Ako vybu­do­vať komu­nitu okolo tvojho star­tupu

Lukáš Timko / 14. februára 2016 / Startupy

Dnes nie je ťažké vytvo­riť pro­dukt, či apli­ká­ciu. Jed­ným z tvo­jich cie­ľov pri novom pro­dukte je prísť na to, ako donú­tiť ľudí ho pou­ží­vať.

Jedna vec je pod­pora tlače a médií. Pri jed­no­ra­zo­vej pod­pore médií tvoja náv­štev­nosť vyzerá ako vysoký kopec. Ale potom ťa títo pou­ží­va­te­lia pomaly opus­tia a jediné, čo ti v grafe ostane je jeden vrchol. Ako ich teda donú­tiš ostať? Jed­ným zo spô­so­bov je vytvo­re­nie komu­nity okolo tvojho pro­duktu. Ak sa ti to podarí, potom sa budú k tebe opäť vra­cať.

Screenshot-2014-10-29-20.30.38-1024x249

foto: levels.io

Čo je komu­nita

Komu­nita vôbec nemusí byť kon­krétna vec. Nemusí to byť fórum, dis­kusná tabuľa alebo sek­cia s komen­tármi. Dokonca ani komu­nita na sociál­nej sieti. Dokonca sa nemusí nachá­dzať na tvo­jej stránke. Môže byť veľmi nefor­málna. Face­book je síce dob­rým nástro­jom na komu­ni­ká­ciu s ľuďmi zau­jí­ma­jú­cich sa o tvoj pro­dukt, no nemusí to vôbec byť komu­nita, ktorú potre­bu­ješ.

Dob­rým prí­kla­dom, kto­rého sme boli sved­kami tento rok, je Ryan, zakla­da­teľ Pro­duct Huntu. O jeho pro­dukte sa začalo hovo­riť ešte pred­tým, ako vzni­kol. Potom, čo uzrel svetlo sveta Pro­duct Hunt, neos­tal Ryan v kúte. Začal písať pou­ží­va­te­ľom a aktívne s nimi komu­ni­ko­vať na Twit­teri a Face­bo­oku. Takto ich ľahko pri­lá­kal na svoj pro­dukt a rozp­rú­dil o Pro­duct Hunte dis­ku­siu.

Komu­nita nie je len o počte likeov na vašej Face­bo­oko­vej fan­page, ale najmä o roz­um­nej inte­rak­cii s nimi. Zve­rej­ňo­va­nie videí a obráz­kov, môže pôso­biť veľmi rušivo a tak musíš dva krát zvá­žiť, čo ľuďom ponúk­neš. Požia­daj ich pomoc, poroz­prá­vaj im svoj prí­beh, alebo rieš s nimi nejaký prob­lém.

Startup komunita

foto: ytimg.com

Nasle­do­va­nie

Nasle­do­va­nie môže byť orga­nické. Okrem toho môžeš vytvo­riť blog o tom, ako na svo­jom pro­dukte pra­cu­ješ. Skús roz­po­ve­dať svoj prí­beh o tom, ako si dostal nápad a čo ťa ženie dopredu. Ľudí môžeš pri­lá­kať aj na iné veci, ako samotný pro­dukt. Keď ťa ľudia nasle­dujú, potom o tebe a tvo­jom pro­dukte aj roz­prá­vajú.

Fanú­ši­kov môžeš ľahko pre­me­niť na komu­nitu. Výho­dou komu­nity je, že ostane s tebou oveľa dlh­šie, ako nejaká pod­pora médií. A keď budeš so svo­jou komu­ni­tou v inte­rak­cii, tak ostanú s tebou ešte dlh­šie. Naj­lep­šie na tom celom je, že komu­nitu môžeš ľahko pre­me­niť na ver­ných zákaz­ní­kov

Prečo je to zábava

Keď si s komu­ni­tou v inte­rak­cii, potom vieš, o čo sa zau­jí­majú a aké majú prob­lémy. Na to im musíš dať pries­tor, či už na webe alebo na sociál­nej sieti. Ak sa chcú naprí­klad stret­núť a hovo­riť o tvo­jom alebo podob­nom pro­dukte, potom vytvor sku­piny a eventy na webe alebo sociál­nej sieti. Takto ľahko a hlavne rýchlo pod­chy­tíš ich feed­back a doká­žeš svoj pro­dukt vylep­šiť. Okrem toho je to skvelá prí­le­ži­tosť pre­zen­to­vať nový nápad.

Online komunita

foto: vegastech.com

Je úžasné vidieť, ako sa tvoja komu­nita vyvíja a ako aj ty pris­pie­vaš k jej budo­va­niu. Online komu­nita a stret­nu­tia majú rov­nakú fun­kciu. Sú pri­ro­dze­ným mar­ke­tin­go­vým nástro­jom nie len pre tvoj aktu­álny pro­dukt, ale hlavne pre všetky tvoje budúce pro­dukty.

Záver

Vytvo­re­nie aktív­nej komu­nity okolo pro­duktu je v týchto dňoch zákla­dom kaž­dého úspe­chu. Môžeš ju vytvo­riť na svo­jom webe, v apli­ká­cii alebo na iných plat­for­mách, ako naprí­klad Twit­ter alebo Face­book. Alebo ju dokonca môžeš vytvo­riť aj v sku­toč­nom živote tak, že budeš orga­ni­zo­vať stret­nu­tia. Nepo­môže to len tebe a tvojmu pro­duktu, ale aj samot­ným pou­ží­va­te­ľom pri rie­šení prob­lé­mov. Pamä­taj, že komu­nita nemusí byť nutne pre­via­zaná s tvo­jou znač­kou.

Komunita

foto: marketingmang.ca

Zdroj: levels.io, zdroj titul­nej foto­gra­fie: vosizneias.com

Pridať komentár (0)