Východ­ná filo­zo­fia vo fir­mách

Nikola Brehová / 29. septembra 2016 / Business

Napriek tomu, že naša spo­loč­nosť pôso­bí ako kon­zum­ná a mate­ria­lis­tic­ká, exis­tu­jú aj fir­my, kto­ré si za svoj základ vybra­li prá­ve východ­né filo­zo­fie, s cie­ľom pri­niesť zme­nu.

APP­LE

Prav­de­po­dob­ne naj­zná­mej­šia sve­to­vá spo­loč­nosť, kto­rej meno vybu­do­val Ste­ve Jobs. Nie všet­ci však vedia, že pred dovŕ­še­ním svo­jich dvad­sia­tych naro­de­ním nav­ští­vil Indiu a absol­vo­val tam duchov­nú púť, kto­rá ho ovplyv­ni­la na celý život. K zen bud­hiz­mu ho pri­vie­dol jeho duchov­ný maj­ster Kobun Chi­no Oto­ga­wa, s kto­rým sa zozná­mil v zen bud­his­tic­kom cen­tre. Jobs ho neskôr pový­šil na duchov­né­ho porad­cu App­le.

Zen bud­hiz­mus je naj­výz­nam­nej­šou čas­ťou japon­skej tra­dí­cie. Základ­nou metó­dou je medi­tá­cia, naj­čas­tej­šie v sede, pri kto­rej dochá­dza k jed­no­te s bytím a k osvie­te­niu.

apple1

Foto: lionsroar.com

apple

Foto: en.wikipedia.org

WAGA­MA­MA

Waga­ma­mu zalo­žil v roku 1992 v Lon­dý­ne Alan Yau. Vytvo­ril kon­cept, kto­rý nie je ani reštau­rá­ci­ou, a nie je ani fast foodom. Je to mies­tom, kde sa sna­žia zdo­ko­na­ľo­vať kaž­dý deň, a to pod­ľa japon­skej filo­zo­fie kai­zen. Keď sa na kai­zen pozrie­me z pohľa­du fir­my, ide o zdo­ko­na­ľo­va­nie výro­by, CEO, vede­nia, pra­cov­ní­kov a pro­ce­sov. Po dru­hej sve­to­vej voj­ne ho apli­ko­va­la aj Toy­o­ta a neskôr sa táto filo­zo­fia roz­ší­ri­la ďalej.
Waga­ma­ma je však výni­moč­ná aj v iných veciach. Kuchár pri­pra­vu­je jed­lo pria­mo pred tebou. Dosta­neš ho na stôl ihneď, v sekun­de, kedy je naj­čerstvej­šie. Nemu­síš čakať ako pri kla­sic­kej obslu­he, kedy jed­no jed­lo dosta­neš vlaž­né a dru­hé horú­ce. Na slo­ven­ský trh priš­la Waga­ma­ma iba minu­lý rok, napriek tomu sa sta­la obľú­be­ným mies­tom na obe­dy a veče­re pre mno­hých náv­štev­ní­kov Euro­vei. Na náb­re­ží Duna­ja tvo­rí doko­na­lé mies­to na relax, s uvoľ­ne­nou atmo­sfé­rou a skve­lým jed­lom. Ak teda chceš okú­siť sku­toč­nú chuť Japon­ska, nemu­síš cho­diť ďale­ko.

wagamama-team

foto: wagamamaslovakia.sk

wa

foto: wagamamaslovakia.sk

wagamamastratford-21s

foto: wagamamaslovakia.sk

DOCO­MO

Rov­na­ko ako mno­hé japon­ské spo­loč­no­si aj mobil­ný ope­rá­tor DoCo­Mo vychá­dza z Kon­fu­ci­ovej filo­zo­fie, kto­rá sa dotý­ka hlav­ne firem­nej štruk­tú­ry a vzťa­hov. Kaž­dý zamest­na­nec by sa mal sna­žiť udr­žia­vať har­mo­ic­ké vzťa­hy a rešpek­to­vať kole­gov. Úspech japon­ské­ho ope­rá­to­ra tkvie v kom­bi­ná­cii syner­gie a dia­lek­tic­ké­ho vede­nia, kto­ré vyús­ti­lo do nové­ho biz­nis mode­lu. Líder tej­to spo­loč­nos­ti má byť schop­ný vytvo­riť plat­for­mu pre hod­no­ty, budo­va­nie vzťa­hov, dôve­ry či spo­lu­prá­ce.

docomo-crop

Foto:thenextweb.com

docomo

Foto: classdoor.com

Filo­zo­fia má veľ­ký vplyv na firem­né pro­stre­die bez ohľa­du na to či ide ide o západ­nú ale­bo východ­nú spo­loč­nosť. Má silu pôso­biť nie­len na ľud­ský fak­tor, ale aj na sme­ro­va­nie biz­ni­su.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: lionsroar.com/wagamamaslovakia.skwaga

Pridať komentár (0)