Vedci prišli so skve­lým obja­vom — viagra pre ženy

Tatiana Blazseková / 9. jún 2015 / Business

Muži nie sú jediní, kto trpí sexu­ál­nou dys­fun­kciou. Poru­cha zní­že­ného libida trápi mnohé ženy. Veda však ponúka rie­še­nie: prvú žen­skú modrú, po novom ružovú pilulku. Áno, prvú. Cindy Whi­te­head, CEO spo­loč­nosti Sprout Phar­ma­ce­uti­cals hovorí: „Našou naj­väč­šou pýchou je, že sme schopní zod­po­ve­dať dôle­žitú otázku. Pre ženy stále neexis­tuje liečba tohto stavu, a preto ponú­kame rie­še­nie“.

Spo­loč­nosť Sprout Phar­ma­ce­uti­cal sa snaží rie­šiť prob­lém sexu­ál­nej dys­fun­kcie pro­stred­níc­tvom nového lieku s náz­vom fli­ban­se­rin. Jeho hlav­nou úlo­hou je lie­čiť sexu­álne poru­chy, ktoré spô­so­bujú nedos­ta­tok sexu­ál­nej túžby. Tento nedos­ta­tok nie je spô­so­bený tým, že ste išli s kamošmi na jedno, alebo že ste zabudni na výro­čie, práve naopak, je to dlho­dobý stav „netúžby“ a v prie­mere sa týka 1 ženy z 10. Všetci sa teda zhodnú na tom, že prob­lém je vážny a treba ho rie­šiť. Tu však pri­chá­dzame ku kameňu úrazu.

Navrho­vaný liek, Fli­ban­se­rin, bol dva­krát odmiet­nutý pora­den­ským pane­lom lekár­skych exper­tov FDA(Food and Drug Admi­ni­stra­tion) kvôli jeho ved­ľaj­ším efek­tom ako je ospa­losť, závraty a nevoľ­nosť. Ďal­ším prob­lé­mom tiež bolo spo­je­nie týchto tab­le­tiek s alko­ho­lom alebo anti­kon­cepč­nými pilul­kami, čím sa riziká samoz­rejme zvy­šujú. Tre­tia žia­dosť však bola pri­jatá, liek bol tak schvá­lený a zápas skon­čil 18 proti 6 hla­som.

Finálne roz­hod­nu­tie avšak stále nepadlo a prí­chod na trh je otázny. Odo­bre­nie lieku totiž nepadlo z naj­vyš­ších- roz­ho­du­jú­cich kru­hov . Zás­tan­co­via tohto lieku odpo­ru­čili pora­den­skému orgánu hla­so­vať za aj napriek nedos­tat­kom lieku, pre­tože veria, že toto je cesta hlb­šieho skú­ma­nia prob­le­ma­tiky.

Hnu­tie s náz­vom „Even the Score“ zís­kal viac ako 40 000 pod­pi­sov na svoju petí­ciu ktorá dekla­ruje: „Ženy čakali dlho. V roku 2015, rodová rov­nosť má byť štan­dar­dom pokiaľ ide o prí­stup k liečbe sexu­ál­nej dys­fun­kcie.“ Susan Scan­lan, pred­sed­níčka orga­ni­zá­cie uviedla vo vyhlá­sení: „Ženy si zaslú­žia bez­peč­nosť a pokoj v duši, ktorý pri­chá­dza s tab­let­kou.“

Prob­lé­mom teda je, či uznať liek a pri­niesť ho na trh alebo ho zaká­zať kvôli ved­ľaj­ším účin­kom. Na túto tému je možné odpo­ve­dať dvoma spô­sobmi: Po prvé: Liek je potrebný, mal by sa dostať na trh aby lie­čil dys­fun­kcie a ženy by mohli byť opäť ženami. Po druhé: Žena takto stratí kus seba, nebude sa chcieť seba­poz­ná­vať, potlačí svoju pri­ro­dze­nosť, a tak aj prob­lémy ktoré mohli vyús­tiť k dys­fun­kcii. Ďal­ším prob­lé­mom je samotná téma “sexu­ál­nej dys­fun­kcie“. Je možné ju merať? Ako vplýva psy­chika na sexu­álne túžby a ako možno lie­čiť tento prob­lém indi­vi­du­álne?

Kaž­do­pádne jej to zau­jí­mavá dis­ku­sia a na teraz si musíme vysta­čiť s čoko­lá­dou, Leom DiCap­riom a pohá­rom Caber­net Sau­vig­non. 

zdroj: jewishbusinessnews.com

Pridať komentár (0)