­mien­kach ako na Marse

Ľubica Račeková / 27. februára 2016 / Zaujímavosti

NASA sa zrejme nadchla nápa­dom z knihy Mar­ťan.

Začí­najú pra­co­vať na pes­to­vaní zemia­kov, ktoré by rodili aj na Marse. Vedci NASA sa pus­tili do expe­ri­men­to­va­nia s medzi­ná­rod­ným cen­trom výskumu zemia­kov Inter­na­ti­onal Potato Cen­ter (CIP) v peru­án­skej Lime. Spo­ločne chcú pes­to­vať sto vybra­ných odrôd zemia­kov v pod­mien­kach, ktoré budú pri­po­mí­nať pro­stre­die na Čer­ve­nej pla­néte.

Podmienky ako na Marse

foto: Julio

Odbor­níci vybe­rali 40 odrôd, ktoré pochá­dzajú z Ánd, rastú v rôz­nych eko­lo­gic­kých zónach veľ­hôr, vedia čeliť dra­ma­tic­kým zme­nám kli­ma­tic­kých pod­mie­nok a rastú aj v kame­nis­tom a suchom teréne.

Zvyš­ných 60 vybra­ných odrôd zemia­kov pred­sta­vuje gene­ticky vylep­šené odrody, ktoré zvlá­dajú rast v pro­stredí s nedos­tat­kom vody a v zaso­le­ných pôdach. Tieto odrody sú tiež odolné voči náka­zám.

Julio Val­di­via Silva

J. Valdivia Silva

foto: J. Val­di­via Silva

Peru­án­sky astro­bi­ológ v služ­bách NASA a člen tímu tohto ambi­ci­óz­neho pro­jektu Julio Val­di­via Silva je pre­sved­čený, že celý rad z vybra­nej stovky zvládne ich testy. No nejde len o Mars. Báda­te­lia dúfajú, že počas expe­ri­mentu vyti­pujú vhodné odrody zemia­kov, ktoré by mohli uľah­čiť život poľ­no­hos­po­dá­rom v oblas­tiach s menej priaz­ni­vým pro­stre­dím.

Matt Damon a zemiaky na Marse

Matt Damon a zemiaky na marse

foto: 20th Cen­tury Fox

A kde vezme NASA pôdu ako je na Marse? Vymys­leli obstojnú náh­radu. Vybrali si oblasť La Joya Pam­pas v juž­nom Peru, kam zasa­huje slávna púšť Ata­cama. Je to jedno z naj­such­ších miest na Zemi, ktoré je vlastne cel­kom podobné povr­chu Marsu. Nabrali tam 100 kilo­gra­mov zeminy a pre­viezli ju do labo­ra­tó­rií v Lime, kde budú simu­lo­vať atmo­sféru Marsu.

Expe­ri­menty začí­najú v marci, Val­di­via spolu s kole­gami oča­káva prvé väč­šie výsledky asi o dva roky. Keby zemiaky nez­vlá­dali surové pod­mienky Marsu, tam im vedci budú pri­dá­vať živiny a svetlo. Pokiaľ ani to neza­be­rie, tak plá­nujú nasa­diť aero­po­niku, tech­no­ló­giu, ktorú vyvi­nuli pre pes­to­va­nie zemia­kov v CIP. Spo­číva v pes­to­vaní zemia­kov bez pôdy, spre­jo­va­ním kore­ňov živi­nami a odvá­dza­ním toxí­nov. Toto všetko však len začia­tok. NASA v budúc­nosti plá­nuje posta­viť v peru­án­skej púšti cen­trum pre výskum Marsu.

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: 20th Cen­tury Fox

Pridať komentár (0)