Vedci obja­vili bak­té­riu, ktorá dokáže roz­lo­žiť plast

Katarína Jenisová / 27. augusta 2016 / Zaujímavosti

Každý rok vypro­du­ku­jeme viac ako 300 mili­ó­nov ton plastu. Tento mate­riál je dobrý a pro­dukt v ňom vydrží. No ako­náhle je vyra­dený, zostáva aj naďa­lej v našom pro­stredí, zne­čis­ťuje ulice, polia aj oce­ány. Každý kút Zeme je ska­zený závis­los­ťou na plaste. Teraz máme mož­nosť tento stav zlep­šiť pomo­cou bak­té­rie, ktorá pomaly rozo­žiera plast.

Prečo sa plast neroz­kladá? 

Bak­té­rie a plesne sa vyvi­nuli súčasne s prí­rod­nými mate­riálmi. Popri tom sa vyví­jali aj metódy ako roz­lo­žiť mŕtvu hmotu. Plasty však exis­tujú len pri­bližne 70 rokov. Mik­ro­or­ga­nizmy jed­no­du­cho nemali dosť času na vytvo­re­nie potreb­ného nástroja, kto­rým by vlákna plastu roz­lo­žili a následne by výsledné che­mi­ká­lie využili ako zdroj ener­gie, ktorý potre­bujú na rast.

Tím na Uni­ver­zite Kyoto v Japon­sku nedávno obja­vil mik­rób roz­kla­da­júci plast. Po pia­tich rokoch hľa­da­nia cez 250 vzo­riek odde­lili bak­té­riu, ktorá môže žiť na poly­ety­lén­te­ref­ta­láte, v skratke na PET, čo je bežný plast využí­vaný na výrobu fľa­šiek, či bale­nie oble­če­nia. Nový druh bak­té­rie nazvali Ide­onella sakaien­sis.

learn-1

foto: sciencenutshell.com

Tímu sa poda­rilo iden­ti­fi­ko­vať enzýmy, ktoré bak­té­ria využíva na roz­lo­že­nie PET. Všetko živé obsa­huje enzýmy. Využí­vajú sa na urých­le­nie nevy­hnut­ných che­mic­kých reak­cií. Nie­ktoré pomá­hajú naprí­klad aj ľuďom trá­viť jedlo. Bak­té­ria zrejme vyvi­nula účinný enzým, ktorý pro­du­kuje, keď sa nachá­dza v pro­stredí boha­tom na PET.

Výskum­níci z Uni­ver­zity Kyoto iden­ti­fi­ko­vali v DNA bak­té­rie gén, zod­po­vedný za enzým, trá­viaci PET. Neskôr boli schopní vyro­biť viac tohto enzýmu a doká­zať, že PET môže byť roz­lo­žený aj enzý­mom samot­ným.

Ako bak­té­ria roz­kladá fľašu

image-20160310-26261-87xcj8

foto: sciencealert.com

Tento objav otvára úplne nový prí­stup k recyk­lá­cii plastu. Väč­šina plas­to­vých fľa­šiek dnes nie je úplne recyk­lo­va­teľná. Namiesto toho sú roz­to­pené a pre­for­mo­vané do iných plas­to­vých pro­duk­tov. Množ­stvo spo­loč­ností však pre­fe­ruje čerstvo vyro­bené plasty. Enzýmy ponú­kajú spô­sob ako ho sku­točne recyk­lo­vať. Môžu byť pri­dané do odpadu, ktorý roz­lo­žia a zís­kané che­mi­ká­lie sa neskôr môžu využiť na tvorbu úplne nových plas­tov. Čím sa dosiahne sku­točný sys­tém recyk­lá­cie.

Prie­my­selne vyro­bené enzýmy sa už v súčas­nosti v mno­hých veciach pou­ží­vajú. Naprí­klad pra­cie prášky obsa­hujú enzýmy, ktoré roz­kla­dajú tukové škvrny. Podobnú metódu by sme mohli využiť aj my na zní­že­nie množ­stva odpadu, ktorý stále pro­du­ku­jeme.

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sciencealert.com

Pridať komentár (0)