Vypes­to­vať naje­ko­lo­gic­kej­šie para­dajky upro­stred ničoho? Takto sa to dá

Simona Hanzelová / 27. októbra 2016 / Eko

Vedel si, že cena za oby­čajné jablká či para­dajky je v sku­toč­nosti oveľa vyš­šia, než tá, ktorú za ne zapla­tíš v super­mar­kete alebo zelo­voci? Tra­dičné poľ­no­hos­po­dár­stvo naše životné pro­stre­die zaťa­žuje, pre­tože spot­re­búva enormné množ­stvo ener­gie a vody, neho­vo­riac o che­mi­ká­liách. Pro­duk­ciu ovo­cia a zele­niny ovplyv­ňujú aj výkyvy poča­sia a cho­roby, ktoré plody sužujú, čo sa odzr­kad­ľuje na cenách ovo­cia a zele­niny. Súčasné poľ­no­hos­po­dár­ske metódy sú pre našu pla­nétu nevy­ho­vu­júce, a preto je čas na zmenu.

Ak chcete vypes­to­vať ovo­cie a zele­ninu obvyk­lým spô­so­bom, potre­bu­jete pre­dov­šet­kým úrodnú pôdu, hno­jivá, her­bi­cídy a pes­ti­cídy a samoz­rejme vodu. Veľa vody. Revo­lučná Sun­drop farma ale vypes­tuje tony čerstvého ovo­cia a zele­niny len za pomoci slnka a mor­skej vody, a to aj v oblas­tiach, ktoré sú pova­žo­vané za neúrodné. Práve toto naša rýchlo ras­túca popu­lá­cia potre­buje.

s1zdroj: nnimgt-a.akamaihd.net

Spo­loč­nosť Sun­drop otvo­rila svoju prvú farmu už v roku 2010 v juž­nej Aus­trá­lii. Pre túto oblasť je cha­rak­te­ris­tické nehos­tinné, suché a mimo­riadne horúce pro­stre­die bez zdro­jov slad­kej vody. Na prvý pohľad je zrejmé, že nejde o miesto vhodné na pes­to­va­nie. V Sun­drop ale doká­zali, že to možné je.

Všetko, čo k tomu potre­bo­vali, bol voľný pries­tor na vybu­do­va­nie skle­ní­kov. Pes­to­va­nie na farme sa usku­toč­ňuje iba pomo­cou obno­vi­teľ­ných zdro­jov – slneč­ných lúčov a mor­skej vody. Kým solárnu ener­giu využí­vajú na udr­ža­nie tep­loty v skle­ní­koch, mor­skú vodu čer­pajú z neďa­le­kého zálivu a následne ju zba­vujú soli pomo­cou moder­ného tepel­ného odso­ľo­va­cieho zaria­de­nia. Ovo­cie a zele­nina sú pes­to­vané hyd­ro­po­nicky.

s2zdroj: desalination.edu.au

Pre­vádzka na farme teda pre­bieha bez pou­ži­tia fosíl­nych palív, slad­kej vody a dokonca aj bez pôdy. Sun­drop takto ročne ušetrí až 26 000 ton oxidu uhli­či­tého a toľko vody, koľko by sa by sa zmes­tilo do 180 olym­pij­ských bazé­nov. Ďal­ším pozi­tí­vom je, že pro­duk­cia na farme nie je ovplyv­ňo­vaná von­kaj­šími uda­los­ťami, akými sú naprí­klad extrémne sucho či prí­va­lové dažde. Práve vďaka tomu vedia dodá­vať cenovo dostupné ovo­cie a zele­ninu za sta­bilné ceny.

Aj keď sa ti to možno nezdá, metódy Sun­drop sú naozaj účinné. Ročne takto vypes­tujú až 15% všet­kých aus­trál­skych para­da­jok, ktoré sú na roz­diel od kon­ku­ren­cie sto­per­cen­tne prí­rodné, nie sú gene­ticky modi­fi­ko­vané a majú neodo­la­teľnú chuť. Tejto prie­kop­níc­kej farme sa v sku­toč­nosti naozaj darí a je zis­ková.

s3zdroj: assets.inhabitat.com

Spo­loč­nosť Sun­drop svoje metódy neus­tále vylep­šuje a inves­tuje do ďal­šieho výskumu a do nových tech­no­ló­gií. Keďže tieto uni­kátne pes­to­va­teľ­ské metódy možno apli­ko­vať kde­koľ­vek, a to aj na mies­tach, ktoré nemajú dosta­tok prí­rod­ných zdro­jov, ich ambí­ciou je roz­ší­riť takéto farmy aj do oblastí, v kto­rých nie je pes­to­va­nie ovo­cia a zele­niny tra­dič­ným spô­so­bom možné. Hlav­nou misiou je pre­dov­šet­kým celému svetu uká­zať, že pes­to­va­nie chut­ného ovo­cia a zele­niny môže byť dobré aj pre ľudí, aj pre našu pla­nétu.

zdroj článku: inhabitat.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž greenhousetechnology.international/ media.kkr.com

Pridať komentár (0)