Vrchnák z fľaše netreba vždy vyhodiť, presvedčí ťa o tom projekt HorebPET

Ondrej Gažík / 6. júla 2017 / Zo Slovenska

Ot­vo­ríme plas­tovú fľašu, vy­pi­jeme ob­sah a vy­ho­díme ju, v naj­lep­šom prí­pade do koša. Av­šak aj je­di­ným PET vr­ch­ná­kom sa dá po­môcť. Stačí si od­lo­žiť každý vr­ch­nák a po­tom ich jed­no­du­cho odo­vzdať na zberné miesto pro­jektu Ho­reb­PET.

zdroj: https://www.facebook.com/horebpet

Ot­vo­ríme plas­tovú fľašu, vy­pi­jeme ob­sah a vy­ho­díme ju, v naj­lep­šom prí­pade do koša. Av­šak aj je­di­ným PET vr­ch­ná­kom sa dá po­môcť. Stačí si od­lo­žiť každý vr­ch­nák a po­tom ich jed­no­du­cho odo­vzdať na zberné miesto pro­jektu Ho­reb­PET.

Pro­jekt Ho­reb­PET vzni­kol ako ini­cia­tíva šty­roch dob­ro­voľ­ní­kov La­di­slava Ry­dzyka, Mo­niky Hri­cá­ko­vej, Pauly Fus­ko­vej a Lenky Ša­bí­ko­vej v roku 2013. Po čase sa pri­dalo mnoho ďal­ších ľudí z rôz­nych kú­tov Slo­ven­ska, pro­jekt oslo­vil aj značný po­čet pod­po­ro­va­te­ľov a par­tne­rov. Od mo­mentu, kedy je pro­jekt Ho­reb­PET na svete a me­dzi ľuďmi, vy­zbie­ralo sa okolo 10,6 ton PET vr­ch­ná­kov a pris­pelo sa tak čias­t­kou viac ako 2378€.

Cieľ pro­jektu je veľmi jed­no­du­chý. Fi­nančná po­moc ľu­ďom v nú­dzi a zdra­votne zne­vý­hod­ne­ným ob­ča­nom vďaka vy­zbie­ra­ným PET vr­ch­ná­kom, ktoré si re­cyk­lačné spo­loč­nosti prídu vy­z­dvi­hnúť na zberné miesta. V prí­pade, ak chce nie­kto po­môcť, za­ne­chá svoju zbierku vy­zbie­ra­ných vr­ch­ná­kov na zber­nom mieste. Tie mo­men­tálne sú v Bra­ti­slave, v Ži­line a v Ko­ši­ciach. Podľa dob­ro­voľ­ní­kov má Ho­reb­PET ešte je­den cieľ. Chcú po­u­ká­zať aj na to, aby spo­loč­nosť bola vní­ma­vej­šou voči so­ciál­nym a en­vi­ron­men­tál­nym prob­lé­mom a po­tre­bám sú­čas­nosti.

 

Do tohto pro­jektu sa môže za­po­jiť každý, či už odo­vzda­ním vr­ch­ná­kov, fi­nanč­ným prís­pev­kom, ako dob­ro­voľ­ník alebo do­káže na svo­jom pra­co­visku za­lo­žiť zberné miesto na od­ber PET vr­ch­ná­kov. Ciest je mnoho, stačí si už len vy­brať.

Ur­čite sa nájde otázka, aké druhy vr­ch­ná­kov sa môžu odo­vzdá­vať na zber­ných mies­tach. Jedná sa hlavne o vr­ch­náky od sla­de­ných ná­po­jov, mi­ne­rál­nych vôd, vr­ch­náky z tet­ra­pa­kov a z ole­jov.

Heslo alebo ví­ziu, ktorú vy­slo­vil pre web­stránku ob­cas­ne­cas.ukf.sk ko­or­di­ná­tor pro­jektu Ho­reb­PET La­di­slav Ry­dzyk, je na jed­nej strane veľmi jed­no­du­chá, no na dru­hej strane dáva presný opis toho, o čo hlavne ide: „Každý mô­žeme uro­biť malú, zdan­livo ne­patrnú službu, ktorá sa na­ko­niec pre­mení vo veľké spo­ločné dielo.“

Tak čo ty na to? Za­čnime spo­ločne zbie­rať PET vr­ch­náky na dobrú vec.

 

Pridať komentár (0)