Vodio dosta­lo upg­ra­de. Je viac social a ešte viac per­so­na­li­zo­va­ný

Marek Šándor / 13. februára 2014 / Startupy

Vodio je video dis­co­ve­ry plat­for­ma, teraz s upg­ra­do­va­nou ver­zi­ou na 3.0. Že by pri­da­li nové fičú­ry pre pre­hna­ne social ľudí?

Vyhľa­dá­va­nie kon­ten­tu je v posled­ných dňoch na vrcho­le. Vodio teda ani pri­naj­men­šom neroz­mýš­ľa túto oblasť v najb­liž­še dobe opus­tiť. Nový dizajn a roz­ší­re­né mož­nos­ti vyhľa­dá­va­nia ponú­ka­jú use­ro­vi para­lel­ný kon­tent bez toho aby musel opus­tiť video, kto­ré má prá­ve spus­te­né.

Tým, kto­rí sú extra social, umož­ňu­je vyno­ve­né UX doda­toč­né mož­nos­ti sha­ro­va­nia. Ak ste dote­raz nesha­ro­va­li dosť, tak teraz už urči­te bude­te.

Pre tých, kto­rí si nie sú istí tým, čo hľa­da­jú, ponú­ka Vodio nový algo­rit­mus. Ten je pre kaná­ly, kto­ré poskyt­nú širo­ký tema­tic­ký kon­tent ako napr. Todd­ler TV, Wor­kout TV, ale­bo Elect­ro Shack.

Kon­tent dis­co­ve­ry a jeho sha­ro­va­nie sa za posled­né roky dra­ma­tic­ky zme­ni­lo. Prob­lé­mom sa sta­lo množ­stvo kon­ten­tu, kto­rý je momen­tál­ne na inter­ne­te dostup­ný a tiež jeho rele­van­tnosť. Use­ri v dneš­nej dobe oča­ká­va­jú, že dosta­nú čokoľ­vek, kedy­koľ­vek a nie, že budú musieť bro­wso­vať obrov­ským množ­stvom videí, až kým sa dosta­nú k tomu čo prá­ve hľa­da­jú. Toto je dôvod, pre­čo je Vodio loví v tom­to ryb­ní­ku a neplá­nu­je ho opus­tiť. 

Vodio Labs vznik­lo v roku 2011 zakla­da­teľ­mi Uri Twig, Jonat­han Mes­si­ka a Ishay Weins­tock. Spo­loč­nos­ti sa dote­raz poda­ri­lo zís­kať $800 tisíc v júni roku 2013.

Pridať komentár (0)