Vojna o Bra­ti­slavu: Uber tesne vedie, HOPIN a Lif­tago ale môžu byť lepší

Martin Bohunický / 6. februára 2016 / Zo Slovenska

Len po pia­tich mesia­coch od spus­te­nia služby v Bra­ti­slave, sa apli­ká­cia Uber v decem­bri umiest­nila medzi najs­ťa­ho­va­nej­šími apli­ká­ciami vo svo­jej kate­gó­rii na Slo­ven­sku

V decem­bri 2015 sa apli­ká­cia Uber umiest­nila na tre­ťom mieste v kate­gó­rii „Doprava“ v rámci digi­tál­nej dis­tri­buč­nej plat­formy Google Play a na rov­na­kom mieste sa umiest­nila aj v kate­gó­rii „Ces­to­va­nie“ v rámci plat­formy iOS App Store na Slo­ven­sku. Vyplýva to z ofi­ciál­nych šta­tis­tík, ktoré poskytla medzi­ná­rodná spo­loč­nosť App Annie zo San Fran­cisca, zaobe­ra­júca sa busi­ness intel­li­gence.

Bratislava_launch_blog_960x540_r1

foto: uber.com

Uber bol v decem­bri 2015 po apli­ká­ciách Ces­tovné poriadky (1. miesto) a eznamka (2. miesto), tre­ťou najs­ťa­ho­va­nej­šou apli­ká­ciou iOS App Store v rámci kate­gó­rie „Ces­to­va­nie“ na Slo­ven­sku. Toto hod­no­te­nie ho umiest­nilo pred HOPIN (6. miesto) a Lif­tago taxi (8. miesto). Rov­nako sa umiest­nil na tre­ťom mieste v rámci kate­gó­rie „Doprava“ v Google Play na Slo­ven­sku, za apli­ká­ciami Ces­tovné poriadky (1. miesto) a Auto­škola SK (2. miesto), pred HOPIN (4. miesto) a Lif­tago taxi (6. miesto),“ uvá­dza spo­loč­nosť App Annie.

Od spus­te­nia služby v Bra­ti­slave sme zís­kali neuve­ri­teľne pozi­tívnu reak­ciu od ces­tu­jú­cich aj par­tner­ských vodi­čov, ktorú potvr­dzujú tisíce ces­tu­jú­cich pri­hla­su­jú­cich sa do apli­ká­cie a stovky par­tner­ských vodi­čov pou­ží­va­jú­cich našu plat­formu,“ uvie­dol Peter Cho­va­nec, pre­vádz­kový mana­žér Uber Bra­ti­slava.

158911_uber_

foto: Uber

Lenže HOPIN ani Lif­tago sa nemie­nia vzdať. Slo­ven­ský HOPIN momen­tálne spúšťa obrov­skú mar­ke­tin­govú kam­paň a možno práve jej slo­ven­ský pôvod môže byť tým, čo u zákaz­ní­kov zaváži. Navyše kva­li­ta­tívne ide po vstupe kon­ku­ren­tov na trh hore a nie kaž­dému samotný Uber vyho­vuje. Dru­hým hrá­čom je spo­mí­nané české Lif­tago, ktoré sa na slo­ven­skom trhu uviedlo vyni­ka­jú­cou apli­ká­ciou a skve­lým mar­ke­tin­gom.

To, že je Uber momen­tálne tes­ným líd­rom môže a nemusí byť trvalý stav. Hoci je Uber služba dobrá, musím pove­dať, že Lif­tago aj HOPIN vytvo­rili v Česku/na Slo­ven­sku vyni­ka­júci pro­dukt, ktorý sa Uberu môže nie­len vyrov­nať, ale aj pred­čiť ho. Vojna o zákaz­níka v Bra­ti­slave pokra­čuje, máme tu troch rov­no­cen­ných hrá­čov a roz­ho­do­vať budú malič­kosti.

Liftago Taxi

foto: lif­tago

Zdroj: tla­čová správa, startitup.sk, zdroj titul­nej foto: koláž

Pridať komentár (0)