Vent: Vykričte svoje sťaž­nosti do sveta

Petra Kochanova / 24. júl 2014 / Business

Máte nie­kedy chuť vykri­čať všetko, čo vás štve? Chceli by ste sa len tak posťa­žo­vať či pona­dá­vať si na prácu, školu alebo suseda? Tak nech sa páči. 

Nástenky sociál­nych sietí sú zahl­tené sta­tusmi s pes­trou šká­lou emó­cii. Kde inde by sa člo­vek mohol v takej veľ­kej miere chvá­liť, deliť sa o radosti či sta­rosti a pre­dov­šet­kým sťa­žo­vať sa? Nie­kedy však ani sťa­žo­va­nie nie je malina, hlavne ak máte v pria­te­ľoch šéfa alebo svokru a nech­cete pred svo­jimi zná­mymi vyze­rať ako totálny nega­ti­vista.

Sťa­žo­va­nie môže v urči­tej miere fil­tro­vať stres či flus­trá­ciu a pries­tor, kde sa mu môžete bez­os­tyšne oddá­vať pri­náša apka Vent. V súčas­nej dobe je k dis­po­zí­cii na iOS a ver­zia pre Android je na ceste. Ako už názov appky napo­vedá, jej hlav­nou fun­kciou je ven­ti­lo­va­nie nega­tív­nych poci­tov uží­va­teľa, ktorý sa nemusí báť, že ho bude jeho oko­lie odsu­dzo­vať. Nachá­dza sa totiž tam, kde pozi­tívne prís­pevky nemajú čo robiť.

Naj­väč­šou výho­dou Vent je, že zoznam kon­tak­tov je bez obrázka a svoje zážitky zdie­ľate s úplne náhod­nými uží­va­teľmi, ktorí nara­zia na váš pro­fil. Ten môže byť ano­nymný v takej miere, v akej to bude uží­va­te­ľovi vyho­vo­vať. K dis­po­zí­cií je aj fun­kcia blo­ko­va­nia nevhod­ných či vul­gár­nych prís­pev­kov.

Pou­ži­tie apli­ká­cie je jed­no­du­ché. Uží­va­teľ si vybe­rie zná­zor­ne­nie svo­jej aktu­ál­nej nálady z rôz­nych variant, naprí­klad: pokoj, hnev, zúri­vosť a tesne pred odo­sla­ním pridá krátky opis. Vo Vent môžete tak­tiež laj­ko­vať a komen­to­vať jed­not­livé prís­pevky.

Sle­do­vať môžete tak­mer koho­koľ­vek aj bez pod­mienky spria­te­le­nia sa. V budúc­nosti plá­nujú zakla­da­te­lia rôzne vylep­še­nia, chcú vytvo­riť viac nových emó­cii či dokonca chat.

Úče­lom Vent je dať ľuďom pries­tor, kde sa zba­via všet­kého zlého, čo im leží na srdci. To je efek­tívny spô­sob ako sa zba­viť zlosti či zne­chu­te­nia. Jed­no­du­cho sa posťa­žu­jete mase ano­nym­ných ľudí, ktorí budú mať pre nás pocho­pe­nie a pre­ne­cháte tak pries­tor pozi­tív­nym myš­lien­kam.

Zdroj: engadget.com

Pridať komentár (0)