Ved­ci obja­vi­li bak­té­riu, kto­rá doká­že roz­lo­žiť plast

Katarína Jenisová / 27. augusta 2016 / Zaujímavosti

Kaž­dý rok vypro­du­ku­je­me viac ako 300 mili­ó­nov ton plas­tu. Ten­to mate­riál je dob­rý a pro­dukt v ňom vydr­ží. No ako­náh­le je vyra­de­ný, zostá­va aj naďa­lej v našom pro­stre­dí, zne­čis­ťu­je uli­ce, polia aj oce­ány. Kaž­dý kút Zeme je ska­ze­ný závis­los­ťou na plas­te. Teraz máme mož­nosť ten­to stav zlep­šiť pomo­cou bak­té­rie, kto­rá poma­ly rozo­žie­ra plast.

Pre­čo sa plast neroz­kla­dá? 

Bak­té­rie a ples­ne sa vyvi­nu­li súčas­ne s prí­rod­ný­mi mate­riál­mi. Pop­ri tom sa vyví­ja­li aj metó­dy ako roz­lo­žiť mŕt­vu hmo­tu. Plas­ty však exis­tu­jú len pri­bliž­ne 70 rokov. Mik­ro­or­ga­niz­my jed­no­du­cho nema­li dosť času na vytvo­re­nie potreb­né­ho nástro­ja, kto­rým by vlák­na plas­tu roz­lo­ži­li a násled­ne by výsled­né che­mi­ká­lie využi­li ako zdroj ener­gie, kto­rý potre­bu­jú na rast.

Tím na Uni­ver­zi­te Kyo­to v Japon­sku nedáv­no obja­vil mik­rób roz­kla­da­jú­ci plast. Po pia­tich rokoch hľa­da­nia cez 250 vzo­riek odde­li­li bak­té­riu, kto­rá môže žiť na poly­ety­lén­te­ref­ta­lá­te, v skrat­ke na PET, čo je bež­ný plast využí­va­ný na výro­bu fľa­šiek, či bale­nie oble­če­nia. Nový druh bak­té­rie nazva­li Ide­onel­la sakaien­sis.

learn-1

foto: sciencenutshell.com

Tímu sa poda­ri­lo iden­ti­fi­ko­vať enzý­my, kto­ré bak­té­ria využí­va na roz­lo­že­nie PET. Všet­ko živé obsa­hu­je enzý­my. Využí­va­jú sa na urých­le­nie nevy­hnut­ných che­mic­kých reak­cií. Nie­kto­ré pomá­ha­jú naprí­klad aj ľuďom trá­viť jed­lo. Bak­té­ria zrej­me vyvi­nu­la účin­ný enzým, kto­rý pro­du­ku­je, keď sa nachá­dza v pro­stre­dí boha­tom na PET.

Výskum­ní­ci z Uni­ver­zi­ty Kyo­to iden­ti­fi­ko­va­li v DNA bak­té­rie gén, zod­po­ved­ný za enzým, trá­via­ci PET. Neskôr boli schop­ní vyro­biť viac toh­to enzý­mu a doká­zať, že PET môže byť roz­lo­že­ný aj enzý­mom samot­ným.

Ako bak­té­ria roz­kla­dá fľa­šu

image-20160310-26261-87xcj8

foto: sciencealert.com

Ten­to objav otvá­ra úpl­ne nový prí­stup k recyk­lá­cii plas­tu. Väč­ši­na plas­to­vých fľa­šiek dnes nie je úpl­ne recyk­lo­va­teľ­ná. Namies­to toho sú roz­to­pe­né a pre­for­mo­va­né do iných plas­to­vých pro­duk­tov. Množ­stvo spo­loč­nos­tí však pre­fe­ru­je čerstvo vyro­be­né plas­ty. Enzý­my ponú­ka­jú spô­sob ako ho sku­toč­ne recyk­lo­vať. Môžu byť pri­da­né do odpa­du, kto­rý roz­lo­žia a zís­ka­né che­mi­ká­lie sa neskôr môžu využiť na tvor­bu úpl­ne nových plas­tov. Čím sa dosiah­ne sku­toč­ný sys­tém recyk­lá­cie.

Prie­my­sel­ne vyro­be­né enzý­my sa už v súčas­nos­ti v mno­hých veciach pou­ží­va­jú. Naprí­klad pra­cie práš­ky obsa­hu­jú enzý­my, kto­ré roz­kla­da­jú tuko­vé škvr­ny. Podob­nú metó­du by sme moh­li využiť aj my na zní­že­nie množ­stva odpa­du, kto­rý stá­le pro­du­ku­je­me.

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sciencealert.com

Pridať komentár (0)