Víťaz posled­ného bra­ti­slav­ského Star­tup Wee­kendu ide do sveta!

Martin Kráľ / 29. novembra 2015 / Business

Jubi­lejný piaty roč­ník Star­tup Wee­kend Bra­ti­slava bol nabitý dob­rými nápadmi, šikov­nými ľuďmi a kre­a­tív­nou nála­dou. Ako to však býva, víťa­zom sa stane len jeden. A ten teraz ide do sveta. 

Treffi.co je pro­jekt sied­mich cha­la­nov, ktorí sa dali dokopy práve v piat­kový večer po úvod­ných pit­choch a potiahli to bez dlh­šieho spánku až do nedele. Porota vyhlá­sila za naj­lepší nápad, ktorý nám šetrí čas a nervy. Rieši presne to, čo nás všet­kých dosť často hnevá – meš­ka­júca verejná doprava. Ako toto rie­še­nie vyzerá?

Kto ces­tu­jete po Bra­ti­slave hro­mad­nou dopra­vou, viete, ako to chodí. Časový roz­pis odcho­dov síce na nie­kto­rých zastáv­kach visí, no nech na hodiny poze­ráte, ako poze­ráte, auto­bus načas nepri­chá­dza. Pokiaľ zod­po­vední nevy­rie­šia dopravu v hlav­nom meste alebo pokiaľ nezač­neme cho­diť na bicyk­loch, veľa s tým nespra­víme. Čo však môžeme zme­niť, je to, ako čas strá­vený čaka­ním využi­jeme. Naj­lep­šie efek­tívne, však?

Lenže, to nie je také jed­no­du­ché, ako by sa mohlo zdať.

Pokiaľ neviete, že auto­bus mešká a ani koľko mešká, budete na tej zástavke len stáť a čakať. V ide­ál­nom prí­pade aspoň čítate knihu či počú­vate zau­jí­mavý pod­cast. Čo keby ste ale týchto 10, 20 či 30 minút mohli ešte počkať v kan­ce­lá­rii či v škole, vďaka čomu si budete môcť odškrt­núť ďal­šiu úlohu zo svojho to-do listu?

Treffi.co je apli­ká­cia, ktorá vám s tým pomôže. Vďaka nej budete vždy presne vedieť, či váš auto­bus mešká a koľko máte ešte času. Jed­no­du­chý nápad, ktorý rieši mnoho. 

Je pravda, že väč­šina bra­ti­slav­ských auto­bu­sov nemešká až pol­ho­dinu. A ak áno, strih­nete si to rad­šej peši — ste rých­lejší aj v lep­šej kon­dí­cii. Pozrime sa však na iné mestá. Teda, sku­točné veľ­ko­mestá. Naprí­klad malaj­zij­ské Kuala Lum­pur. Tam sa už peši tak rýchlo do cen­tra nedos­ta­nete, a aj auto­bus meš­ka­júci pol­ho­dinu vám bude dobrý.

Keďže head pro­jektu, Marek Zámeč­ník, nejaký čas v tejto kra­jine strá­vil a má s Kuala Lum­pur osobnú skú­se­nosť, práve toto mesto sa stalo inšpi­rá­ciou pre tím Treffi.co a práve tam by chceli pro­jekt aj pre­mi­é­rovo vypus­tiť do reál­neho života.

S taký­mito glo­bál­nymi ambí­ciami však nemôžu cha­lani zostať len pri víťazs­tve na Star­tup Wee­kende. Glo­bálne ciele si žia­dajú glo­bálne pove­do­mie. A to pri­chá­dza naprí­klad aj cez celo­sve­tové súťaže. Jed­nou z nich je Glo­bal Star­tup Battle, kto­rej par­tnermi sú naprí­klad Google for Enter­pre­ne­urs, You­Tube či Trans­pose. Víťazi môžu zís­kať skvelé ceny od Star­tup Launch Pac­kage až po výlet na Glo­bal Enter­pre­ne­urs­hip Con­gress.

Aj toto je cesta pre slo­ven­ské star­tupy, ktoré môžu pomôcť vyrie­šiť prob­lémy po celom svete. Aj takto sa môžu dostať do pove­do­mia širo­kej verej­nosti a uká­zať svetu, že Slo­ven­sko tu je a je rele­vantné.

Preto, ak to vní­mate podobne, pri­dajte sa k cha­la­nom a dajte im svoj hlas! 

Pridať komentár (0)