Vyme­niť jedi­nú čer­ve­nú spon­ku za dom? Bláz­ni­vý Kana­ďan to doká­zal!

Rišo Néveri / 18. júna 2015 / Zaujímavosti

Začal jed­nou čer­ve­nou spon­kou. Kana­ďan menom Kyle Mac­Do­nald sa jed­né­ho dňa roz­ho­dol, že ju vyme­ní za dom. Začal s prís­pev­kom na svo­jom blo­gu: „Chys­tám sa spon­ku vyme­niť za nie­čo iné, väč­šie — ako pero, lyžič­ku ale­bo podob­ne. Ak mi nie­kto sľú­bi, že mi spon­ku vyme­ní, dám vám slo­vo, že za vami osob­ne prí­dem. Tak­to budem pokra­čo­vať, pokiaľ nezís­kam dom.“ Spon­ku úspeš­ne vyme­nil a pokra­čo­val…


Spon­ku sa mu poda­ri­lo vyme­niť
vo Van­cou­ve­ri. Za rybie pero. Zís­kal ho od vega­nov, kto­rí zrej­me nech­ce­li mať nič spo­loč­né s ryba­mi. Rov­na­ko ako pred­tým, blo­go­val a navrhol výme­nu pera. Bol si však vedo­mý, že rybie­ho pera sa ľah­ké zba­viť nebu­de. Na jeho prek­va­pe­nie ho však o 10 minút potom, ako pero zís­kal, kon­tak­to­va­li zo Seatt­lu.

Zo Seatt­lu sa mu ozva­la sochár­ka, kto­rá za pero ponúk­la vlast­no­ruč­ne vyro­be­nú kľuč­ku. Kľuč­ku vyze­ra­jú­cu ako E.T. na dro­gách… Kyle je však väčš­ný opti­mis­ta a kľuč­ku doma potre­bo­val, pre­to pero s rados­ťou vyme­nil. E.T. kľuč­ka sa po prí­le­te domov do Mon­tre­a­lu dosta­la na skri­ňu a čaka­la na ďaľ­šiu výme­nu. Kľuč­ku nako­niec vyme­nil za pre­nos­ný spo­rák. Rodin­ka z mes­ta Mas­sa­chu­setts ho pozva­la na gri­lo­vač­ku a za kľuč­ku mu sľú­bi­la spo­rák. Fajn ponu­ka, čo hovo­rí­te? (Kľuč­ka sa dosta­la na kávo­var.)

Po zis­ku spo­rá­ku navrhol Kyle svo­jim čita­te­ľom parád­nu ponu­ku. Prí­de k nim domov a ugri­lu­je im, pokiaľ oni ponúk­nu mäso. Tiež im bol ochot­ný spo­rák daro­vať, pokiaľ zaň ponúk­nu nie­čo väč­šie. Spo­rák nako­niec skon­čil u ser­žan­ta vojen­skej základ­ne pri LA, kde ho vyme­nil za 1000W gene­rá­tor. V tom­to bode už čita­te­ľia blo­gu začí­na­li byť pesi­mis­tic­ký ohľa­dom pro­jek­tu a vytí­ka­li, že ho ces­ty vyj­du drah­šie ako kúpiť dom. Nič si z toho však nero­bil a pokra­čo­val, bol pred­sa na dob­rej ces­te. Mal pred­sa gene­rá­tor za čer­ve­nú spon­ku!

Gene­rá­tor sa dostal do New Yor­ku a Kyle zaň zís­kal „ins­tan­tú pár­ty“. Kon­krét­ne sud piva a neóno­vý nápis Budwe­i­ser. No nevy­meň to. Prav­dou však bolo, že vyme­niť gene­rá­tor mu trva­lo až 53 dní. 53 dní už nie je zába­va. Roz­ho­dol sa pre­to pro­jekt tro­cha popo­hnať a hľa­dať lep­šie ponu­ky, kto­ré jeho pro­jekt dosta­nú medzi ľudí. Čo si mys­lí­te, za čo sa mu sud piva a nápis poda­ri­lo vyme­niť?

Snež­ný skú­ter! Čo však spo­čiat­ku netu­šil, ponu­ka priš­la od Miche­la Bar­ret­ta, kto­rý má vlast­nú relá­ciu v rádiu aj tele­ví­zii. Ponu­ka, akú pres­ne potre­bo­val! Kyle mu v momen­te zavo­lal a ponu­ku pri­jal. Baret­te, aku­rát v živom vysie­la­ní, sa o výme­ne pochvá­lil celé­mu Mon­tre­a­lu a Kyle­ov pro­jekt pred­sta­vil poslu­chá­čom. Zra­zu ho ohľa­dom výme­ny a pro­jek­tu kon­tak­to­va­la lokál­na TV, potom kanad­ská CBC, ba neskôr dokon­ca CNN. Ten­to­krát sa celá výme­na usku­toč­ni­la pred kame­ra­mi a Kyle­ov pro­jekt bol vo sve­te.

Ešte ten týž­deň bol Kyle v tele­ví­zii, kde na otáz­ku, či exis­tu­je mies­to, kde by nech­cel nič vymie­nať odpo­be­dal mes­to Yahk. Ako inak. Na dru­hý deň ráno sa mu z toho oko­lia ozva­li a za skú­ter ponúk­li výlet do Yah­ku. Kon­krét­ne dve spät­né leten­ky z ľubo­voľ­né­ho mies­ta v Sever­nej Ame­ri­ke do mes­ta Cranb­ro­ok, lyžo­va­nie, stra­va, a výlet snež­ným skút­rom do Yah­ku. Jedi­nou pod­mien­kou bolo, že skú­ter musí vyme­niť v Yah­ku. Nako­niec sa výme­na po kope špe­ku­lá­cií usku­toč­ni­la a Kyle mal leten­ky, kto­ré však neskôr vyme­nil. Počas svo­jich bar­te­rov nosil koše­lu s náz­vom fir­my z Mon­tre­a­lu – Cin­tas. Fir­ma si to všim­la a navrh­la mu za leten­ky dodáv­ku.

Dodáv­ka sa dosta­la do Toron­ta a bola vyme­ne­ná za zmlu­vu, kon­trét­ne za zmlu­vu v nahrá­va­com štú­diu, kto­rá v sebe zahŕňa­la okrem nahrá­va­nie mno­hé bene­fi­ty, ako naprí­klad spät­né leten­ky do Toron­ta, či uby­to­va­nie. Kyle­ovi sa výme­nou zmlu­vy poda­ri­lo dostať zatiaľ najb­liž­šie k svoj­mu cie­ľu. Zmlu­vu vyme­nil za rok býva­nia vo Pho­ene­xe. Dlho nevy­dr­ža­lo. Zamest­nan­ky­ňa reštau­rá­cie Ali­cea Coope­ra mu za býva­nie ponúk­la celé popo­lud­nie strá­ve­né s jej šéfom. Pri­jal to a na kon­cer­te Ali­cea si spra­vil riad­ne pro­mo.

Tro­cha neča­ka­ne, ale popo­lud­nie s roko­vou hviez­dou vyme­nil Kyle za moto­ri­zo­va­nú sne­ho­vú guľu kape­ly KISS s myš­lien­kou, že exis­tu­je fanú­šik, pre kto­ré­ho bude hod­no­ta guľe obrov­ská. Nemý­lil sa. Zbe­ra­teľ sne­ho­vých gulí mu ponú­kol fil­mo­vú rolu, kto­rú Kyle neod­mie­tol. A dob­re robil! Kanad­ské mes­to Kip­ling mu za fil­mo­vú rolu dalo dom! Je to neuve­ri­teľ­né ale z jed­nej čer­ve­nej spon­ky Kyle doká­zal zís­kať dom.

Prí­beh Kylea ti potvr­dí, že sa opla­tí robiť šia­le­né veci a neob­me­dzo­vať sa stá­le peniaz­mi. Tre­ba mys­lieť tro­cha inak, pozi­tív­ne, robiť čo ťa baví a mož­no sa podob­né šia­len­stvo poda­rí aj tebe. 

Mám mod­rú spon­ku… vyme­níš?

Zdroj: oneredpaperclip.blogspot.sk/

Pridať komentár (0)