Video­Ví­ken­dovka s moto­ris­tic­kým nády­chom

Richard Bednár / 8. jún 2014 / Tools a produktivita

Do tohto týž­dňo­vej video­ví­ken­dovky som sa roz­ho­dol zara­diť dve moto­ris­tické ino­vá­cie, ktoré si jed­no­du­cho zami­lu­jete, a apli­ká­ciu na komu­ni­ká­ciu zákaz­ní­kov s top mana­žérmi. Nako­niec si môžete pozrieť krátke video o kam­pani, ktorá chce zame­dziť inter­ne­to­vej kon­trole.

Toy­ota FV2

Toy­ota pred­sta­vila kon­cept vozidla budúc­nosti, ktoré má asis­tenta ria­de­nia, intu­itív­nosť a nád­herný dizajn. Veď posúďte sami. 

RYNO Motors

Ak máte radi novinky, táto polo-motorka bude dostupná už o pár mesia­cov. Pred­bežná cena bude niečo cez 5000 ame­ric­kých dolá­rov.

Alert the boss

Každý dobrý šéf chce byť infor­mo­vaný o tom, čo si zákaz­níci mys­lia o jeho pro­duk­toch alebo služ­bách. Avšak, kým sa infor­má­cia dostane od pre­da­vača cez celú orga­ni­začnú štruk­túru až hore, je už skres­lená a pozme­nená. Apli­ká­cia Alert the boss tento prob­lém hravo rieši.

Reset the Net

Ak si aj vy mys­líte, že je na čase zasta­viť kon­trolu inter­netu, môžete sa pri­dať k nasle­dov­nej ini­cia­tíve.

foto: cdr.cz

Pridať komentár (0)