Vein­Vie­wer – novinka, ktorá vás zbaví stresu pri odbere krvi

Ľubomír Tereš / 13. august 2015 / Business

Pocit, keď ucí­tite vpic­hnu­tie ihly a obzvlášť na nesprávne miesto, asi nie je pre nikoho prí­jemný. Ako sa hovorí, aj maj­ster tesár sa nie­kedy utne a preto vám nikto neza­ručí, že pri odbere krvi u lekára neodí­dete bez mod­riny.

Spo­loč­nosť Chris­tie Medi­cal Hol­dings však pri­chá­dza s rie­še­ním v podobe dômy­sel­ného zaria­de­nia Vein­Vie­wer, ktoré ponúka leká­rom bez­bo­lestný spô­sob, ako vidieť polohu žíl v reál­nom čase. Vďaka tomuto prí­stroju teda môžu spo­ľah­livo určiť najv­hod­nej­šie miesto pre umiest­ne­nie ihly a tým pre­dísť neže­la­ným kom­pli­ká­ciám.

Vein­Vie­wer fun­guje tak, že zobrazí neškodné infra­čer­vené svetlo na koži, ktoré je absor­bo­vané krvou a odráža sa do oko­li­tého tka­niva. Táto infor­má­cia je zachy­tená a spra­co­vaná pomo­cou počí­tača, ktorý v reál­nom čase zobrazí LED obraz žíl na koži. Vein­Vie­wer môže “vidieť ” žily až do hĺbky 10 mm pod kožu. “Neexis­tujú žiadne riziká alebo ved­ľaj­šie účinky spo­jené s týmto prí­stro­jom” vysvet­lil Dr. Saltz­man. Deťom sa to veľmi páči, pre­tože je to pre nich zábavné a rodi­čia sú spo­kojní, keďže tento postup nie je psy­chicky alebo fyzicky stre­su­júci.

Vein­Vie­wer je cel­kom šikovný nápad, ktorý podľa tes­tov výrobcu, vytvára pod­statne menej stre­su­júci záži­tok pre leká­rov a najmä pacien­tov, čím by sa mohol značne zlep­šiť aj pro­ces daro­va­nia krvi.

Prí­stroje Vein­Vie­wer momen­tálne tes­tuje ame­rický zdra­vot­nícky sys­tém Met­ho­dist Le Bon­heur Health­care. Do nemoc­níc v štáte Memp­his plá­nuje zakú­piť cel­kovo 9 prí­stro­jov, z kto­rých už je v súčas­nosti nie­koľko v pre­vádzke. Dúfajme, že podob­ných zaria­dení, ktoré zlep­šujú kva­litu zdra­vot­nej sta­rost­li­vosti bude pri­bú­dať nie len v USA, ale aj u nás na Slo­ven­sku.

Zdroj : Inhabitat.com

Pridať komentár (0)