5 skvelých bratislavských cukrární, kde si dáš dezerty špičkovej kvality

  • V Bratislave za posledné obdobie stihlo vyrásť nespočet kvalitných kaviarní či cukrární
  • Ktoré sú však tie, ktorým neodoláš ani pri najstriktnejšej diéte
  • My sme vybrali 5 prevádzok, z ktorých neodíde žiaden fanúšik cukroviniek sklamaný
sopp
Pán Cakes/ Mondieu
  • V Bratislave za posledné obdobie stihlo vyrásť nespočet kvalitných kaviarní či cukrární
  • Ktoré sú však tie, ktorým neodoláš ani pri najstriktnejšej diéte
  • My sme vybrali 5 prevádzok, z ktorých neodíde žiaden fanúšik cukroviniek sklamaný

Wagner

Už tak­mer 70 ro­kov sa ro­dinná cuk­rá­reň Wag­ner drží na špičke svojho re­mesla. Vďaka za­cho­va­niu kla­sic­kej vý­roby im dnes zá­kusky zá­vi­dia mnohí cuk­rári, ktorí už ne­ve­dia pro­du­ko­vať sta­rými me­tó­dami.

Cuk­rá­reň od začiatku ťaží z pô­vod­ných po­stu­pov, ktoré sa Wag­ner starší na­učil ešte od svojho maj­stra. No jej úspech na mo­der­nom trhu je za­lo­žený aj na tom, že sa ne­bojí skú­šať nové veci.

„Tra­dičné“ tu však ne­zna­mená, že v po­nuke náj­deš iba kré­meše a li­ké­rové špice. V po­nuke Wag­ner sú aj pa­leo zá­kusky a zá­kusky vhodné pre dia­be­ti­kov či ce­lia­ti­kov vy­rá­bané s bre­zo­vým si­ru­pom na­miesto cukru.

„Sme zvyk­nutí na to, že naše pro­dukty ko­pí­rujú iné cuk­rárne. Je to pre nás sig­nál, že mu­síme na­pre­do­vať ďa­lej. Stalo sa, že nám kon­ku­ren­cia pre­brala kli­enta, väč­šina sa k nám však vrá­tila späť. Čo nás však hnevá, je, keď cuk­rárne pre­dá­vajú cu­dzie zá­kusky a tvr­dia, že sú od nás. Sú to ne­do­ká­za­teľné si­tu­ácie a pod­vá­dzajú sa tým zá­kaz­níci, ktorí v dob­rej viere, že si kú­pia náš zá­ku­sok, za­ží­vajú skla­ma­nie,“ povedal v rozhovore pre Startitup, majiteľ cukrárne Wagner.

Pán cakes

Pa­la­cinky boli ne­od­mys­li­teľ­nou sú­čas­ťou det­stva asi kaž­dého z nás. Nie je teda prek­va­pe­ním, že pa­la­cin­kárne u nás za­ží­vajú taký menší boom.

Jed­ným z bra­ti­slav­ských ob­ľú­ben­cov je aj Pán Ca­kes. Už viac ako rok ho náj­deš na Su­chom mýte pri Ho­džo­vom ná­mestí. Do­mácku at­mo­sféru spo­jili s mo­der­ným prí­stu­pom ku tra­dič­nej po­chúťke.

Ok­rem kla­sík s dže­mom alebo nu­tel­lou náj­deš u Pána Ca­kesa aj me­nej tra­dičné, no o to zau­jí­ma­vej­šie ná­plne. Me­dzi nimi „snic­kers“ s nu­gá­tom, ka­ra­me­lom, mlieč­nou čo­ko­lá­dou a orieš­kami či gaš­ta­nové pyré so šľa­hač­kou.

V Pán Ca­kes na­šli veľmi peknú rov­no­váhu me­dzi expe­ri­men­to­va­ním a za­cho­va­ním kla­sic­kej pod­staty pa­la­ci­niek, aké po­známe od sta­rých mám. Má­lo­koho teda prek­vapí ich po­pu­la­rita.

Mondieu


Es­te­tické a ku­li­nár­ske gur­mán­stvo ako stvo­rené pre všet­kých pô­žit­ká­rov. Ak pri práci ba­žíš po kráse kom­bi­no­va­nej s pô­žit­kom, ne­bude na škodu za­sta­viť sa práve tu. Vy­vá­žené chute a pre­važne zdravý je­dál­ni­ček. Ok­rem po­vin­nej kávy aj slané/sladké pa­la­cinky, pšeno, mix sy­rov či do­máce ná­tierky. Ne­vý­ho­dou sú oproti os­tat­ným pod­ni­kom vyš­šie ceny.

Podnik má dve poschodia, raz ste dole a raz hore. Každé ponúka inú dimenziu zážitku. Dole je to o rýchlosti a hore zas o príjemnom relaxe. A samozrejme, nechýba ani terasa!

Náš tip: Ko­láče, ktoré roz­hodne stoja za všetky vý­čitky. A ma­ka­rónky – jedny z naj­lep­ších v Bra­ti­slave.

Zeppelin cafe

Kaviareň a obchod so suvenírmi v centre na Sedlárskej – to je Zeppelin. Ich koláčiky chutia ako od babičky. Nie je to len čerstvými sezónnymi surovinami, ale aj láskou a zanietením. Kaviareň je rozdelená na dve časti. V oboch si môžeš posedieť pri voňavej káve, ochutnať domáce koláče či sviežu makovú tortu alebo cheesecake.

Okrem tradičného tvarohového s ovocím, nezaváhajte pri čokoládovom alebo limetkovom. Ponuka je pestrá a rôznorodá, denne sa mení, nakoľko na každý deň v Zeppeline pečú nové, čerstvé dobroty.

V predu sa sústreďuje aj predaj suvenírov, aj preto sem denne zablúdi množstvo turistov, ktorí zväčša neodolajú ani vystaveným koláčom. O tom, že Zeppelin sa nesie v znameni kvality, dokonalej chuti, príjemnej atmosféry a milého personálu svedčia aj stovky 5-hviezdičkových hodnotení od miestnych aj cudzincov.

La Donuteria

Malá ne­ná­padná pre­vádzka na Ša­fá­ri­ko­vom ná­mestí v Bra­ti­slave ti uča­ruje na prvý po­hľad. Útulný in­te­riér, kva­litné do­nuty a sladké fa­rebné gla­zúry. Reč je o La Do­nu­te­rii – pr­vej slo­ven­skej pre­vádzke – v kto­rej sa do­nuty pečú aj pre­dá­vajú.

Do­nuty tu pripravujú priamo na po­schodí pre­vádzky a s ich vý­ro­bou sa za­čína už o štvr­tej ráno. Cesto je ručne ro­bené a poc­tivé, cukrári ne­pou­ží­vajú žiadne náh­rady či umelé prí­sady. Gla­zúry tak­tiež po­zos­tá­vajú z tých naj­kva­lit­nej­ších in­gre­dien­cií, ktoré sa dajú na trhu zo­hnať. Nič sa tu totiž nesmie robiť na úkor kva­lity.

V La Donuterii nájdeš niekoľko druhov donutov, me­dzi kto­rými je aj týž­denný špe­ciál – jedna alebo dve prí­chute, ktoré sa každý týž­deň me­nia. Z po­nuky si vy­be­rie tak­mer každý, náj­deš v nej na­prí­klad do­nut ka­ra­me­lový, nu­tel­lový, ko­ko­sový či slovenský sliv­kovo-ma­kový do­nut. Ok­rem toho si tu mô­žeš po­chut­nať aj na skve­lej káve alebo ho­rú­cej čo­ko­láde.

Najnovšie videá

Trendové videá