Viber zau­to­čil a Eset vra­cia úder

Martin Kráľ / 18. decembra 2014 / Business

Zná­my Viber sa dostal do ostrej výme­ny názo­rov s Ese­tom potom, čo zná­my NOD32 ozna­čil Viber ako škod­li­vý soft­wa­re.

Viber sa toto leto po úspeš­nom pôso­be­ní na naších mobi­loch, pre­su­nul aj na desk­to­py. Na počí­ta­či ho môže­te pou­ží­vať tak, ako ste boli zvyk­nu­tí z váš­ho mobi­lu. Čo Viber asi neča­kal, je fakt, že nesta­čí mať len zná­me meno, ale je potreb­né spĺňať aj moder­né tech­nic­ké para­met­re a hlav­ne nepo­ru­šo­vať prá­va svo­jich use­rov. Anti­ví­rus NOD32 od zná­mej slo­ven­skej fir­my Eset, ho totiž vyhod­no­til ako nebez­peč­ný pre váš počí­tač. 

Viber rea­go­val na vznik­nu­tú situ­áciu svoj­sky a zve­rej­nil na Twit­te­ri sprá­vu, vyzý­va­júc use­rov NOD32, aby si anti­ví­rus odin­šta­lo­va­li

Eset odpo­ve­dal ozaj štý­lo­vo a ele­gan­tne úder vrá­til. NOD32 nie je pred­sa žiad­ne Béč­ko. Pre­to zve­rej­nil fot­ku zdro­jo­vé­ho kódu, čím uká­zal, že Viber zne­uží­va infor­má­cie svo­jich use­rov a taj­ne sťa­hu­je a odo­sie­la ich úda­je a šta­tis­ti­ky.

Kon­flikt stá­le pokra­ču­je, keď­že Eset pri­nie­sol infor­má­ciu, že Viber pou­ží­va tool­bar a prá­ve pre­to ho anti­ví­rus regis­tru­je ako škod­li­vý. Viber toto obvi­ne­nie kate­go­ric­ky odmie­ta a sto­jí si za svo­jim pôvod­ným vyhlá­se­ním. Tak­tiež žia­da, aby ho NOD32 pre­stal ozna­čo­vať ako škod­li­vý

Zdroj: www.neowin.net

Pridať komentár (0)