VIBER: Pre­daj za sumu vyrá­ža­júcu dych (UPDATE)

Luky Gašparík / 14. február 2014 / Business

Včera sme pri­niesli infošku, že spo­loč­nosť Viber je na pre­daj. Dnes už to nie je pravda. Je už totiž PRE­DANÁ.

Zdroj: businessinsider.com

Japon­ský e-com­merce mogul a miliar­dár Hiroshi Miki­tani, šéf spo­loč­nosti RAKU­TEN, a CEO Viberu Tal­mon Marco ozná­mili dnes v noci to, na čo sme všetci čakali. Suma však pred­čila aj naše oča­ká­va­nia a vyšpl­hala sa na neuve­ri­teľ­ných 900$ mil. (657€ mil.).

Po Skype, Ins­ta­grame, Twit­teri a ďal­ších mega pre­da­joch tu máme ďalší. Pat­rilo by sa nad ním chvíľku poza­sta­viť a zamys­lieť sa, či sú tieto astro­no­mické sumy naozaj odra­zom reál­nej hod­noty danej spo­loč­nosti.

V roku 2013 Miki­ta­niho spo­loč­nosť RAKU­TEN zazna­me­nala 80% nárast pro­fitu. Dá sa teda pred­po­kla­dať, že s lik­vi­di­tou asi prob­lém mať nebude. V Japon­sku panuje vše­obecne dlho­dobá stag­ná­cia, Mika­ti­naho spo­loč­nosť je v tomto však troška výnimka. Veľa pre­in­ves­to­vala do zahra­nič­ných firiem (Nemecko, Bra­zí­lia..) už v minu­losti. Značne tým diver­zi­fi­kuje riziko stag­ná­cie. Dnes sa mu to vypláca a ako jedna z mála si môže dovo­liť podobné akvi­zí­cie ako pred­viedla pri Viberi.

RAKU­TEN je spo­loč­nosť, ktorá verí, že budúc­nosť e-com­merce bude stále viac závislá na komu­ni­kač­ných kaná­loch. Kúpou Viberu si chcela pois­tiť svoju pozí­ciu, pri­čom práve túto inves­tí­ciu berú ako zatiaľ naj­stra­te­gic­kej­šiu zo všet­kých. Pre spo­loč­nosť, akou je RAKU­TEN, je kľú­čo­vým zdro­jom k úspe­chu práve Viber, záso­bá­reň BIG DATA, kde vedia neskôr lep­šie tár­ge­to­vať svoje akti­vity. Záro­veň posky­tuje mož­nosť vstupu na ďal­šie trhy.

u bude v najb­liž­šej dobe zvý­šiť uži­va­teľ­skú základňu z 200 mil. na 500 mil.. Veľký boj o nad­vládu v seg­mente IM sa týmto môže začať. 

Pridať komentár (0)