Vodio dostalo upg­rade. Je viac social a ešte viac per­so­na­li­zo­vaný

Marek Šándor / 13. februára 2014 / Startupy

Vodio je video dis­co­very plat­forma, teraz s upg­ra­do­va­nou ver­ziou na 3.0. Že by pri­dali nové fičúry pre pre­hnane social ľudí?

Vyhľa­dá­va­nie kon­tentu je v posled­ných dňoch na vrchole. Vodio teda ani pri­naj­men­šom neroz­mýšľa túto oblasť v najb­ližše dobe opus­tiť. Nový dizajn a roz­ší­rené mož­nosti vyhľa­dá­va­nia ponú­kajú use­rovi para­lelný kon­tent bez toho aby musel opus­tiť video, ktoré má práve spus­tené.

Tým, ktorí sú extra social, umož­ňuje vyno­vené UX doda­točné mož­nosti sha­ro­va­nia. Ak ste dote­raz nesha­ro­vali dosť, tak teraz už určite budete.

Pre tých, ktorí si nie sú istí tým, čo hľa­dajú, ponúka Vodio nový algo­rit­mus. Ten je pre kanály, ktoré poskytnú široký tema­tický kon­tent ako napr. Todd­ler TV, Wor­kout TV, alebo Electro Shack.

Kon­tent dis­co­very a jeho sha­ro­va­nie sa za posledné roky dra­ma­ticky zme­nilo. Prob­lé­mom sa stalo množ­stvo kon­tentu, ktorý je momen­tálne na inter­nete dostupný a tiež jeho rele­van­tnosť. Useri v dneš­nej dobe oča­ká­vajú, že dostanú čokoľ­vek, kedy­koľ­vek a nie, že budú musieť bro­wso­vať obrov­ským množ­stvom videí, až kým sa dostanú k tomu čo práve hľa­dajú. Toto je dôvod, prečo je Vodio loví v tomto ryb­níku a neplá­nuje ho opus­tiť. 

Vodio Labs vzniklo v roku 2011 zakla­da­teľmi Uri Twig, Jonat­han Mes­sika a Ishay Weins­tock. Spo­loč­nosti sa dote­raz poda­rilo zís­kať $800 tisíc v júni roku 2013.

Pridať komentár (0)