Vyme­niť jedinú čer­venú sponku za dom? Bláz­nivý Kana­ďan to doká­zal!

Rišo Néveri / 18. júna 2015 / Zaujímavosti

Začal jed­nou čer­ve­nou spon­kou. Kana­ďan menom Kyle Mac­Do­nald sa jed­ného dňa roz­ho­dol, že ju vymení za dom. Začal s prís­pev­kom na svo­jom blogu: „Chys­tám sa sponku vyme­niť za niečo iné, väč­šie — ako pero, lyžičku alebo podobne. Ak mi nie­kto sľúbi, že mi sponku vymení, dám vám slovo, že za vami osobne prí­dem. Takto budem pokra­čo­vať, pokiaľ nezís­kam dom.“ Sponku úspešne vyme­nil a pokra­čo­val…


Sponku sa mu poda­rilo vyme­niť
vo Van­cou­veri. Za rybie pero. Zís­kal ho od vega­nov, ktorí zrejme nech­celi mať nič spo­ločné s rybami. Rov­nako ako pred­tým, blo­go­val a navrhol výmenu pera. Bol si však vedomý, že rybieho pera sa ľahké zba­viť nebude. Na jeho prek­va­pe­nie ho však o 10 minút potom, ako pero zís­kal, kon­tak­to­vali zo Seattlu.

Zo Seattlu sa mu ozvala sochárka, ktorá za pero ponúkla vlast­no­ručne vyro­benú kľučku. Kľučku vyze­ra­júcu ako E.T. na dro­gách… Kyle je však väčšný opti­mista a kľučku doma potre­bo­val, preto pero s rados­ťou vyme­nil. E.T. kľučka sa po prí­lete domov do Mon­tre­alu dostala na skriňu a čakala na ďaľ­šiu výmenu. Kľučku nako­niec vyme­nil za pre­nosný spo­rák. Rodinka z mesta Mas­sa­chu­setts ho pozvala na gri­lo­vačku a za kľučku mu sľú­bila spo­rák. Fajn ponuka, čo hovo­ríte? (Kľučka sa dostala na kávo­var.)

Po zisku spo­ráku navrhol Kyle svo­jim čita­te­ľom parádnu ponuku. Príde k nim domov a ugri­luje im, pokiaľ oni ponúknu mäso. Tiež im bol ochotný spo­rák daro­vať, pokiaľ zaň ponúknu niečo väč­šie. Spo­rák nako­niec skon­čil u ser­žanta vojen­skej základne pri LA, kde ho vyme­nil za 1000W gene­rá­tor. V tomto bode už čita­te­ľia blogu začí­nali byť pesi­mis­tický ohľa­dom pro­jektu a vytí­kali, že ho cesty vyjdu drah­šie ako kúpiť dom. Nič si z toho však nero­bil a pokra­čo­val, bol predsa na dob­rej ceste. Mal predsa gene­rá­tor za čer­venú sponku!

Gene­rá­tor sa dostal do New Yorku a Kyle zaň zís­kal „ins­tantú párty“. Kon­krétne sud piva a neónový nápis Budwe­i­ser. No nevy­meň to. Prav­dou však bolo, že vyme­niť gene­rá­tor mu trvalo až 53 dní. 53 dní už nie je zábava. Roz­ho­dol sa preto pro­jekt tro­cha popo­hnať a hľa­dať lep­šie ponuky, ktoré jeho pro­jekt dostanú medzi ľudí. Čo si mys­líte, za čo sa mu sud piva a nápis poda­rilo vyme­niť?

Snežný skú­ter! Čo však spo­čiatku netu­šil, ponuka prišla od Michela Bar­retta, ktorý má vlastnú relá­ciu v rádiu aj tele­ví­zii. Ponuka, akú presne potre­bo­val! Kyle mu v momente zavo­lal a ponuku pri­jal. Barette, aku­rát v živom vysie­laní, sa o výmene pochvá­lil celému Mon­tre­alu a Kyleov pro­jekt pred­sta­vil poslu­chá­čom. Zrazu ho ohľa­dom výmeny a pro­jektu kon­tak­to­vala lokálna TV, potom kanad­ská CBC, ba neskôr dokonca CNN. Ten­to­krát sa celá výmena usku­toč­nila pred kame­rami a Kyleov pro­jekt bol vo svete.

Ešte ten týž­deň bol Kyle v tele­ví­zii, kde na otázku, či exis­tuje miesto, kde by nech­cel nič vymie­nať odpo­be­dal mesto Yahk. Ako inak. Na druhý deň ráno sa mu z toho oko­lia ozvali a za skú­ter ponúkli výlet do Yahku. Kon­krétne dve spätné letenky z ľubo­voľ­ného miesta v Sever­nej Ame­rike do mesta Cranb­rook, lyžo­va­nie, strava, a výlet snež­ným skút­rom do Yahku. Jedi­nou pod­mien­kou bolo, že skú­ter musí vyme­niť v Yahku. Nako­niec sa výmena po kope špe­ku­lá­cií usku­toč­nila a Kyle mal letenky, ktoré však neskôr vyme­nil. Počas svo­jich bar­te­rov nosil košelu s náz­vom firmy z Mon­tre­alu – Cin­tas. Firma si to všimla a navrhla mu za letenky dodávku.

Dodávka sa dostala do Toronta a bola vyme­nená za zmluvu, kon­trétne za zmluvu v nahrá­va­com štú­diu, ktorá v sebe zahŕňala okrem nahrá­va­nie mnohé bene­fity, ako naprí­klad spätné letenky do Toronta, či uby­to­va­nie. Kyle­ovi sa výme­nou zmluvy poda­rilo dostať zatiaľ najb­liž­šie k svojmu cieľu. Zmluvu vyme­nil za rok býva­nia vo Pho­enexe. Dlho nevy­dr­žalo. Zamest­nan­kyňa reštau­rá­cie Ali­cea Coopera mu za býva­nie ponúkla celé popo­lud­nie strá­vené s jej šéfom. Pri­jal to a na kon­certe Ali­cea si spra­vil riadne promo.

Tro­cha neča­kane, ale popo­lud­nie s roko­vou hviez­dou vyme­nil Kyle za moto­ri­zo­vanú sne­hovú guľu kapely KISS s myš­lien­kou, že exis­tuje fanú­šik, pre kto­rého bude hod­nota guľe obrov­ská. Nemý­lil sa. Zbe­ra­teľ sne­ho­vých gulí mu ponú­kol fil­movú rolu, ktorú Kyle neod­mie­tol. A dobre robil! Kanad­ské mesto Kip­ling mu za fil­movú rolu dalo dom! Je to neuve­ri­teľné ale z jed­nej čer­ve­nej sponky Kyle doká­zal zís­kať dom.

Prí­beh Kylea ti potvrdí, že sa oplatí robiť šia­lené veci a neob­me­dzo­vať sa stále peniazmi. Treba mys­lieť tro­cha inak, pozi­tívne, robiť čo ťa baví a možno sa podobné šia­len­stvo podarí aj tebe. 

Mám modrú sponku… vyme­níš?

Zdroj: oneredpaperclip.blogspot.sk/

Pridať komentár (0)