VIDEO: Dych­be­rú­ci trai­ler nové­ho Batt­le­fiel­du ťa zave­die do bojov 1. sve­to­vej voj­ny

Michal Ondro / 9. mája 2016 / Lifehacking

Ofi­ciál­ny názov hry znie Batt­le­field 1 a sve­tu sa pred­sta­vu­je v dych­be­rú­com trai­le­ri. Nový počin štú­dií Dice a Elect­ro­nic Arts vyvo­lal nad­še­né reak­cie fanú­ši­kov po celom sve­te, kto­rí sa už teraz nemô­žu doč­kať krvi­pre­lie­va­nia na bojis­kách prvé­ho celo­sve­to­vé­ho kon­flik­tu v deji­nách ľud­stva.

Áno, mož­no to pôso­bí tro­chu mätú­co, keď­že pred tro­ma rok­mi sme tu mali Batt­le­field 4, no nene­chaj sa tým pomý­liť. Tvor­co­via sa len sna­žia čís­li­cou 1 zdô­raz­niť, o čo v tej­to hre pôj­de. Bude to po prvý krát v tej­to her­nej sérii, kedy sa nepoz­rie­me na bojis­ká 2. sve­to­vej voj­ny ale­bo moder­ný kon­flikt. Samoz­rej­mos­ťou hry bude sin­glep­la­y­er so sil­nou kam­pa­ňou, no Batt­le­field 1 bude, rov­na­ko ako jeho pred­chod­co­via, orien­to­va­ný na mul­tip­la­y­er. Na jed­nej mape sa môže zísť až 64 hrá­čov.

Poko­chaj sa teda tým­to doko­na­lým trai­le­rom:

Tešiť sa môžeš na roz­ma­ni­té loka­li­ty, kde sa bude bojo­vať v tých naj­sláv­nej­ších a naj­kr­va­vej­ších bit­kách. Zbra­ne si „skrí­žia“ voja­ci na roz­siah­lych púš­ťach Blíz­ke­ho výcho­du, v talian­skych Alpách ale­bo pri oblie­ha­ní fran­cúz­skych miest. Žiad­na hra nebo­la k 1. sve­to­vej voj­ne tak blíz­ko.

Battlefield1_Multi_Jaquette_001

foto: carolequintaine.com

Ako je v sérii Batt­le­field už zvy­kom, vyskú­šaš si mno­hé doprav­né pros­tried­ky. Okrem ostre­ľo­va­nia nepria­te­ľov v tan­ku, si zalie­taš aj na dvoj­ploš­ní­ku a zajaz­díš na koni. Tešiť sa vraj môže­me na obrov­ské a detail­ne spra­co­va­né loka­li­ty, kto­ré budú dýchať atmo­sfé­rou sve­to­vé­ho kon­flik­tu.

Kedy sa hry doč­ká­me? Batt­le­field 1 vyj­de pres­ne 21. októb­ra 2016 a zahrať si ho budú môcť hrá­či na Pla­y­Sta­ti­on 4, Xbox One a PC.

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: media1.gameinformer.com

Pridať komentár (0)