Poznáš TOP 10 “naj­ze­len­ších” auto­mo­bi­liek sveta? Tesla medzi ne nepatrí…

Martina Rypáková / 2. november 2016 / Eko

Hod­nota zna­čiek a ino­vá­cií, ktoré majú pri­danú hod­notu aj v zní­že­nom envi­ron­men­tál­nom dopade na pro­stre­die, ras­tie rých­lej­šie. Prečo je to tak?

Dajme si malé šta­tis­tické okienko. Za rok 2015 bolo vypro­du­ko­va­ných tak­mer 36 Gt emi­sií CO2. Aj keď mnohé kon­špi­račné teórie vyvrá­tili, že emi­sie CO2 sú dôvo­dom glo­bál­neho otep­ľo­va­nia, fak­tom ostáva, že životné pro­stre­die sa pod touto ťar­chou výrazne mení. Naj­väč­ším pris­pie­va­te­ľom je prie­my­sel a výrobné pro­cesy (35%), hneď dru­hou je pre­prava (27%) (Zdroj: OECD, 2016). V rámci pre­pravy tova­rov a osôb je naj­viac využí­va­nou for­mou cestná doprava, celo­sve­tovo je to tak­mer 74% a na Slo­ven­sku 86%.

vehicles-air-cars-traffic-pollution-1_0

zdroj foto: theguardian.com

Asi už tušíš, kam tým mie­rime. Auto­mo­bilky, ktoré začali pre­mýš­ľať nad alter­na­tív­nymi pohon­nými hmo­tami či samot­ným poho­nom už skôr, dnes vládnu reb­ríč­kom naj­hod­not­nej­ších zna­čiek sveta. Okrem tohto obsa­dili pop­redné miesta aj medzi celo­sve­tovo naj­lep­šími zele­nými znač­kami.

Trú­faš si odhad­núť, kto obsa­dil pop­redné priečky?

Interb­rand a Mil­lward Brown sú dve naj­zná­mej­šie kon­zul­tačné spo­loč­nosti, ktoré kaž­do­ročne zosta­vujú zoznam glo­bálne naj­hod­not­nej­ších zna­čiek sveta. Majú rov­naký prí­stup k dátam, no ich meto­do­ló­gia sa odli­šuje. Kým Interb­rand sa zaoberá kate­gó­riami ako eko­no­mický zisk, sila značky a úloha značky, Mil­lward Brown berie do úvahy cel­kové príjmy, pri­danú hod­notu značky k cel­ko­vým príj­mom a poten­ciál rastu značky. Roz­diely sú dosť výrazné, no prvé tri priečky medzi auto­mo­bil­kami si roz­de­lili Toy­ota, Mer­ce­des — Benz, BMW.

13256038_10206261348716184_8455379494124346976_n

Zoznam „naj­ze­len­ších“ auto­mo­bi­liek sveta spolu s pora­dím, na kto­rom sa umies­tili spo­me­dzi všet­kých celo­sve­tovo hod­no­te­ných pod­ni­kov vzhľa­dom na ich využí­va­nie prí­rod­ného kapi­tálu a efek­ti­vitu výroby a vplyvu na životné pro­stre­die pri­náša nasle­du­júca tabuľka. Reb­rí­ček vzni­kol v spo­lu­práci s Cor­po­rate Knights Capi­tal, HIP (Human Impact + Pro­fit) Inves­tor Inc. a pop­red­ných odbor­ní­kov pôso­bia­cich v oblasti udr­ža­teľ­nosti a mimo­vlád­nych orga­ni­zá­cií, aka­de­mic­kej obce a účtov­ných komu­nít.:

Značka Cel­kové pora­die 
1.BWM 26.
2.Toy­ota 35.
3. Daim­ler AG (Mer­ce­des –Benz) 73.
4. Nis­san 152.
5. Ford 178.
6. Volk­wa­gen 190.
7. Audi 216.
8.Fuji Heavy 234.
9.Gene­ral Motors 289.
10. Hyudai 306.
11.Honda 316.
12.Tesla 431.

Nemecké a japon­ské auto­mo­bilky stoja na pop­red­ných mies­tach tohto reb­ríčka. Tajom­stvom nie je eko­lo­gická orien­tá­cia celej nemec­kej spo­loč­nosti. Okrem iného, za úspe­chom BMW v tomto reb­ríčku stojí aj uve­de­nie nových mode­lov BMW i3 a i8. Japon­ská Toy­ota je zná­mym prie­kop­ní­kom v oblastí ino­vá­cií. Koniec kon­cov, bola to prvá auto­mo­bilka, ktorá na trh uviedla hyb­rid, preto jej zaslú­žene patrí druhé miesto. Mer­ce­des vďačí svojmu umiest­ne­niu okrem dobre nasta­ve­ných pro­ce­sov aj novej triede E. Nis­san si vďaka novému modelu Leaf 30 kWh upev­ňuje počas roka 2016 pozí­ciu naj­schop­nej­šieho, najp­rak­tic­kej­šieho a naj­hod­not­nej­šieho elek­tro­mo­bilu na svete.

sunleaf

zdroj foto: plugincars.com

Auto­mo­bilka Tesla, pre mno­hých z nás srd­cová zále­ži­tosť, známa najmä pre spo­je­nie luxusu a eko­lo­gic­kých vlast­ností sa radí medzi naj­vý­kon­nej­šie elek­tro­mo­bily vôbec. No ako štú­dia, ktorá rie­šila pro­duk­ti­vitu využi­tia ener­gie, pro­duk­ti­vitu súvi­siacu s uvoľ­ňo­va­ním emi­sií CO2, pro­duk­ti­vitu využi­tia vody, vypro­du­ko­vaný odpad a návrat­nosť inves­tí­cií do zele­ných tech­no­ló­gií uká­zala, auto­mo­bilka nie je až taká „zelená“ ako sa zdá. Skon­čila na posled­nom mieste spo­me­dzi všet­kých auto­mo­bi­liek, cel­kovo na 431. mieste v rámci všet­kých medzi­ná­rod­ných pod­ni­kov. Síce v prie­behu fázy pou­ží­va­nia nepro­du­kuje žiadne emi­sie, no ako nie­koľko vyko­na­ných LCA ana­lýz doká­zalo, prie­beh výroby elek­tro­mo­bilu má väčší nega­tívny envi­ron­men­tálny dopad ako kon­venčné auto­mo­bily so štan­dard­nými spa­ľo­va­cími motormi počas celej život­nosti.

2014-bmw-i3-with-range-extender-instrumented-test-review-car-and-driver-photo-633121-s-429x262

zdroj foto: cleantechnica.com

Tak­tiež aj elek­trina, kto­rou sa elek­tro­mo­bily dobí­jajú by mala byť „zelená“, ale v súčas­nosti sú ešte stále v mno­hých kra­ji­nách v pre­vádzke čierno-uhoľné elek­trárne, a ich podiel na cel­ko­vej pro­duk­cii elek­triny je stále vysoký. Ťažba lítia, ktorá je potrebná na výrobu bate­riek do elek­tro­mo­bilu pred­sta­vuje tak­tiež veľkú hrozbu pre životné pro­stre­die. Potvr­dila sa teda potreba ana­lýzy celého život­ného cyklu pro­duktu.

Ale Elo­novi to odpus­tíme, či? :)

Zdroje článku:interbrand.com, millwardbrown.com, newsweek.com, Zdroj titul­nej fotografie:plugincars.com

Pridať komentár (0)