Vytiah­nite vkladné knižky, Viber je na pre­daj

Luky Gašparík / 12. február 2014 / Business

Máte naz­vyš 400 mili­ó­nov dolá­rov ? Ak áno, môžete roz­mýš­ľať nad kúpou jed­ného z naj­väč­ších ins­tant­ných mes­sen­ge­rov sveta

400 mili­ó­nov dolá­rov, presne toľko sa údajne odha­duje, že si CEO Viberu Tal­mon Marco pýta za pre­daj svojho cross-plat­for­mo­vého mes­sen­gera. Takáto infor­má­cia unikla z dielne izra­el­ského por­tálu Cal­ca­list, ktorý tvrdí, že má infor­má­cie potvr­dené a ove­rené nezá­vis­lým zdro­jom. Tento pôvo­dom izra­el­ský star­tup dosia­hol medzi časom 200 mili­ó­nov use­rov, čím jed­no­značne patrí medzi top hrá­čov svojho druhu. Uží­va­teľ­ská základňa týchto roz­me­rov pri­ťa­huje už aj naj­väč­šie ryby z IM ryb­níka. Viber údajné rokuje s jed­ným z ázij­ských IM , ktorý síce nebol bliž­šie špe­ci­fi­ko­vaný, ale dá sa pred­po­kla­dať, že to bude čín­sky WeChat alebo QQ, kórej­ský Kaka­otalk alebo japon­ský Line, ktorí momen­tálne kra­ľujú ázij­ským kon­ti­nen­tom. 

Zdroj: gigaom.com

Boj sa môže začať:

Samotný záu­jem IM z ázij­ského kon­ti­nentu nie je až takým prek­va­pe­ním, nakoľko viac ako jednu tre­tinu všet­kých use­rov Viberu tvo­ria Ázijci. Jed­no­značne k naj­zau­jí­ma­vej­ším atri­bú­tom Viberu pat­ria novo pri­dané stic­kery, ktoré si useri môžu medzi sebou posie­lať (samoz­rejme za popla­tok). Keď si pred­sta­víme, že už pri rela­tívne novo vznik­nu­tom Line tvo­ria stickre vyše 30% celého reve­nue, začína to mať logiku. Je jasné, že naši ázij­skí brat­ranci majú tro­chu iné chúťky ako zby­tok sveta, no tento model zatiaľ jed­no­značne vychá­dza. Dá sa ale len ťažko pred­po­kla­dať, žeby Line, ktorý vzni­kol v roku 2012, sti­hol za dva roky pôso­be­nia naaku­mu­lo­vať dosta­točne veľa cashu, aby si mohol dovo­liť podobnú akvi­zí­ciu. Skôr sa podobný krok oča­káva od WeChatu, ktorý zápasí o jeden z naj­väč­ších trhov (Indiu) práve s Vibe­rom.

Horú­cim hrá­čom môže byť aj kórej­ský gigant Sam­sung so svo­jou služ­bou Cha­tON, s kto­rou sa snaží pre­sa­diť na trhu. Ak má nie­kto dosta­tok peňazí, tak je to určite Sam­sung. Cha­tON má sám o sebe už viac ako 100 mil. use­rov a ak by naozaj došlo ku akvi­zí­cii Viberu, kata­pul­to­valo by to Sam­sung rovno na druhé miesto v reb­ríčku sve­to­vých IM.

Kto bude teda víťa­zom?

Marco zatiaľ žiadne dohady nepo­tvr­dil, skôr sa od nich diš­tan­cuje. Keď bol požia­daný o koment, prišlo vyjad­re­nie v štýle, že nemá potu­chy odkiaľ takéto infor­má­cie pochá­dzajú. No drahý Marco, mys­lím, že vieš presne čo chcú, tvo­jich 200 mil. use­rov. Otázne je len, či sú na pre­daj a čo budú stáť. Jedno už ale vieme pove­dať teraz, lacný Spass to určite nebude.

Zdroj: i.i.cbsi.com

Pridať komentár (0)