Vyštudovala najlepšiu filmovú školu sveta a dnes strihá filmy priamo v Los Angeles

Linda Cebrová / 16. decembra 2018 / Biznis

zdroj: Lea Vrábelová, pixabay
  • Mladá Slo­venka má roz­be­hnutú ka­ri­éru fil­mo­vej edi­torky v Los An­ge­les
  • Za jej úspe­chom sa skrý­vajú roky štú­dia a pre­bdené noci
  • Nám po­roz­prá­vala svoj prí­beh, ako sa jej po­da­rilo pre­ra­ziť aj v tak veľ­kej kon­ku­ren­cii, aká je v USA

Lea Vrá­be­lová je ro­dená Bra­ti­slav­čanka, ktorá mala vždy blízko k jaz­dec­tvu na koni. Do­konca sa stala aj slo­ven­skou maj­ster­kou a našu kra­jinu re­pre­zen­to­vala v par­kú­ro­vom ská­kaní. Dnes ju však živí niečo cel­kom iné. Je fil­mo­vou edi­tor­kou, a to v mekke fil­mo­vého prie­myslu, v Los An­ge­les. Cesta 26-roč­nej Slo­venky za­čala štú­diom mé­dií vo Viedni, od­kiaľ pre­stú­pila na vy­sokú školu v St. Louis.

“Do USA ma pri­viedlo štú­dium. Od­ma­lička som sa chcela ve­no­vať filmu, no u nás je to tak­mer ne­možné. Je­den pro­fe­sor z Viedne ma od­po­ru­čil na školu do St. Louis, kde som skon­čila ba­ka­lára, a po­tom som išla do LA zís­kať ti­tul mas­ter,” ho­vorí o svo­jej ceste do Spo­je­ných štá­tov Lea pre Star­ti­tup.

Lea ukon­čila štú­dium na MFA Film Edi­ting na naj­lep­šej fil­már­skej škole na svete na The Ame­ri­can Film Ins­ti­tute. Na túto školu sa do­stala po­da­ním kla­sic­kej pri­hlášky a ná­sledne ju za­vo­lali do Los An­ge­les na osobný po­ho­vor. “Presne takto sa sem do­káže do­stať každý, ne­mala som tu žiadnu zná­mosť ani in­terný kon­takt,” pri­zvu­kuje Lea.

Práve toto štú­dium be­rie ako skvelú skú­se­nosť, ktorá ju mnoho na­učila. A to nie­len po tech­nic­kej stránke, ale najmä v tom ako zvlá­dať tí­movú prácu, ktorá je vo fil­mo­vom biz­nise al­fou a ome­gou.


“Bolo to veľmi ná­ročné štú­dium, často som bola v škole od 6 rána do 2 rána, 7 dní v týždni. Do­mov som sa cho­dila len spr­cho­vať a pre­zlie­kať. Av­šak aj po tak­mer troch ro­koch, kedy som fun­go­vala v ta­komto re­žime, uzná­vam, že to na­ozaj stálo za to. Hod­no­tím to pri­tom po 6 me­sia­coch, ktoré ubehli od ukon­če­nia môjho štú­dia,” opi­suje svoje štú­dium Lea.

Dnes je Lea uzná­va­nou fil­mo­vou edi­tor­kou hol­ly­wo­od­skych fil­mov. Znie to ako vy­sní­vané po­vo­la­nie, no nie vždy je to pre­chádzka ru­žo­vou záh­ra­dou.“Bo­hu­žial táto práca ob­náša aj ce­lo­denné se­de­nie za po­čí­ta­čom a vy­ža­duje na­ozaj veľkú tr­pez­li­vosť. Nie­kedy sa celý deň ne­vzdia­lim od pra­cov­ného stola. Len po­ze­rám do mo­ni­tora a skla­dám film,” kon­šta­tuje Lea. Kaž­do­denné se­de­nie za po­čí­ta­čom si však kom­pen­zuje tré­nin­gom ae­rialu.

Na to, aby sa člo­vek stal fil­mo­vým edi­to­rom, môže na­miesto uni­ver­zity ab­sol­vo­vať aj špe­ciálne kurzy. Lea však upo­zor­ňuje, že v tejto pro­fe­sii nejde len o tech­nickú stránku re­mesla.„Ne­stačí ve­dieť ovlá­dať všetky prog­ramy. Je po­trebné ve­dieť ako roz­po­ve­dať prí­beh a roz­umieť filmu, ale aj to, ako čo pô­sobí, a ako na to re­a­guje di­vák,” ho­vorí Lea.

Zdô­raz­ňuje, že je veľmi dô­le­žité ve­dieť spo­lu­pra­co­vať aj so sa­mot­nými re­ži­sérmi, na­koľko, ako sama tvrdí, ide často o naj­ťaž­šiu časť jej práce.“Nie­kedy sa tie ich egá na­ozaj ne­zmes­tia do miest­nosti.”

A koľko si člo­vek na po­zí­cii film edi­tora vlastne do­káže za­ro­biť? Podľa Lei je to in­di­vi­du­álne, na­koľko edi­to­rov je množ­stvo. Nie­ktorí stri­hajú re­klamy, iní dlhé filmy, ďalší hu­dobné vi­deá či vi­deá pre so­ciálne siete a tak ďa­lej. “Naj­viac zrejme za­rá­bajú tí, ktorí stri­hajú re­a­lity shows. Mám jed­ného ka­ma­ráta, ktorý za­rába 12 ti­síc do­lá­rov týž­denne a to strihá len ma­mičky z Be­verly Hills,” pre­zra­dila Lea.

Kon­ku­ren­cia v meste an­je­lov je síce ob­rov­ská, no mla­dej Slo­venke sa tu aj tak po­da­rilo uchy­tiť. Čo je podľa nej kľú­čom k úspeš­nej ka­ri­ére v jej od­bore? “Mys­lím si, že je­diné, čo v Los An­ge­les fun­guje, je byť na­ozaj dob­rým vo svo­jej práci. Je tu ne­smierne veľa ľudí z rôz­nych kú­tov sveta, ktorí ro­bia presne to isté ako aj vy. Preto je dô­le­žité vy­nik­núť schop­nos­ťami, inak si jed­no­du­cho vy­berú nie­koho iného,” ho­vorí Lea.

Lea v sú­čas­nosti strihá jej prvý ce­lo­ve­černý film s náz­vom “Ti­ger Wit­hin”, kto­rého re­ži­sé­rom je Za­fal Zie­linksi. “Mo­men­tálne každý deň se­dá­vam pri po­čí­tači v tma­vej stu­de­nej miest­nosti. Vstá­vam o 4 ráno a cho­dím spať po pol­noci, nie­kedy si ani ne­stih­nem veľmi po­spať. Mám do­konca pri­po­mienky na te­le­fóne, ktoré ma upo­zor­ňujú, aby som si ob­jed­nala do­nášku jedla. Sna­žíme sa film do­kon­čiť, kvôli de­ad­linu na Sun­dance Film Fes­ti­val, na ktorý je možné po­dať pri­hlášky len do sep­tem­bra. Mám čo ro­biť, aby som to stihla,” ho­vorí o ná­roč­nosti svojho po­vo­la­nia Lea.

Lea má už aj vo svo­jom mla­dom veku am­bi­ci­ózne plány do bu­dúcna. Rada by sa pus­tila do strihu väč­ších ce­lo­ve­čer­ných fil­mov a tak­tiež by si chcela vy­bu­do­vať veľkú kli­en­telu re­ži­sé­rov, ktorí budú chcieť, aby ich prí­beh stri­hala len ona. “Dú­fam, že čo­skoro sa do­stane ne­jaký film z mo­jich rúk aj do kín na Slo­ven­sku,” do­dáva Lea.

Pridať komentár (0)