Vedci vytvo­rili vírus, ktorý môže vyhla­diť ľud­stvo

Lukáš Timko / 19. september 2015 / Business

Tí starší si možno ešte pamä­tajú tri­ler „Smr­tiaca epi­dé­mia“ s Dus­ti­nom Hoff­ma­nom a tí mladší zas sci-fi tri­ler „Sve­tová vojna Z“ s Bra­dom Pit­tom, oba tieto filmy majú jed­ného spo­loč­ného meno­va­teľa a to smr­tiaci vírus, ktorý mal cel­kom dobrý poten­ciál na vyhla­de­nie ľud­stva.

Pro­fe­so­rovi z uni­ver­zity Wis­con­sin-Madi­son – igno­ru­júc všetky fil­mové tri­lery o víru­soch – sa poda­rilo gene­tic­kou mani­pu­lá­ciou vytvo­riť z H1N1 kmeň chrípky, ktorý dokáže odo­lať našim neut­ra­li­zač­ným pro­ti­lát­kam a tak „ujsť“ z ľud­ského tela a nepo­zo­ro­va­teľne sa roz­ší­riť medzi ľudí. Pro­fe­sor Yos­hi­hiro Kawa­oka tvrdí, že štú­diom tohto vírusu on a jeho spo­lu­pra­cov­níci boli schopní lep­šie pocho­piť vývoj víru­sov v prí­rode. Samoz­rejme, ako to býva vo väč­šine tri­le­rov dob­rým zvy­kom, celý výskum robil Kawa­oka v labo­ra­tó­riu s níz­kou úrov­ňou bio­za­bez­pe­če­nia.

Nie­ktorí si možno spo­mí­najú na H1N1, vírus, ktorý pre­nie­sol tra­gé­diu z fil­mo­vého plátna do sku­toč­ného života. Tento druh chrípky pred pár rokmi podľa odha­dov zabil viac ako 500 000 ľudí a spô­so­bil vlnu obrov­skej paniky na celej zeme­guli. Väč­šina ľudí si však vybu­do­vala imu­nitu voči tomuto vírusu a tak už v súčas­nosti pre nás nepred­sta­vuje hrozbu. Počas výskumu Kawa­oka vrá­til H1N1 späť do jeho pred-pan­de­mic­kej ver­zie, čím chcel lep­šie pocho­piť jeho vývin a najmä to, ako stal pan­de­mic­kým. Ako teória to znie dobre a môže to pri­niesť cenné infor­má­cie, ale len druhá úro­veň bio­za­bez­pe­če­nia pri takomto víruse si vyslo­vene žiada kata­strofu. Pre porov­na­nie, labo­ra­tó­ria, ktoré pra­cujú s vírusmi ako je naprí­klad ebola, majú maxi­málne bio­za­bez­pe­če­nie úrovne štyri.

Uni­ver­zita vo Wis­con­sine tvrdí, že nie je možné, aby sa vírus dostal von a následne sa roz­ší­ril medzi ľudí. Hoci Kawa­oka pri­pus­til, že riziko exis­tuje pri akom­koľ­vek výskume tohto druhu, zdô­raz­nil, že jeho pro­fe­si­onálny tím ved­cov mys­lel na všetky hrozby. Slová, ktoré oča­ká­vate od fil­mo­vej postavy tesne pred­tým, ako dôjde ku kata­stro­fic­kej nákaze. Našťas­tie, výskum pro­fe­sora Kawa­oku je už ukon­čený a svoje výsledky pri­pra­vuje na pre­zen­tá­ciu pre vedeckú verej­nosť a tak nate­raz sme všetci v bez­pečí a epi­dé­mia spô­so­bená smr­tia­cim víru­som nám nehrozí. 

Pridať komentár (0)