Ako vybu­do­vať komu­ni­tu oko­lo tvoj­ho star­tu­pu

Lukáš Timko / 14. februára 2016 / Startupy

Dnes nie je ťaž­ké vytvo­riť pro­dukt, či apli­ká­ciu. Jed­ným z tvo­jich cie­ľov pri novom pro­duk­te je prí­sť na to, ako donú­tiť ľudí ho pou­ží­vať.

Jed­na vec je pod­po­ra tla­če a médií. Pri jed­no­ra­zo­vej pod­po­re médií tvo­ja náv­štev­nosť vyze­rá ako vyso­ký kopec. Ale potom ťa títo pou­ží­va­te­lia poma­ly opus­tia a jedi­né, čo ti v gra­fe osta­ne je jeden vrchol. Ako ich teda donú­tiš ostať? Jed­ným zo spô­so­bov je vytvo­re­nie komu­ni­ty oko­lo tvoj­ho pro­duk­tu. Ak sa ti to poda­rí, potom sa budú k tebe opäť vra­cať.

Screenshot-2014-10-29-20.30.38-1024x249

foto: levels.io

Čo je komu­ni­ta

Komu­ni­ta vôbec nemu­sí byť kon­krét­na vec. Nemu­sí to byť fórum, dis­kus­ná tabu­ľa ale­bo sek­cia s komen­tár­mi. Dokon­ca ani komu­ni­ta na sociál­nej sie­ti. Dokon­ca sa nemu­sí nachá­dzať na tvo­jej strán­ke. Môže byť veľ­mi nefor­mál­na. Face­bo­ok je síce dob­rým nástro­jom na komu­ni­ká­ciu s ľuď­mi zau­jí­ma­jú­cich sa o tvoj pro­dukt, no nemu­sí to vôbec byť komu­ni­ta, kto­rú potre­bu­ješ.

Dob­rým prí­kla­dom, kto­ré­ho sme boli sved­ka­mi ten­to rok, je Ryan, zakla­da­teľ Pro­duct Hun­tu. O jeho pro­duk­te sa zača­lo hovo­riť ešte pred­tým, ako vzni­kol. Potom, čo uzrel svet­lo sve­ta Pro­duct Hunt, neos­tal Ryan v kúte. Začal písať pou­ží­va­te­ľom a aktív­ne s nimi komu­ni­ko­vať na Twit­te­ri a Face­bo­oku. Tak­to ich ľah­ko pri­lá­kal na svoj pro­dukt a rozp­rú­dil o Pro­duct Hun­te dis­ku­siu.

Komu­ni­ta nie je len o počte like­ov na vašej Face­bo­oko­vej fan­pa­ge, ale naj­mä o roz­um­nej inte­rak­cii s nimi. Zve­rej­ňo­va­nie videí a obráz­kov, môže pôso­biť veľ­mi ruši­vo a tak musíš dva krát zvá­žiť, čo ľuďom ponúk­neš. Požia­daj ich pomoc, poroz­prá­vaj im svoj prí­beh, ale­bo rieš s nimi neja­ký prob­lém.

Startup komunita

foto: ytimg.com

Nasle­do­va­nie

Nasle­do­va­nie môže byť orga­nic­ké. Okrem toho môžeš vytvo­riť blog o tom, ako na svo­jom pro­duk­te pra­cu­ješ. Skús roz­po­ve­dať svoj prí­beh o tom, ako si dostal nápad a čo ťa ženie dopre­du. Ľudí môžeš pri­lá­kať aj na iné veci, ako samot­ný pro­dukt. Keď ťa ľudia nasle­du­jú, potom o tebe a tvo­jom pro­duk­te aj roz­prá­va­jú.

Fanú­ši­kov môžeš ľah­ko pre­me­niť na komu­ni­tu. Výho­dou komu­ni­ty je, že osta­ne s tebou ove­ľa dlh­šie, ako neja­ká pod­po­ra médií. A keď budeš so svo­jou komu­ni­tou v inte­rak­cii, tak osta­nú s tebou ešte dlh­šie. Naj­lep­šie na tom celom je, že komu­ni­tu môžeš ľah­ko pre­me­niť na ver­ných zákaz­ní­kov

Pre­čo je to zába­va

Keď si s komu­ni­tou v inte­rak­cii, potom vieš, o čo sa zau­jí­ma­jú a aké majú prob­lé­my. Na to im musíš dať pries­tor, či už na webe ale­bo na sociál­nej sie­ti. Ak sa chcú naprí­klad stret­núť a hovo­riť o tvo­jom ale­bo podob­nom pro­duk­te, potom vytvor sku­pi­ny a even­ty na webe ale­bo sociál­nej sie­ti. Tak­to ľah­ko a hlav­ne rých­lo pod­chy­tíš ich feed­back a doká­žeš svoj pro­dukt vylep­šiť. Okrem toho je to skve­lá prí­le­ži­tosť pre­zen­to­vať nový nápad.

Online komunita

foto: vegastech.com

Je úžas­né vidieť, ako sa tvo­ja komu­ni­ta vyví­ja a ako aj ty pris­pie­vaš k jej budo­va­niu. Onli­ne komu­ni­ta a stret­nu­tia majú rov­na­kú fun­kciu. Sú pri­ro­dze­ným mar­ke­tin­go­vým nástro­jom nie len pre tvoj aktu­ál­ny pro­dukt, ale hlav­ne pre všet­ky tvo­je budú­ce pro­duk­ty.

Záver

Vytvo­re­nie aktív­nej komu­ni­ty oko­lo pro­duk­tu je v tých­to dňoch zákla­dom kaž­dé­ho úspe­chu. Môžeš ju vytvo­riť na svo­jom webe, v apli­ká­cii ale­bo na iných plat­for­mách, ako naprí­klad Twit­ter ale­bo Face­bo­ok. Ale­bo ju dokon­ca môžeš vytvo­riť aj v sku­toč­nom živo­te tak, že budeš orga­ni­zo­vať stret­nu­tia. Nepo­mô­že to len tebe a tvoj­mu pro­duk­tu, ale aj samot­ným pou­ží­va­te­ľom pri rie­še­ní prob­lé­mov. Pamä­taj, že komu­ni­ta nemu­sí byť nut­ne pre­via­za­ná s tvo­jou znač­kou.

Komunita

foto: marketingmang.ca

Zdroj: levels.io, zdroj titul­nej foto­gra­fie: vosizneias.com

Pridať komentár (0)