Vypes­to­vať naje­ko­lo­gic­kej­šie para­daj­ky upro­stred ničo­ho? Tak­to sa to dá

Simona Hanzelová / 27. októbra 2016 / Eko

Vedel si, že cena za oby­čaj­né jabl­ká či para­daj­ky je v sku­toč­nos­ti ove­ľa vyš­šia, než tá, kto­rú za ne zapla­tíš v super­mar­ke­te ale­bo zelo­vo­ci? Tra­dič­né poľ­no­hos­po­dár­stvo naše život­né pro­stre­die zaťa­žu­je, pre­to­že spot­re­bú­va enorm­né množ­stvo ener­gie a vody, neho­vo­riac o che­mi­ká­liách. Pro­duk­ciu ovo­cia a zele­ni­ny ovplyv­ňu­jú aj výky­vy poča­sia a cho­ro­by, kto­ré plo­dy sužu­jú, čo sa odzr­kad­ľu­je na cenách ovo­cia a zele­ni­ny. Súčas­né poľ­no­hos­po­dár­ske metó­dy sú pre našu pla­né­tu nevy­ho­vu­jú­ce, a pre­to je čas na zme­nu.

Ak chce­te vypes­to­vať ovo­cie a zele­ni­nu obvyk­lým spô­so­bom, potre­bu­je­te pre­dov­šet­kým úrod­nú pôdu, hno­ji­vá, her­bi­cí­dy a pes­ti­cí­dy a samoz­rej­me vodu. Veľa vody. Revo­luč­ná Sun­drop far­ma ale vypes­tu­je tony čerstvé­ho ovo­cia a zele­ni­ny len za pomo­ci sln­ka a mor­skej vody, a to aj v oblas­tiach, kto­ré sú pova­žo­va­né za neúrod­né. Prá­ve toto naša rých­lo ras­tú­ca popu­lá­cia potre­bu­je.

s1zdroj: nnimgt-a.akamaihd.net

Spo­loč­nosť Sun­drop otvo­ri­la svo­ju prvú far­mu už v roku 2010 v juž­nej Aus­trá­lii. Pre túto oblasť je cha­rak­te­ris­tic­ké nehos­tin­né, suché a mimo­riad­ne horú­ce pro­stre­die bez zdro­jov slad­kej vody. Na prvý pohľad je zrej­mé, že nej­de o mies­to vhod­né na pes­to­va­nie. V Sun­drop ale doká­za­li, že to mož­né je.

Všet­ko, čo k tomu potre­bo­va­li, bol voľ­ný pries­tor na vybu­do­va­nie skle­ní­kov. Pes­to­va­nie na far­me sa usku­toč­ňu­je iba pomo­cou obno­vi­teľ­ných zdro­jov – slneč­ných lúčov a mor­skej vody. Kým solár­nu ener­giu využí­va­jú na udr­ža­nie tep­lo­ty v skle­ní­koch, mor­skú vodu čer­pa­jú z neďa­le­ké­ho záli­vu a násled­ne ju zba­vu­jú soli pomo­cou moder­né­ho tepel­né­ho odso­ľo­va­cie­ho zaria­de­nia. Ovo­cie a zele­ni­na sú pes­to­va­né hyd­ro­po­nic­ky.

s2zdroj: desalination.edu.au

Pre­vádz­ka na far­me teda pre­bie­ha bez pou­ži­tia fosíl­nych palív, slad­kej vody a dokon­ca aj bez pôdy. Sun­drop tak­to roč­ne ušet­rí až 26 000 ton oxi­du uhli­či­té­ho a toľ­ko vody, koľ­ko by sa by sa zmes­ti­lo do 180 olym­pij­ských bazé­nov. Ďal­ším pozi­tí­vom je, že pro­duk­cia na far­me nie je ovplyv­ňo­va­ná von­kaj­ší­mi uda­los­ťa­mi, aký­mi sú naprí­klad extrém­ne sucho či prí­va­lo­vé daž­de. Prá­ve vďa­ka tomu vedia dodá­vať ceno­vo dostup­né ovo­cie a zele­ni­nu za sta­bil­né ceny.

Aj keď sa ti to mož­no nez­dá, metó­dy Sun­drop sú naozaj účin­né. Roč­ne tak­to vypes­tu­jú až 15% všet­kých aus­trál­skych para­da­jok, kto­ré sú na roz­diel od kon­ku­ren­cie sto­per­cen­tne prí­rod­né, nie sú gene­tic­ky modi­fi­ko­va­né a majú neodo­la­teľ­nú chuť. Tej­to prie­kop­níc­kej far­me sa v sku­toč­nos­ti naozaj darí a je zis­ko­vá.

s3zdroj: assets.inhabitat.com

Spo­loč­nosť Sun­drop svo­je metó­dy neus­tá­le vylep­šu­je a inves­tu­je do ďal­šie­ho výsku­mu a do nových tech­no­ló­gií. Keď­že tie­to uni­kát­ne pes­to­va­teľ­ské metó­dy mož­no apli­ko­vať kde­koľ­vek, a to aj na mies­tach, kto­ré nema­jú dosta­tok prí­rod­ných zdro­jov, ich ambí­ci­ou je roz­ší­riť také­to far­my aj do oblas­tí, v kto­rých nie je pes­to­va­nie ovo­cia a zele­ni­ny tra­dič­ným spô­so­bom mož­né. Hlav­nou misi­ou je pre­dov­šet­kým celé­mu sve­tu uká­zať, že pes­to­va­nie chut­né­ho ovo­cia a zele­ni­ny môže byť dob­ré aj pre ľudí, aj pre našu pla­né­tu.

zdroj člán­ku: inhabitat.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž greenhousetechnology.international/ media.kkr.com

Pridať komentár (0)