Vláda USA sa roz­hodla zakro­čiť voči home­opa­tic­kým lie­kom. Budú musieť pri­znať, že sú neúčinné

Simona Hanzelová / 21. november 2016 / Zaujímavosti

Home­opa­tia je v súčast­nosti stále pova­žo­vaná iba za pse­udo­vedu, a takáto liečba je len alter­na­tí­vou kla­sic­kej medi­cíny. Množ­stvo home­opa­tic­kých lie­kov na trhu môže byť pre nie­kto­rých spot­re­bi­te­ľov zavá­dza­júce. V Spo­je­ných štá­toch ame­ric­kých sa preto konečne roz­hodli voči výrob­com home­opa­tic­kých lie­kov zakro­čiť.

Fede­rálna obchodná komi­sia (FTC) vydala záväzné naria­de­nie, kto­rým zakro­čila proti mar­ke­tin­go­vým tvr­de­niam výrob­cov home­opa­tic­kých lie­kov. Naj­nov­šie budú musieť všetky eti­kety na home­opa­tic­kých lie­koch obsa­ho­vať infor­má­ciu o tom, že sú neúčinné.

Home­opa­tia, ktorá je do dneš­ného dňa pova­žo­vaná iba za pse­udo­vedu, sa popr­vý­krát stala popu­lár­nou už v 18. sto­ročí. Home­opa­tia pred­sta­vuje alter­na­tívnu liečbu ocho­rení za pou­ži­tia nepatr­ného množ­stva lie­čiv, ktoré vo veľ­kých dáv­kach vyvo­lá­vajú efekt podobný tomu, aký má lie­čená cho­roba. Home­opa­tické lie­čivá obsa­hujú iba jednu mole­kulu účin­nej látky na 1 000 miliárd mole­kúl roz­púš­ťadla. Výsledný roz­tok sa následne užíva v teku­tej forme alebo sa zmie­šava s cuk­rom a spra­cúva sa vo forme tab­liet.

Herstellung von Essenz aus Maiglöckchenzdroj: guiahomeopatico.com

Napriek tomu, že home­opati sú o účin­nosti home­opa­tic­kej liečby ska­lo­pevne pre­sved­čení, zatiaľ neexis­tuje žia­den vedecký dôkaz, ktorý by takéto tvr­de­nia pod­po­ro­val. Mnohí lekári sú home­opa­tiou extrémne zne­po­ko­jení, keďže home­opa­tické lieky sa veľa­krát pou­ží­vajú pri liečbe váž­nych ocho­rení namiesto nie­kedy sku­toč­ných lie­kov.

Fede­rálna obchodná komi­sia k také­muto radi­kál­nemu rie­še­niu pri­stú­pila v úmysle chrá­niť spot­re­bi­te­ľov home­opa­tic­kých lie­čiv, ktorí sú veľa­krát uvá­dzaní do omylu vedecky nepod­lo­že­nými tvr­de­niami.

homeopathy-gettyzdroj: static.independent.co.uk

Všetky home­opa­tické lieky tak budú musieť na svo­jich eti­ke­tách uvá­dzať, že o účin­nosti pro­duktu neexis­tuje žia­den vedecký dôkaz a tvr­de­nia výrobcu sú zalo­žené iba na home­opa­tic­kých teóriách z roku 1700, ktoré však nie sú moder­nou medi­cí­nou akcep­to­vané.

Lekárne budú môcť home­opa­tické lieky pre­dá­vať i naďa­lej, no takéto povin­nosti výrob­cov by mali aspoň zais­tiť, že spot­re­bi­te­lia budú presne vedieť, čo uží­vajú, a nebudú sa cítiť pod­ve­dení.

zdroj článku: iflscience.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž media1.s-nbcnews.com/nobobarta.com

Pridať komentár (0)