VIDEO: Prvý kon­cept pro­jektu Ara — modu­lár­neho smart­fónu, ktorý si vys­kla­dáš ako LEGO

Michaela Líšková / 24. mája 2016 / Tech a inovácie

Vyzerá to tak, že prvý modu­lárny tele­fón od spo­loč­nosti Google one­dlho konečne uzrie svetlo sveta. Sta­neš sa aj ty fanú­ši­kom?

Expe­ri­ment spo­loč­nosti Google sa pomaly blíži ku koncu a všetci, ktorí sa neve­deli doč­kať, stále netr­pez­livo čakajú na ďal­šie správy. Tento vývo­jár­sky tele­fón by mal na trh prísť už budúci rok. Teda, samoz­rejme, len ak ter­mín nepre­lo­žia, pre­tože kon­cept bol pred­sta­vený už v roku 2014.

Pro­jekt Ara, ako sa celý kon­cept ozna­čuje, vyzerá ako pro­dukt, ktorý by vymys­lela spo­loč­nosť Lego v prí­pade, že by zme­nili zame­ra­nie zo sta­veb­níc na mobilné zaria­de­nia. Každý uží­va­teľ si tak môže doslova pos­kla­dať tele­fón podľa svo­jich pred­stáv. Na svoje si nepríde len pán­ska časť oby­va­teľ­stva, ale určite aj tá žen­ská. Aspoň zo všet­kých dostup­ných obráz­kov a videí to vyzerá tak, že vys­kla­da­nie toho správ­neho štýlu bude jed­no­duch­šie, ako sa zdá.

Modu­lárny tele­fón od Google ponúkne mnoho prv­kov a kom­po­nen­tov, ktoré dokopy vytvo­ria presne to, čo člo­vek hľadá. Zatiaľ Google stále naráža na nejaké prob­lémy, ale tím vývo­já­rov na odstrá­není nedos­tat­kov neus­tále pra­cuje, aby bol tele­fón konečne taký, ako sa od neho oča­káva.

camera.0

Rám Ara obsa­huje všetky fun­kci­ona­lity, ktoré náj­deš aj u bež­ného smart­fónu a k tomu ti ponúka až 6 vyme­ni­teľ­ných die­lov. Vďaka tomu môžeš kom­bi­no­vať, mixo­vať, pre­sú­vať, uží­vať a využí­vať podľa vlast­ného gusta a potreby. Cie­ľom je ino­vá­cia, dizajn, ale tiež funkč­nosť a prak­tic­kosť, aby si každý našiel to, čo práve potre­buje.

Jed­no­du­cho pove­dané, ak sa chys­táš s kamošmi sedieť vonku v prí­rode po nároč­nej túre a chcete si k pivku pus­tiť dobrú hudbu, skrátka do rámu zasu­nie modul repro­duk­tora, prí­padne rovno dva, a už si iba uží­vaš poriadnu dávku hudby. Ak je tvo­jim cie­ľom zachy­te­nie toho skvost­ného výhľadu, ktorý sa ti pre­dos­tiera, vsu­nieš do rámu diel s kva­lit­ným foto­apa­rá­tom a fotíš, fotíš, fotíš.

ara1.0

Napriek sľu­bo­va­ným fun­kciám Ara pre nie­koho možno nevy­zerá práve naj­lá­ka­vej­šie, pre­tože, pove­dzme si rovno, je to niečo nové a člo­vek nie je zvyk­nutý mať miesto mobilu skla­dačku. Vyzerá to ale tak, že si napriek tomu nájde svoj pevný fank­lub. Presná cena ešte dostupná nie je, podľa všet­kého by ale mala byť viac než lákavá, čím si tiež určite zabez­pečí nie­koľ­kých prívr­žen­cov.

modularphonesforum com

Vo videu Ara naj­nov­šie uka­zuje moduly, ktoré obsa­hujú naprí­klad repro­duk­tor; e-ink disp­lej, ktorý zobra­zuje poča­sie; pole mik­ro­fó­nov; doty­kové pole, ktoré zvládne zavo­lať Uber (a po pris­pô­so­bení určite aj ďal­šie fun­kcie) a, samoz­rejme, kameru. Ako bude vyze­rať (a fun­go­vať) finálna ver­zia, to sa snáď konečne dozvieme už budúci rok.

Čo na pro­jekt Ara hovo­ríš ty? Nájde si svo­jich fanú­ši­kov aj medzi Slo­vákmi?

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: geek.com

Pridať komentár (0)