VIDEO: Dych­be­rúci trai­ler nového Batt­le­fieldu ťa zave­die do bojov 1. sve­to­vej vojny

Michal Ondro / 9. mája 2016 / Tools a produktivita

Ofi­ciálny názov hry znie Batt­le­field 1 a svetu sa pred­sta­vuje v dych­be­rú­com trai­leri. Nový počin štú­dií Dice a Elect­ro­nic Arts vyvo­lal nad­šené reak­cie fanú­ši­kov po celom svete, ktorí sa už teraz nemôžu doč­kať krvi­pre­lie­va­nia na bojis­kách prvého celo­sve­to­vého kon­fliktu v deji­nách ľud­stva.

Áno, možno to pôsobí tro­chu mätúco, keďže pred troma rokmi sme tu mali Batt­le­field 4, no nene­chaj sa tým pomý­liť. Tvor­co­via sa len sna­žia čís­li­cou 1 zdô­raz­niť, o čo v tejto hre pôjde. Bude to po prvý krát v tejto her­nej sérii, kedy sa nepoz­rieme na bojiská 2. sve­to­vej vojny alebo moderný kon­flikt. Samoz­rej­mos­ťou hry bude sin­glep­la­yer so sil­nou kam­pa­ňou, no Batt­le­field 1 bude, rov­nako ako jeho pred­chod­co­via, orien­to­vaný na mul­tip­la­yer. Na jed­nej mape sa môže zísť až 64 hrá­čov.

Poko­chaj sa teda týmto doko­na­lým trai­le­rom:

Tešiť sa môžeš na roz­ma­nité loka­lity, kde sa bude bojo­vať v tých naj­sláv­nej­ších a naj­kr­va­vej­ších bit­kách. Zbrane si „skrí­žia“ vojaci na roz­siah­lych púš­ťach Blíz­keho východu, v talian­skych Alpách alebo pri oblie­haní fran­cúz­skych miest. Žiadna hra nebola k 1. sve­to­vej vojne tak blízko.

Battlefield1_Multi_Jaquette_001

foto: carolequintaine.com

Ako je v sérii Batt­le­field už zvy­kom, vyskú­šaš si mnohé dopravné pros­triedky. Okrem ostre­ľo­va­nia nepria­te­ľov v tanku, si zalie­taš aj na dvoj­ploš­níku a zajaz­díš na koni. Tešiť sa vraj môžeme na obrov­ské a detailne spra­co­vané loka­lity, ktoré budú dýchať atmo­sfé­rou sve­to­vého kon­fliktu.

Kedy sa hry doč­káme? Batt­le­field 1 vyjde presne 21. októbra 2016 a zahrať si ho budú môcť hráči na Pla­y­Sta­tion 4, Xbox One a PC.

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: media1.gameinformer.com

Pridať komentár (0)