Vyso­ké ško­ly a ich pre­hna­ná sna­ha pri­lá­kať štu­den­tov

Dárius Polák / 20. januára 2016 / Zaujímavosti

Je veľa fak­to­rov, pod­ľa kto­rých sa čerstvý matu­rant roz­ho­du­je, kam budú nasle­do­vať jeho ďal­šie kro­ky, či už ide o hod­no­te­nie ško­ly, refe­ren­cie na inter­ne­te, ale­bo kama­rá­ti. A potom sú tu takí, kto­rí sa necha­jú zlá­kať (ne)kreativitou pro­pa­gač­ných videí. Nie­kto­ré uni­ver­zi­ty sa zame­ra­li na čis­tý viral, ďal­šie na sto­ry­tel­ling a tie ostat­né na boh­vie­čo.

Vlk z VUT — VUT v Brně

VUT si pre­šlo minu­lý rok zme­nou loga, kde nud­nú, ten­kú, tak­mer bez­fa­reb­nú líniu nahra­di­lo vizu­ál­ne živ­šia bie­lo-čer­ve­ná kom­bi­ná­cia farieb, s výraz­ným T, kto­ré evo­ku­je sym­bol tvá­re (huma­nit­né obo­ry), archi­tek­to­nic­ký prvok archit­ráv (stav­ba), pixe­lo­vé roz­hra­nie (infor­ma­ti­ka) a kon­štrukč­ný frag­ment (inži­nier­stvo). Čer­ve­ná far­ba navy­še netra­dič­ne nad­vä­zu­je na tra­dí­ciu čes­kej avan­tgar­dy.

Video sa zľah­ka inšpi­ro­va­lo fil­mom Vlk z Wall Stre­et. Sta­lo sa viral a roz­ší­ri­lo sa medzi štu­den­tov aj neštu­den­tov.

JEB***T MAINS­TRE­AM — Vyso­ká ško­la pod­ni­ká­ní v Brně

Ďal­šia vyso­ká ško­la z Brna, kto­rá si to ten­to­krát zobra­la z iné­ho súd­ka. Iba samot­ná uni­ver­zi­ta však vie, kto je ich cie­ľo­vá sku­pi­na..

LDF (Leh­ce dráž­di­vá fakul­ta) — Les­nic­ká a dře­va­řs­ká fakul­ta Men­de­lo­vy uni­ver­zi­ty v Brně

K tomu­to netre­ba žiad­ny komen­tár…

Prv­ní den na Slez­ské uni­ver­zi­tě v Opa­vě

Neofi­ciál­ne video zo Slez­skej uni­ver­zi­tě v Opa­vě, kto­ré sa zapo­ji­lo do súťa­že o naj­lep­šie pro­pa­gač­né video. Súťaž však bola zru­še­ná a video odmiet­nu­té. Ško­da, nie­čo by sa z toho zro­di­lo..:-)

Uni­ver­zi­ta Palac­ké­ho Olo­mouc — spot 

Pek­né video z Olo­mou­ca, zame­ra­né na sto­ry­tel­ling. Efekt spl­ne­ný.

FEM: viac ako len ško­la — Fakul­ta Eko­no­mi­ky a Manaž­men­tu v Nit­re

Sto­ry­tel­ling v poda­ní škol­ní­ka o Nit­rian­skej fakul­te. Ako štu­dent FEM­ky môžem pove­dať, že ško­la je naň hrdá a pre­zen­tu­je ho vždy keď sa dá ;-)

DOD UNI­PO 2015- Pre­šov­ská uni­ver­zi­ta v Pre­šo­ve

Pozván­ka na deň otvo­re­ných dve­rí Pre­šov­skej uni­ver­zi­ty v poda­ní ška­re­dej Bet­ty. Aké milé :) (iró­nia).

Nebuď bábov­ka – neboj sa tech­ni­ky, štu­duj na STU! - Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v Bra­ti­sla­ve

Pokiaľ si vydr­žal pred­chá­dza­jú­ce video až dokon­ca, toto ťa už dora­zí.

Vždy je im dob­re, haha! — Pan­európ­ska vyso­ká ško­la

Pri­chá­dza men­šia pau­za, kto­rá ti vyča­ru­je úsmev na tvá­ri. Haha!

DOD FMK 2015 — tea­ser - FMK UCM v Trna­ve

Fakul­ta mas­me­diál­nej komu­ni­ká­cie UCM v Trna­ve sa roz­hod­la sta­viť na suc­cess sto­ries svo­jich hrdi­nov. Súhlas, ich úspech nie je náho­da, kto vie však, aký podiel má na tom samot­ná uni­ver­zi­ta.

BONUS — Obchod­ná fakul­ta Eko­no­mic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­ti­sla­ve

A cenu pre naj­väč­ší flop zís­ka­va..

podnikanievobchodepodnikanievslužbách

medzinarodnepodnikanie

zdroj: you­tu­be, studujekonomiu.sk

Pridať komentár (0)