Vysoké školy a ich pre­hnaná snaha pri­lá­kať štu­den­tov

Dárius Polák / 20. januára 2016 / Zaujímavosti

Je veľa fak­to­rov, podľa kto­rých sa čerstvý matu­rant roz­ho­duje, kam budú nasle­do­vať jeho ďal­šie kroky, či už ide o hod­no­te­nie školy, refe­ren­cie na inter­nete, alebo kama­ráti. A potom sú tu takí, ktorí sa nechajú zlá­kať (ne)kreativitou pro­pa­gač­ných videí. Nie­ktoré uni­ver­zity sa zame­rali na čistý viral, ďal­šie na sto­ry­tel­ling a tie ostatné na boh­viečo.

Vlk z VUT — VUT v Brně

VUT si pre­šlo minulý rok zme­nou loga, kde nudnú, tenkú, tak­mer bez­fa­rebnú líniu nahra­dilo vizu­álne živ­šia bielo-čer­vená kom­bi­ná­cia farieb, s výraz­ným T, ktoré evo­kuje sym­bol tváre (huma­nitné obory), archi­tek­to­nický prvok archit­ráv (stavba), pixe­lové roz­hra­nie (infor­ma­tika) a kon­štrukčný frag­ment (inži­nier­stvo). Čer­vená farba navyše netra­dične nad­vä­zuje na tra­dí­ciu čes­kej avan­tgardy.

Video sa zľahka inšpi­ro­valo fil­mom Vlk z Wall Street. Stalo sa viral a roz­ší­rilo sa medzi štu­den­tov aj neštu­den­tov.

JEB***T MAINS­TREAM — Vysoká škola pod­ni­kání v Brně

Ďal­šia vysoká škola z Brna, ktorá si to ten­to­krát zobrala z iného súdka. Iba samotná uni­ver­zita však vie, kto je ich cie­ľová sku­pina..

LDF (Lehce dráž­divá fakulta) — Les­nická a dře­va­řská fakulta Men­de­lovy uni­ver­zity v Brně

K tomuto netreba žiadny komen­tár…

První den na Slez­ské uni­ver­zitě v Opavě 

Neofi­ciálne video zo Slez­skej uni­ver­zitě v Opavě, ktoré sa zapo­jilo do súťaže o naj­lep­šie pro­pa­gačné video. Súťaž však bola zru­šená a video odmiet­nuté. Škoda, niečo by sa z toho zro­dilo..:-)

Uni­ver­zita Palac­kého Olo­mouc — spot 

Pekné video z Olo­mouca, zame­rané na sto­ry­tel­ling. Efekt spl­nený.

FEM: viac ako len škola — Fakulta Eko­no­miky a Manaž­mentu v Nitre

Sto­ry­tel­ling v podaní škol­níka o Nit­rian­skej fakulte. Ako štu­dent FEMky môžem pove­dať, že škola je naň hrdá a pre­zen­tuje ho vždy keď sa dá ;-)

DOD UNIPO 2015- Pre­šov­ská uni­ver­zita v Pre­šove

Pozvánka na deň otvo­re­ných dverí Pre­šov­skej uni­ver­zity v podaní ška­re­dej Betty. Aké milé :) (iró­nia).

Nebuď bábovka – neboj sa tech­niky, štu­duj na STU! - Slo­ven­ská tech­nická uni­ver­zita v Bra­ti­slave

Pokiaľ si vydr­žal pred­chá­dza­júce video až dokonca, toto ťa už dorazí.

Vždy je im dobre, haha! — Pan­európ­ska vysoká škola

Pri­chá­dza men­šia pauza, ktorá ti vyča­ruje úsmev na tvári. Haha!

DOD FMK 2015 — tea­ser - FMK UCM v Trnave

Fakulta mas­me­diál­nej komu­ni­ká­cie UCM v Trnave sa roz­hodla sta­viť na suc­cess sto­ries svo­jich hrdi­nov. Súhlas, ich úspech nie je náhoda, kto vie však, aký podiel má na tom samotná uni­ver­zita.

BONUS — Obchodná fakulta Eko­no­mic­kej uni­ver­zity v Bra­ti­slave

A cenu pre naj­väčší flop zís­kava..

podnikanievobchodepodnikanievslužbách

medzinarodnepodnikanie

zdroj: you­tube, studujekonomiu.sk

Pridať komentár (0)