Viber zau­to­čil a Eset vra­cia úder

Martin Kráľ / 18. decembra 2014 / Business

Známy Viber sa dostal do ostrej výmeny názo­rov s Ese­tom potom, čo známy NOD32 ozna­čil Viber ako škod­livý soft­ware.

Viber sa toto leto po úspeš­nom pôso­bení na naších mobi­loch, pre­su­nul aj na desk­topy. Na počí­tači ho môžete pou­ží­vať tak, ako ste boli zvyk­nutí z vášho mobilu. Čo Viber asi neča­kal, je fakt, že nestačí mať len známe meno, ale je potrebné spĺňať aj moderné tech­nické para­metre a hlavne nepo­ru­šo­vať práva svo­jich use­rov. Anti­ví­rus NOD32 od zná­mej slo­ven­skej firmy Eset, ho totiž vyhod­no­til ako nebez­pečný pre váš počí­tač. 

Viber rea­go­val na vznik­nutú situ­áciu svoj­sky a zve­rej­nil na Twit­teri správu, vyzý­va­júc use­rov NOD32, aby si anti­ví­rus odin­šta­lo­vali

Eset odpo­ve­dal ozaj štý­lovo a ele­gan­tne úder vrá­til. NOD32 nie je predsa žiadne Béčko. Preto zve­rej­nil fotku zdro­jo­vého kódu, čím uká­zal, že Viber zne­užíva infor­má­cie svo­jich use­rov a tajne sťa­huje a odo­siela ich údaje a šta­tis­tiky.

Kon­flikt stále pokra­čuje, keďže Eset pri­nie­sol infor­má­ciu, že Viber pou­žíva tool­bar a práve preto ho anti­ví­rus regis­truje ako škod­livý. Viber toto obvi­ne­nie kate­go­ricky odmieta a stojí si za svo­jim pôvod­ným vyhlá­se­ním. Tak­tiež žiada, aby ho NOD32 pre­stal ozna­čo­vať ako škod­livý

Zdroj: www.neowin.net

Pridať komentár (0)