Východná filo­zo­fia vo fir­mách

Nikola Brehová / 29. septembra 2016 / Business

Napriek tomu, že naša spo­loč­nosť pôsobí ako kon­zumná a mate­ria­lis­tická, exis­tujú aj firmy, ktoré si za svoj základ vybrali práve východné filo­zo­fie, s cie­ľom pri­niesť zmenu. 

APPLE

Prav­de­po­dobne naj­zná­mej­šia sve­tová spo­loč­nosť, kto­rej meno vybu­do­val Steve Jobs. Nie všetci však vedia, že pred dovŕ­še­ním svo­jich dvad­sia­tych naro­de­ním nav­ští­vil Indiu a absol­vo­val tam duchovnú púť, ktorá ho ovplyv­nila na celý život. K zen bud­hizmu ho pri­vie­dol jeho duchovný maj­ster Kobun Chino Oto­gawa, s kto­rým sa zozná­mil v zen bud­his­tic­kom cen­tre. Jobs ho neskôr pový­šil na duchov­ného poradcu Apple.

Zen bud­hiz­mus je naj­výz­nam­nej­šou čas­ťou japon­skej tra­dí­cie. Základ­nou metó­dou je medi­tá­cia, naj­čas­tej­šie v sede, pri kto­rej dochá­dza k jed­note s bytím a k osvie­te­niu.

apple1

Foto: lionsroar.com

apple

Foto: en.wikipedia.org

WAGA­MAMA

Waga­mamu zalo­žil v roku 1992 v Lon­dýne Alan Yau. Vytvo­ril kon­cept, ktorý nie je ani reštau­rá­ciou, a nie je ani fast foodom. Je to mies­tom, kde sa sna­žia zdo­ko­na­ľo­vať každý deň, a to podľa japon­skej filo­zo­fie kai­zen. Keď sa na kai­zen pozrieme z pohľadu firmy, ide o zdo­ko­na­ľo­va­nie výroby, CEO, vede­nia, pra­cov­ní­kov a pro­ce­sov. Po dru­hej sve­to­vej vojne ho apli­ko­vala aj Toy­ota a neskôr sa táto filo­zo­fia roz­ší­rila ďalej.
Waga­mama je však výni­močná aj v iných veciach. Kuchár pri­pra­vuje jedlo priamo pred tebou. Dosta­neš ho na stôl ihneď, v sekunde, kedy je naj­čerstvej­šie. Nemu­síš čakať ako pri kla­sic­kej obsluhe, kedy jedno jedlo dosta­neš vlažné a druhé horúce. Na slo­ven­ský trh prišla Waga­mama iba minulý rok, napriek tomu sa stala obľú­be­ným mies­tom na obedy a večere pre mno­hých náv­štev­ní­kov Euro­vei. Na náb­reží Dunaja tvorí doko­nalé miesto na relax, s uvoľ­ne­nou atmo­sfé­rou a skve­lým jed­lom. Ak teda chceš okú­siť sku­točnú chuť Japon­ska, nemu­síš cho­diť ďaleko.

wagamama-team

foto: wagamamaslovakia.sk

wa

foto: wagamamaslovakia.sk

wagamamastratford-21s

foto: wagamamaslovakia.sk

DOCOMO

Rov­nako ako mnohé japon­ské spo­loč­nosi aj mobilný ope­rá­tor DoCoMo vychá­dza z Kon­fu­ci­ovej filo­zo­fie, ktorá sa dotýka hlavne firem­nej štruk­túry a vzťa­hov. Každý zamest­na­nec by sa mal sna­žiť udr­žia­vať har­mo­ické vzťahy a rešpek­to­vať kole­gov. Úspech japon­ského ope­rá­tora tkvie v kom­bi­ná­cii syner­gie a dia­lek­tic­kého vede­nia, ktoré vyús­tilo do nového biz­nis modelu. Líder tejto spo­loč­nosti má byť schopný vytvo­riť plat­formu pre hod­noty, budo­va­nie vzťa­hov, dôvery či spo­lu­práce.

docomo-crop

Foto:thenextweb.com

docomo

Foto: classdoor.com

Filo­zo­fia má veľký vplyv na firemné pro­stre­die bez ohľadu na to či ide ide o západnú alebo východnú spo­loč­nosť. Má silu pôso­biť nie­len na ľud­ský fak­tor, ale aj na sme­ro­va­nie biz­nisu.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: lionsroar.com/wagamamaslovakia.skwaga

Pridať komentár (0)