Voj­na o Bra­ti­sla­vu: Uber tes­ne vedie, HOPIN a Lif­ta­go ale môžu byť lep­ší

Martin Bohunický / 6. februára 2016 / Zo Slovenska

Len po pia­tich mesia­coch od spus­te­nia služ­by v Bra­ti­sla­ve, sa apli­ká­cia Uber v decem­bri umiest­ni­la medzi najs­ťa­ho­va­nej­ší­mi apli­ká­cia­mi vo svo­jej kate­gó­rii na Slo­ven­sku

V decem­bri 2015 sa apli­ká­cia Uber umiest­ni­la na tre­ťom mies­te v kate­gó­rii „Dopra­va“ v rám­ci digi­tál­nej dis­tri­buč­nej plat­for­my Goog­le Play a na rov­na­kom mies­te sa umiest­ni­la aj v kate­gó­rii „Ces­to­va­nie“ v rám­ci plat­for­my iOS App Sto­re na Slo­ven­sku. Vyplý­va to z ofi­ciál­nych šta­tis­tík, kto­ré poskyt­la medzi­ná­rod­ná spo­loč­nosť App Annie zo San Fran­cis­ca, zaobe­ra­jú­ca sa busi­ness intel­li­gen­ce.

Bratislava_launch_blog_960x540_r1

foto: uber.com

Uber bol v decem­bri 2015 po apli­ká­ciách Ces­tov­né poriad­ky (1. mies­to) a eznam­ka (2. mies­to), tre­ťou najs­ťa­ho­va­nej­šou apli­ká­ci­ou iOS App Sto­re v rám­ci kate­gó­rie „Ces­to­va­nie“ na Slo­ven­sku. Toto hod­no­te­nie ho umiest­ni­lo pred HOPIN (6. mies­to) a Lif­ta­go taxi (8. mies­to). Rov­na­ko sa umiest­nil na tre­ťom mies­te v rám­ci kate­gó­rie „Dopra­va“ v Goog­le Play na Slo­ven­sku, za apli­ká­cia­mi Ces­tov­né poriad­ky (1. mies­to) a Auto­ško­la SK (2. mies­to), pred HOPIN (4. mies­to) a Lif­ta­go taxi (6. mies­to),“ uvá­dza spo­loč­nosť App Annie.

Od spus­te­nia služ­by v Bra­ti­sla­ve sme zís­ka­li neuve­ri­teľ­ne pozi­tív­nu reak­ciu od ces­tu­jú­cich aj par­tner­ských vodi­čov, kto­rú potvr­dzu­jú tisí­ce ces­tu­jú­cich pri­hla­su­jú­cich sa do apli­ká­cie a stov­ky par­tner­ských vodi­čov pou­ží­va­jú­cich našu plat­for­mu,“ uvie­dol Peter Cho­va­nec, pre­vádz­ko­vý mana­žér Uber Bra­ti­sla­va.

158911_uber_

foto: Uber

Len­že HOPIN ani Lif­ta­go sa nemie­nia vzdať. Slo­ven­ský HOPIN momen­tál­ne spúš­ťa obrov­skú mar­ke­tin­go­vú kam­paň a mož­no prá­ve jej slo­ven­ský pôvod môže byť tým, čo u zákaz­ní­kov zavá­ži. Navy­še kva­li­ta­tív­ne ide po vstu­pe kon­ku­ren­tov na trh hore a nie kaž­dé­mu samot­ný Uber vyho­vu­je. Dru­hým hrá­čom je spo­mí­na­né čes­ké Lif­ta­go, kto­ré sa na slo­ven­skom trhu uvied­lo vyni­ka­jú­cou apli­ká­ci­ou a skve­lým mar­ke­tin­gom.

To, že je Uber momen­tál­ne tes­ným líd­rom môže a nemu­sí byť trva­lý stav. Hoci je Uber služ­ba dob­rá, musím pove­dať, že Lif­ta­go aj HOPIN vytvo­ri­li v Česku/na Slo­ven­sku vyni­ka­jú­ci pro­dukt, kto­rý sa Ube­ru môže nie­len vyrov­nať, ale aj pred­čiť ho. Voj­na o zákaz­ní­ka v Bra­ti­sla­ve pokra­ču­je, máme tu troch rov­no­cen­ných hrá­čov a roz­ho­do­vať budú malič­kos­ti.

Liftago Taxi

foto: lif­ta­go

Zdroj: tla­čo­vá sprá­va, startitup.sk, zdroj titul­nej foto: koláž

Pridať komentár (0)