Vodá­ci pat­ria na Lido. Tak­to to u nich vyze­rá

magazin.novelido.sk / 10. septembra 2016 / Zo Slovenska

Podob­ne si pred­sta­ví­te záh­ra­du u sta­rých rodi­čov na vidie­ku ale­bo mies­to, kde si cho­dí­te oddých­nuť z mes­ta. Pokoj, veľa zele­ne, voda, ľudia všet­kých gene­rá­cií. Mno­ho z Bra­ti­slav­ča­nov pri­tom nevie, že také­to mies­to majú pria­mo pod nosom.

Veď aj poli­caj­ti hliad­ku­jú­ci sto met­rov od lode­níc, sa zamra­čia, keď sa ich pýta­te na ces­tu. “Lode­ni­ce? Také nič tu nie je,” dumá jeden a ďal­ší sa zamys­lí: “Ale skús­te tým­to sme­rom,” uka­zu­je pres­ne opač­ne. Neva­dí, napo­kon sme lode­ni­ce vodá­kov našli.

Potiaľ­to bola naj­vyš­šia voda,” uka­zu­je kapi­tán vodác­ke­ho klu­bu, Maťo Mišík na kovo­vú znač­ku na zárub­ni dvier v klu­bov­ni. Dom­ček vidiec­ke­ho štý­lu skrý­va okrem samot­nej lode­ni­ce aj záze­mie pre vodá­kov s his­tó­ri­ou, kto­rú pri­po­mí­na­jú pohá­re vysú­ťa­že­né rok­mi ich exis­te­nie.

Vodác­ky klub Dunaj­čík začí­nal na tých­to mies­tach už v roku 1924, tak­že v tom­to roku osla­vu­je 92 rokov exis­ten­cie.

O chvíľu sa ide na vodu.Keď sa loď napije.

Do klu­bu začí­na­jú pri­chá­dzať ďal­ší vodá­ci. Priš­li sme v deň, keď sa na vodu po prvý raz vypla­via aj tí, kto­rí dopo­siaľ na kaja­ku či kanoe nese­de­li. Rocvič­ka, inštru­káž a ide sa poma­ly tré­no­vať. Je medzi nimi aj via­ce­ro detí.

Špor­to­va­nie v prí­ro­de zaží­va opäť rene­san­ciu. Lode k tomu neod­mys­li­teľ­ne pat­ria, veď je to jed­na zo základ­ných akti­vít, kto­rú ľud­stvo v prí­ro­de robi­lo,” vysvet­ľu­je M. Mišík.

Na chví­ľu sa ospra­vedl­ní, ide star­šej pani pomôcť s loďou na vodu. O chví­ľu sa už ako prvá zo sku­pi­ny vzda­ľu­je na Duna­ji opro­ti zapa­da­jú­ce­mu sln­ku.

Dôkaz, že sme v Bratislave.

Dru­hý breh s Euro­ve­ou je kúsok. Prí­slo­vie “čoby kame­ňom doho­dil” má mož­no pôvod na tom­to mies­te. Oba bre­hy Duna­ja sú tu tak blíz­ko, že pri pád­lo­va­ní pri lode­ni­ci môže­te spo­čí­tať ľudí na náb­re­ží pri Euro­vei. Ide to aj naopak a od Euro­vei sa dá vidieť množ­stvo vodá­kov na Duna­ji.

Len sa tre­ba pozrieť o tro­chu lep­šie, pre­to­že neu­dr­žia­va­né pro­stre­die v oko­lí dáva pri pohľa­de z Euro­vei pocit, že na dru­hom bre­hu nie je vôbec nič. Dá sa to však vidieť aj inak – buj­ná zeleň skrý­va až tri vodác­ke lode­ni­ce.

Pohoda pri vode.

Dôkaz toho, že s prí­rod­ným pro­stre­dím môžu byť nená­sil­ne skom­bi­no­va­né rôz­ne akti­vi­ty oby­va­te­ľov mes­ta.

Chce­te vedieť ako sa vyví­ja ini­ca­tí­va Nové Lido a spo­lu­prá­ca s vodák­mi a ďal­ší­mi sub­jekt­mi? Pre­čí­taj­te si člá­nok Kam ide Lido.

Viac o pro­jekte sa dozvieš na Novelido.sk.

zdroj: magazin.novelido.sk, autor foto­gra­fií: nora-jakub.sk

Pridať komentár (0)