Vieš, s kým zor­ga­ni­zu­ješ naj­lep­šiu párty na svete? S Ube­rom!

Martin Bohunický / 10. novembra 2015 / Business

Orga­ni­zu­ješ veľkú párty, večeru pre kamo­šov alebo svadbu? Uber ti pomôže!

Ube­rE­vents je nová služba od popu­lár­neho Uberu, ktorá sa práve dostala do obehu. Dote­raz bola dostupná v šies­tich mes­tách ako beta a dovo­ľuje orga­ni­zá­to­rom najať si cez Uber šofé­rov pre hostí. 

Po tom, čo Uber pred­sta­vil mož­nosť využí­vať jeho služby ako donáš­kovú či doru­čo­va­ciu službu je to tak ďalší krok k roz­ší­re­niu naras­ta­jú­ceho impé­ria.

V Ube­rE­vents jed­no­du­cho vytvo­ríš uda­losť a dosta­neš odkaz. Tento odkaz pošleš všet­kým účast­ní­kom tvo­jej párty, ktorí potom do apli­ká­cie napíšu pri­lo­žený kód. Šófer ich vyz­dvihne a zave­zie, kam má.

Ty ako orga­ni­zá­tor máš všetko pod kon­tro­lou — naprí­klad určiť časový limit, kedy sú vozidlá dostupné, limi­to­vať oblasť a nasta­viť cenový limit. Ak tvoj hosť pre­kročí tento limit, zvyšná cena jazdy je na jeho účet. Po skon­čení akcie zapla­tíš iba za hostí, ktorí naozaj na tvo­jej párty boli, resp. ktorí Uber naozaj využili. 

Podobnú službu ponúka aj kon­ku­rent Lyft. Lyft for Work je však pri­oritne zame­raný na spo­loč­nosti, hoci teda ponúka aj mož­nosť dopravy na párty či kon­fe­ren­ciu.

Podľa NY Times done­ko­nečna expan­du­júci Uber hľadá ďal­šiu miliardu dolá­rov, pri­čom hod­nota firmy sa pohy­buje na úrovni okolo 70 miliard dolá­rov. Spo­loč­nosť sa v súčas­nosti zame­riava na expan­du­júce trhy v Číne a v Indii. Služba Ube­rE­vents je zatiaľ dostupná len v Ame­rike, zo Slo­ven­ska sa žiaľ na cie­ľovú web­stránku nedos­ta­neš. Uber však nie je žiadny spo­ma­le­nec a dá sa oča­ká­vať, že táto šikovná sranda bude čoskoro aj u nás. 

zdroj: mashable.com

Pridať komentár (0)