Veľ­ký deň slo­ven­ských štu­den­tov: Uspe­li v kon­ku­ren­cii 35 kra­jín Euró­py

Michal Sorkovský / 8. augusta 2016 / Zo Slovenska

Štu­den­ti košic­ké­ho gym­ná­zia na Poš­to­vej uli­ci (Len­ka Mir­do­vá, Juraj Mič­ko, Michal Pán­dy, Róbert Bal­luch a Pavol Dro­tár) zís­ka­li 2. mies­to v európ­skom finá­le Com­pa­ny of the Year 2016 – Naj­lep­šia štu­dent­ská fir­ma roka 2016. Ich JA Fir­ma sa zaobe­rá vývo­jom a výro­bou uni­ver­zál­nych diaľ­ko­vých ovlá­da­čov pre mobil­né zaria­de­nia. Na európ­skej súťa­ži, kto­rá sa kona­la v dňoch 25. až 27. júla 2016 v Luzer­ne, pred­sta­vi­lo svo­je naj­lep­šie pod­ni­ka­teľ­ské nápa­dy vyše 200 štu­den­tov v 36 štu­dent­ských fir­mách. Podu­ja­tie otvo­ril pre­zi­dent Švaj­čiar­skej kon­fe­de­rá­cie Johann Schne­i­der-Amman.

Víťa­zom hlav­nej ceny a titu­lu Naj­lep­šia štu­dent­ská fir­ma roka 2016 sa po cel­ko­vom sčí­ta­ní bodov sta­la štu­dent­ská fir­ma Sub­Re­a­der z Dán­ska. Vyvi­nu­la mobil­nú apli­ká­ciu pre dys­lek­ti­kov, aby moh­li ľah­šie čítať titul­ky na obra­ze. Na tre­ťom mies­te sa umiest­ni­la štu­dent­ská fir­ma z Veľ­kej Bri­tá­nie, kto­rej kniž­ky pomá­ha­jú deťom cho­rým na rako­vi­nu zná­šať ved­ľaj­šie účin­ky che­mo- a rádi­ote­ra­pie.

Okrem tímo­vej ceny dostal slo­ven­ský štu­dent Michal Pán­dy oce­ne­nie za naj­lep­šie líder­ské schop­nos­ti a pod­po­ru JA — The Alum­ni Lea­ders­hip Award.

CoZzeRoXgAAtEow

Kon­ku­ren­cia bola veľ­mi sil­ná, pre­to­že tu boli naj­lep­šie štu­dent­ské fir­my Euró­py. Muse­li sme bojo­vať napl­no po celé tri dni, aby sme poro­tu zau­ja­li. Celá súťaž bola skve­lá skú­se­nosť, kto­rá nám dala do živo­ta naozaj veľa. Cen­ný kov je iba zados­ťu­či­ne­ním za celo­roč­nú ťaž­kú prá­cu”, pove­dal Pavol Dro­tár zo slo­ven­skej JA Fir­my Irdi­fy.

O ude­le­ní cien roz­ho­do­va­la desať­člen­ná medzi­ná­rod­ná poro­ta, kto­rej pred­se­dal Rue­di Noser, gene­rál­ny ria­di­teľ švaj­čiar­skej spo­loč­nos­ti Noser Mana­ge­ment AG. Súťaž pre­bie­ha­la počas troch dní. Poro­ta hod­no­ti­la štu­dent­ské fir­my na zákla­de ich pod­ni­ka­teľ­ské­ho plá­nu, inter­view pri stán­ku, nie­koľ­ko minú­to­vej pre­zen­tá­cie a súkrom­né­ho pane­lo­vé­ho inter­view.

Štu­den­ti si na slo­ven­ských stred­ných ško­lách zakla­da­jú štu­dent­ské fir­my v prog­ra­me JA Apli­ko­va­ná eko­nó­mia (JA Fir­ma). „Prog­ram JA Fir­ma je jed­ným z naj­lep­šie roz­vi­nu­tých pod­ni­ka­teľ­ských prog­ra­mov, kto­ré sú posky­to­va­né naprieč Euró­pou, dokon­ca aj na iných kon­ti­nen­toch. Štu­dent­ské fir­my umož­ňu­jú mla­dým ľuďom zalo­žiť si mini-spo­loč­nosť pod vede­ním uči­te­ľa a dob­ro­voľ­né­ho kon­zul­tan­ta z pod­ni­ka­teľ­skej pra­xe. Záme­rom prog­ra­mu je, že táto reál­na skú­se­nosť s pod­ni­ka­ním môže roz­vi­núť pod­ni­ka­teľ­ské zruč­nos­ti mla­dých ľudí a moti­vo­vať ich k zalo­že­niu vlast­nej fir­my,“ pove­dal Adam Šepet­ka, gene­rál­ny ria­di­teľ JA Slo­ven­sko.

ja_slovensko-e1469705715187

O účas­ti slo­ven­ské­ho tímu v tej­to “lige maj­strov” roz­hod­la odbor­ná poro­ta na 21. roč­ní­ku súťa­že JA Veľ­trh pod­ni­ka­teľ­ských talen­tov 2016, kto­rý sa konal v mar­ci 2016 v Bra­ti­sla­ve.

zdroj: tla­čo­vá sprá­va, zdroj titul­nej foto­gra­fie: JA Slo­ven­sko, zdroj foto­gra­fií: JA Slo­ven­sko

Pridať komentár (0)