Veľký deň slo­ven­ských štu­den­tov: Uspeli v kon­ku­ren­cii 35 kra­jín Európy

Michal Sorkovský / 8. augusta 2016 / Zo Slovenska

Štu­denti košic­kého gym­ná­zia na Poš­to­vej ulici (Lenka Mir­dová, Juraj Mičko, Michal Pándy, Róbert Bal­luch a Pavol Dro­tár) zís­kali 2. miesto v európ­skom finále Com­pany of the Year 2016 – Naj­lep­šia štu­dent­ská firma roka 2016. Ich JA Firma sa zaoberá vývo­jom a výro­bou uni­ver­zál­nych diaľ­ko­vých ovlá­da­čov pre mobilné zaria­de­nia. Na európ­skej súťaži, ktorá sa konala v dňoch 25. až 27. júla 2016 v Luzerne, pred­sta­vilo svoje naj­lep­šie pod­ni­ka­teľ­ské nápady vyše 200 štu­den­tov v 36 štu­dent­ských fir­mách. Podu­ja­tie otvo­ril pre­zi­dent Švaj­čiar­skej kon­fe­de­rá­cie Johann Schne­i­der-Amman.

Víťa­zom hlav­nej ceny a titulu Naj­lep­šia štu­dent­ská firma roka 2016 sa po cel­ko­vom sčí­taní bodov stala štu­dent­ská firma Sub­Re­a­der z Dán­ska. Vyvi­nula mobilnú apli­ká­ciu pre dys­lek­ti­kov, aby mohli ľah­šie čítať titulky na obraze. Na tre­ťom mieste sa umiest­nila štu­dent­ská firma z Veľ­kej Bri­tá­nie, kto­rej knižky pomá­hajú deťom cho­rým na rako­vinu zná­šať ved­ľaj­šie účinky chemo- a rádi­ote­ra­pie.

Okrem tímo­vej ceny dostal slo­ven­ský štu­dent Michal Pándy oce­ne­nie za naj­lep­šie líder­ské schop­nosti a pod­poru JA — The Alumni Lea­ders­hip Award.

CoZzeRoXgAAtEow

Kon­ku­ren­cia bola veľmi silná, pre­tože tu boli naj­lep­šie štu­dent­ské firmy Európy. Museli sme bojo­vať naplno po celé tri dni, aby sme porotu zau­jali. Celá súťaž bola skvelá skú­se­nosť, ktorá nám dala do života naozaj veľa. Cenný kov je iba zados­ťu­či­ne­ním za celo­ročnú ťažkú prácu”, pove­dal Pavol Dro­tár zo slo­ven­skej JA Firmy Irdify. 

O ude­lení cien roz­ho­do­vala desať­členná medzi­ná­rodná porota, kto­rej pred­se­dal Ruedi Noser, gene­rálny ria­di­teľ švaj­čiar­skej spo­loč­nosti Noser Mana­ge­ment AG. Súťaž pre­bie­hala počas troch dní. Porota hod­no­tila štu­dent­ské firmy na základe ich pod­ni­ka­teľ­ského plánu, inter­view pri stánku, nie­koľko minú­to­vej pre­zen­tá­cie a súkrom­ného pane­lo­vého inter­view.

Štu­denti si na slo­ven­ských stred­ných ško­lách zakla­dajú štu­dent­ské firmy v prog­rame JA Apli­ko­vaná eko­nó­mia (JA Firma). „Prog­ram JA Firma je jed­ným z naj­lep­šie roz­vi­nu­tých pod­ni­ka­teľ­ských prog­ra­mov, ktoré sú posky­to­vané naprieč Euró­pou, dokonca aj na iných kon­ti­nen­toch. Štu­dent­ské firmy umož­ňujú mla­dým ľuďom zalo­žiť si mini-spo­loč­nosť pod vede­ním uči­teľa a dob­ro­voľ­ného kon­zul­tanta z pod­ni­ka­teľ­skej praxe. Záme­rom prog­ramu je, že táto reálna skú­se­nosť s pod­ni­ka­ním môže roz­vi­núť pod­ni­ka­teľ­ské zruč­nosti mla­dých ľudí a moti­vo­vať ich k zalo­že­niu vlast­nej firmy,“ pove­dal Adam Šepetka, gene­rálny ria­di­teľ JA Slo­ven­sko.

ja_slovensko-e1469705715187

O účasti slo­ven­ského tímu v tejto “lige maj­strov” roz­hodla odborná porota na 21. roč­níku súťaže JA Veľ­trh pod­ni­ka­teľ­ských talen­tov 2016, ktorý sa konal v marci 2016 v Bra­ti­slave.

zdroj: tla­čová správa, zdroj titul­nej foto­gra­fie: JA Slo­ven­sko, zdroj foto­gra­fií: JA Slo­ven­sko

Pridať komentár (0)