Vybuduj si domácnosť bez odpadu, týchto 5 produktov ti k tomu pomôže

  • Naše domácnosti každodenne pris­pievajú ob­rov­ským die­lom k hro­ma­de­niu od­padu nielen v našej krajine
  • S jeho lik­vi­dá­ciou má naša pla­néta sku­točne ob­rov­ský prob­lém
  • Prečo ne­spra­viť niečo pre to, aby si svoj po­diel na sú­čas­nej eko­lo­gic­kej ka­ta­strofe tro­chu zní­žil? 
  • Týchto 5 produktov z dielní Čechov a Slovákov ti k tomu určite dopomôže
Bio-cul­ti­va­tor.com/Unsplash.com
  • Naše domácnosti každodenne pris­pievajú ob­rov­ským die­lom k hro­ma­de­niu od­padu nielen v našej krajine
  • S jeho lik­vi­dá­ciou má naša pla­néta sku­točne ob­rov­ský prob­lém
  • Prečo ne­spra­viť niečo pre to, aby si svoj po­diel na sú­čas­nej eko­lo­gic­kej ka­ta­strofe tro­chu zní­žil? 
  • Týchto 5 produktov z dielní Čechov a Slovákov ti k tomu určite dopomôže

Dizajnový kompostér

Eko­ló­gia a pekný di­zajn, to sú dve veci, ktoré sú dnes „hot“ a zá­ro­veň sa skvelo do­pĺňajú. Di­zaj­néri si ne­us­tále lámu hlavu nad tým, ako vy­mys­lieť pro­dukt, ktorý bude oku la­ho­diaci a zá­ro­veň pria­teľ­ský k prí­rode. Čes­kej firme sa po­da­rilo všet­kých pred­be­hnúť a prísť so sku­točne re­vo­luč­ným produktom.

Ide o moderný ver­mi­kom­pos­tér Ur­ba­Live s dre­ve­nými no­žič­kami a plastovým telom. Kú­piš ho za 112 eur. Za ná­vrhom stojí známy český di­zaj­nér a ar­chi­tekt Jiří Pelcl. Jeho cie­ľom bolo vy­tvo­riť akýsi hyb­rid prak­tic­kého do­má­ceho po­moc­níka a di­zaj­nového do­pl­nku. Ako fun­guje? S po­mo­cou užitočných dáž­ďo­viek. Tie do­kážu pre­me­niť tvoj bio­lo­gický do­máci od­pad na kva­litné hno­jivo pre rast­liny.

Biocultivator

S týmto vy­ná­le­zom nebudeš mať problém vy­pes­to­vať si vlastnú mini bio záh­radu na svo­jom bal­kóne. Urodí sa ti v ňom zelenina, ale aj akékoľvek druhy byliniek a kvetov. Je to kve­ti­náč bu­dúc­nosti, ktorý má vlastný sys­tém za­vla­žo­va­nia rast­lín a je zlo­žený z troch častí. Bio­cul­ti­va­tor kom­bi­nuje tra­dí­ciu záh­rad­kár­če­nia a mo­derný ži­votný štýl. Pes­to­va­nie rast­lín ešte ni­kdy ne­bolo ľah­šie.

Composting boxes and the storage for soil…

Gepostet von Biocultivator am Dienstag, 8. November 2016

Múdry balkónový ekosystém spája pestovanie rastlín na balkóne s modernými technológiami. Biocultivator sa sám vysádza, polieva, recykluje vodu a kompostuje. A ty môžeš všetky tieto prírodné procesy sledovať z blízka.

Frusack

Väč­šina z nás ročne spot­re­buje viac ako 400 jed­no­rá­zo­vých plas­to­vých vre­cú­šok. Tie zá­ro­veň pat­ria me­dzi naj­me­nej trie­dený plas­tový od­pad a sú veľ­kou eko­lo­gic­kou hroz­bou. Dve študentky sa svojou troškou rozhodli s týmto problémom bojovať a vyvinuli Frusack – vrecúško na potraviny, vďaka ktorému už nebudeš potrebovať mikroténové vrecká na jedno použitie.

Au­torky Fru­sack chceli do svojho pro­jektu vniesť ino­vá­ciu, ktorá nemá inde na svete ob­dobu a za­padá do kon­ceptu cir­ku­lár­nej eko­no­miky. Fru­sack je preto vy­ro­bený z PLA (po­lym­lieč­nej ky­se­liny). Ide síce o dnes už bežne po­u­ží­vaný bio­plast, no jeho spra­co­va­nie do 50 mik­ró­nov ten­kého vlákna, z kto­rého sa kva­litná tka­nina vy­rába je tech­no­lo­gicky veľmi ná­ročná zá­le­ži­tosť.

Štu­dentky to však ne­vzdali a v spo­lu­práci s európ­skymi do­dá­va­teľmi vy­vi­nuli špe­ciálnu kom­pos­to­va­teľnú tka­ninu. Ide o ma­te­riál, ktorý je vy­ro­bený zo su­ro­vín rast­lin­ného pô­vodu na­prí­klad z ku­ku­rič­ného škrobu.

MusK


Mydlá a čoraz rozšírenejšie tuhé šampóny slovenskej značky MusK obsahujú iba prírodné zložky, z ktorých naša pokožka dokáže čerpať maximum. Jednotlivé zložky zakladateľka značky Lucia vyberá veľmi svedomito s ohľadom na životné prostredie. Jej handmade mydlá neobsahujú žiadny palmový olej ani živočíšne tuky. Navyše, takmer polovica mydiel v ponuke je vhodná aj pre vegánov.

Všetky produkty sú vyrobené procesom „za studena“. Ide o tradičný spôsob výroby, pri ktorom mydlo zreje na vzduchu ideálne aspoň 3 týždne a potom je zabalené do krabičky z recyklovaného papiera alebo papierového sáčku a putuje k tebe do kúpelne.

No­sene

Kva­litné módne kúsky ne­mu­sia byť vý­lučne čisto nové. Čo­raz viac sa za­čína pre­sa­dzo­vať re­cyk­lá­cia v mód­nom prie­mysle a ob­le­če­nie z dru­hej ruky už ne­zna­mená len ne­fo­remné svetre zo se­káča. So slo­ven­ským eko fi­rendly ob­cho­dom No­sene sa ob­le­čieš ele­gan­tne, štý­lovo a so skve­lým po­ci­tom, že si ne­pris­pel k mód­nej ma­ši­né­rii.

Z kaž­dého kúsku, ktorý sa do pre­dajne Nosene do­stane, je snaha vy­ťa­žiť ma­xi­mum. Takže aj keď nie­ktoré nie sú priamo po­u­ži­teľné, tím No­sene ich zaručne pre­šije v rámci ko­lek­cie Re­ne­wals.

No­sene tak u nás vy­tvára pro­ti­váhu kla­sic­kým re­ťaz­com a čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, pod­po­ruje spo­lo­čen­skú dis­ku­siu o prob­léme udr­ža­teľ­nej módy. Nie je to o boj­kote veľ­kých re­ťaz­cov, skôr o tlaku na to, aby zlep­šili svoj prí­stup ku udr­ža­teľ­nosti vlast­ných pro­duk­tov.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech