Vo Waze ťa naj­nov­šie môže navi­go­vať aj trio z Top Gear

Linda Cebrová / 1. decembra 2016 / Tools a produktivita

Novinka v navi­gá­cií Waze poteší kaž­dého fanú­šika skve­lej relá­cie Top Gear.

Skal­ným fanú­ši­kom auto­mo­bi­lo­vej šou zrejme netreba pred­sta­vo­vať legen­dárne trio v zlo­žení Jeremy Clark­son, Richard Ham­mond a James May. Práve tieto osob­nosti boli viac ako desať­ro­čie pevne speté s moto­ris­tic­kou relá­ciou Top Gear, ktorá vznikla vo Veľ­kej Bri­tá­nii, no obľú­bilo si ju mnoho Slo­vá­kov. Obja­vil sa však kon­flikt medzi čle­nom štábu a Clark­so­nom, čo viedlo k jeho nemi­lo­srd­nému pre­pus­te­niu. Spolu s ním napo­kon odišli aj jeho dvaja lojálny kole­go­via. BBC sa pokú­sila hviezdy Top Gearu nahra­diť, avšak podľa ohla­sov divá­kov, nie veľmi úspešne.

w

zdroj fotografie:smbp.uwaterloo.ca

Clark­son, Ham­mond a May sa pod kríd­lami Ama­zou pus­tili do výroby vlast­nej šou s náz­vom The Grand Tour. Odvy­sie­lali sa zatiaľ len dva diely, avšak zdá sa, že táto tro­j­ica vie ako na to. Divácke ohlasy sú zatiaľ veľmi dobré a väč­šina ľudí sa zho­duje, že nová šou ply­nule nad­via­zala na pred­chá­dza­júci Top Gear. Súčas­ťou pod­pory novej šou je aj využi­tie hla­sov všet­kých troch mode­rá­to­rov v navi­gá­cií Waze. Túto novinku budeš môcť využí­vať až do 5. feb­ru­ára 2017.

Odboč vpravo!“ Navi­go­vať ťa bude May, Ham­mond a Clark­son

PERTH, AUSTRALIA - JULY 17: (L-R) Richard Hammond, Jeremy Clarkson and James May during a press event on July 17, 2015 in Perth, Australia. (Photo by Matt Jelonek/WireImage)

zdroj fotograie:huffingtonpost.co.uk

Hlasy sláv­nych ľudí nie sú v navi­gá­cií žiad­nou novin­kou. V minu­losti bolo možné pri šofé­ro­vaní počú­vať pokyny Arnolda Sch­war­ze­neg­gera, Sha­qu­ille O’Neala a veľa iných. Ak si sle­do­val túto relá­ciu v minu­losti v pôvod­nej anglic­kej ver­zii, jazdu s Waze a hlasmi z Top Gear si určite uži­ješ.

Ak si chceš vychut­nať Clark­sona, Ham­monda a Maya v navi­gá­cií stlač najprv ikonku lupy, následne v boč­nej ponuke vstup do nasta­vení cez sym­bol ozu­be­ného kolieska. Potom nájdi sek­ciu Zvuk, zvoľ Jazyk hlasu a z ponuky vyber English (UK)- Clark­son, Ham­mond & May. Potom už len počkaj pokým navi­gá­cia stiahne hla­sové inštruk­cie, ktoré sú pocho­pi­teľne len v anglic­kom jazyku. Na ohla­so­va­nie poky­nov sa potom budú spo­ločne podie­ľať všetci traja čle­no­via tímu v zdan­livo náhod­nom poradí. Ak si chceš spes­triť svoju jazdu určite by si mal túto mož­nosť využiť, kým je ešte čas.

zdroj:ubergizmo.com zdroj titul­nej fotografie:telegraph.co.uk

Pridať komentár (0)