Vo finále ETA Awards 2014 aj slo­ven­ské zastú­pe­nie

Luky Gašparík Jr. / 8. decembra 2014 / Startupy

Medzi posled­ných šesť fina­lis­tov pre­stíž­nej medzi­ná­rod­nej súťaže Event Tech­no­logy Awards (ETA) zame­ra­nej na tech­no­lo­gické ino­vá­cie na poli orga­ni­zá­cie even­tov a veľ­kých kon­fe­ren­cií sa dostala aj slo­ven­ská digi­tálna agen­túra e-trix.

Mies­tenku na novem­brové finále, ktoré sa usku­toč­nilo v Lon­dýne, si v kate­gó­rii Best Event Website/Mobile Site zís­kal e-trix pre­lo­mo­vou fun­kci­ona­li­tou admi­ni­stra­tív­neho roz­hra­nia a inter­ne­to­vej stránky bez­peč­nost­nej kon­fe­ren­cie GLOB­SEC, naj­väč­šieho podu­ja­tia svojho druhu v Stred­nej Európe.

Verili sme si, že odvá­dzame špičkovú prácu, ale chceli sme si to potvrdiť aj u odbor­ní­kov glo­bál­neho dosahu,” hovorí o úspe­chu Marián Kurečko, hlavná postava e-trixu. “Postup do finále ETA nám uká­zal, že aj malá spoločnosť dokáže zvládnuť významné zakázky ako GLOB­SEC a to vďaka entu­ziazmu mla­dých kre­a­tív­nych ľudí.”

Na úspech s kon­fe­renč­ným webom chce e-trix nad­via­zať aj spo­lu­prá­cou so star­tu­pom CONFI. Jeho mobilná apli­ká­cia je určená tak pre orga­ni­zá­to­rov veľ­kých kon­fe­ren­cií ako aj pre účast­ní­kov, kto­rým umož­ňuje pohodlnú orien­tá­ciu v prog­rame s vlast­ným plá­no­va­ním, pokro­čilý sociálny networ­king, inte­rak­ciu s pred­ná­ša­jú­cimi, hod­no­te­nia prog­ramu a spe­ak­rov a ďal­šie fun­kcie.

Ján Lopu­šek, ktorý vedie vývoj apli­ká­cie CONFI, do budúc­nosti ráta s integ­rá­ciou webo­vých strá­nok a apli­ká­cie s cie­ľom ponú­kať kon­fe­rečné rie­še­nia glo­bál­nym kli­en­tom. “Našou víziou je vytvoriť plat­formu pre budúcu sociálnu sieť náv­štev­ní­kov odbor­ných kon­fe­ren­cií. Poten­ciál takého nástroja pre orga­ni­zá­to­rov aj účast­ní­kov je obrov­ský a ešte stále nepre­bá­daný. Najväčšou pri­da­nou hod­no­tou náv­števy podu­ja­tia sú zís­kané zna­losti a najmä kon­takty. My tvo­ríme nástroje pre lep­šie spá­ja­nie ľudí.

CONFI má za sebou významné refe­ren­cie v Srb­sku, na Slo­ven­sku a v Čes­kej repub­like, na podu­ja­tiach Belg­rade Secu­rity Forum, Foru­m2000, Lawtech Europe Con­gressTatra Sum­mit.

O spoločnosti e-trix:

Tím tvo­ria ľudia, ktorí roz­mýš­ľajú o zaj­trajšku. Kaž­dého, od dizaj­né­rov, cez vývo­já­rov a obchod­ní­kov, až po edi­to­rov a pro­du­cen­tov, vedie jedi­nečná vízia robiť digi­tálny svet lep­ším a meniť digi­tálne sny na rea­litu.

Počas dvoch rokov exis­ten­cie, sa e-trix vyvi­nul do agen­túry s boha­tými skú­se­nos­ťami v oblasti stra­te­gic­kých ana­lýz, ktoré sú zákla­dom trans­for­má­cie myš­lie­nok prvot­ného kon­ceptu do podoby reál­nej tech­no­lo­gic­kej imple­men­tá­cie v oblasti inte­rak­tív­nych web­strá­nok a mobil­ných apli­ká­cií.

Pridať komentár (0)