Vyrob si kli­ma­ti­zá­ciu, ktorá nepot­re­buje elek­trinu a schladí domov mini­málne o 5 stup­ňov

Ľubica Račeková / 20. júna 2016 / Tech a inovácie

Pri­chá­dzajú horúce letné dni a bez kli­ma­ti­zá­cie sa nie­kedy žije veľmi ťažko. Počas leta však žiadnu kupo­vať nemu­síte, môžete si ju vyro­biť!

Pro­jekt Eco- Cooler vás ochladí, aj keď nemáte elek­trinu a nemi­niete naň tak­mer nič. Všetko, čo je potrebné sú oby­čajné plas­tové fľaše a kus kar­tónu. Táto jed­no­du­chá kon­štruk­cia už bola umiest­nená do viac ako 25 000 domác­ností v Ban­gla­déši.

Tvorba jed­ného z týchto DIY “kli­ma­ti­zač­ných jed­no­tiek” je naozaj jed­no­du­chá a lacná. Najprv je nutné uro­biť diery vo veľ­kom kuse hru­bého kar­tóna. Otvory by mali byť dosta­točne široké, aby cez ne pre­šli hrdlá fliaš.

2476405-poi-650-1466055238

Potom treba z fliaš odstri­hnúť spodný koniec.

2476505-collage-650-1466055238

Tretí krok je vlo­žiť fľaše do kar­tóna.

2476555-jhg-650-1466055238

Nako­niec tento výtvor pri­pev­níte k oknu tak, aby hrdlá fliaš sme­ro­vali dnu do domu.

2476455-pooop-650-1466055238

Zmena tep­loty v domoch vďaka tomuto pro­jektu je cca o 5 stup­ňov, no v horú­cich kra­ji­nách to je zásadný roz­diel.

thumb

vedeliSteZe_banner

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: © Talk­ToMe / you­tube

Pridať komentár (0)