Vedci zis­tili, že keď neus­tále upo­zor­ňu­ješ na gra­ma­tické chyby, si aj menej sym­pa­tický

Ľubica Mervová / 10. apríla 2016 / Zaujímavosti

Vedci zis­tili, že ľudia, ktorí majú neus­tále potrebu upo­zor­ňo­vať na gra­ma­tické chyby (čítaj: Gram­mar nazi), majú menej prí­jemnú osob­nosť, než tí, ktorí ich nechajú bez komen­tára. (A teraz minútu ticha za osob­nosti všet­kých slo­ven­či­ná­rok).

A akí sú tvoji pria­te­lia, ktorí sa okam­žite potre­bujú vyjad­riť ku kaž­dému pre­klepu na tvo­jom face­bo­oku? Psy­cho­lo­gické tes­to­va­nie odha­lilo, že sú vše­obecne menej otvo­rení, a je viac prav­de­po­dobné, že ťa cel­kovo budú za tvoje chyby súdiť viac ako ostatní. Inak pove­dané, sú presne takí, ako si si mys­lel.

Znie to dosť zjavne, ale je to prvý­krát, kedy sa ved­com poda­rilo pre­uká­zať, že osob­nostné črty člo­veka môžu určiť, akým spô­so­bom rea­guje na pre­klepy a gra­ma­tické chyby a to nás môže veľa naučiť o online komu­ni­ká­cii ľudí.

alergik

foto: smejemsa.sk

Julie Boland z Uni­ver­sity of Michi­gan sa vyjad­rila: „Toto je prvá štú­dia, ktorá uka­zuje, že osob­nostné rysy čita­te­ľov majú vplyv na výklad jazyka. V tomto expe­ri­mente sme sa zaobe­rali sociál­nymi súdmi, ktoré si čita­te­lia tvo­rili o auto­roch.“

Výskum pre­bie­hal na vzorke 83 účast­ní­kov, ktorí mali čítať e-mai­lové odpo­vede na inze­rát pre spo­lu­bý­va­jú­cich, ktoré buď neob­sa­ho­vali žiadne chyby, alebo boli zme­nené, aby zahŕňali pre­klepy. Títo ľudia potom posu­dzo­vali osoby, ktoré písali e-maily na základe ich pred­po­kla­da­nej inte­li­gen­cie, pria­teľ­skosti a iných atri­bú­tov, naprí­klad, či by boli dobrí spo­lu­bý­va­júci.

8215fb4e2c167ccaa56aa67e15e00716

foto: shutumimtalking.com

Na konci expe­ri­mentu mali zhod­no­tiť, či si všimli nejaké gra­ma­tické chyby v tex­toch, a ak áno, nakoľko im pre­ká­žali. Vedci potom požia­dali účast­ní­kov, aby dokon­čili svoje osob­nostné hod­no­te­nie s náz­vom Big Five, ktoré zahŕňa hod­no­te­nie otvo­re­nosti, sym­pa­tic­kosti, extrovertnosti/introvertnosti, neuro­tic­kosti a sve­do­mi­tosti. Zahŕňa tiež základné otázky o ich veku, zázemí a postoju k jazyku.

Cel­kovo možno pove­dať, že každý hod­no­til fik­tív­neho spo­lu­bý­va­jú­ceho s pre­klepmi a gra­ma­tic­kými chy­bami hor­šie, než tých s per­fekt­nou gra­ma­ti­kou. Ale isté typy osob­ností hod­no­tili žia­da­te­ľov s pre­klepmi oveľa prí­snej­šie. Naprí­klad extro­verti vo vše­obec­nosti skôr pre­hlia­dali chyby, zatiaľ čo intro­ver­tom pre­ká­žali a hod­no­tili ich nega­tívne.

38577

foto: emefka.sk

Ľudia, ktorí boli viac sve­do­mití, ale menej otvo­rení, boli cit­li­vejší k ľuďom s pre­klepmi, kým tí s menej sym­pa­tic­kou osob­nos­ťou boli z gra­ma­tic­kých chýb viac roz­ru­šení. Vedci hovo­ria, že to bude tým, že menej sym­pa­tickí a prí­jemní ľudia sú menej tole­rantní k odchýl­kam od kon­ven­cie. Je zau­jí­mavé, že neuro­tic­kosť nijak neovp­lyv­ňuje postoj k inter­pre­to­va­niu chýb.

Roz­diely vyz­dvi­hnuté vo výskume však boli veľmi sub­tílne, a tes­to­vané na malej vzorke, takže výsledky treba brať s urči­tou rezer­vou. Na úplné potvr­de­nie výsled­kov budú potrebné ďal­šie výskumy. V závere je však dobré si uve­do­miť, že pre­klep sa môže pri­ho­diť kaž­dému a ak budeš na všetky pou­ka­zo­vať, asi ťa veľa ľudí nebude mať v láske.

bart-simpson-generator

Výskum bol uve­rej­nený na PLOS One.

Zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cinemablend.com/p>

Pridať komentár (0)