Významní hráči IT sektora budú sídliť pri Dunaji

Redakcia/PR / 5. decembra 2018 / Architektúra

  • LAN­DE­RE­ROVA 12 pri­náša do cen­tra Bra­ti­slavy 26 000 met­rov štvor­co­vých kan­ce­lár­skych plôch
  • Do bu­dovy, v zóne EURO­VEA CITY na náb­reží Du­naja, sme­rujú ok­rem LE­NOVO Slo­va­kia aj za­mest­nanci SWAN a BE­NES­TRA
zdroj: JTRE
  • LAN­DE­RE­ROVA 12 pri­náša do cen­tra Bra­ti­slavy 26 000 met­rov štvor­co­vých kan­ce­lár­skych plôch
  • Do bu­dovy, v zóne EURO­VEA CITY na náb­reží Du­naja, sme­rujú ok­rem LE­NOVO Slo­va­kia aj za­mest­nanci SWAN a BE­NES­TRA

LAN­DE­RE­ROVA 12, naj­nov­šia ad­mi­ni­stra­tívna bu­dova z dielne J&T REAL ES­TATE (JTRE), v týchto dňoch ožíva. Do bu­dovy v zóne EURO­VEA CITY na náb­reží Du­naja sme­rujú ok­rem LE­NOVO Slo­va­kia aj za­mest­nanci SWAN a BE­NES­TRA, ktorí ob­sa­dia pri­bližne 3 500 met­rov štvor­co­vých.

Náš naj­novší pro­jekt po­núka pra­covné po­hod­lie, sú­lad efek­ti­vity, funkč­nosti a di­zajnu. Je skve­lou voľ­bou pre všetky spo­loč­nosti, ktoré majú zá­u­jem byť v cen­tre dia­nia a síd­liť v jed­nej z naj­výz­nam­nej­ších bra­ti­slav­ských lo­ka­lít v EURO­VEA CITY. Zís­ka­nie kli­en­tov ako sú SWAN, BE­NES­TRA a LE­NOVO Slo­va­kia je dô­ka­zom, že LAN­DE­RE­ROVA 12 spĺňa všetky kri­té­riá, ktoré takí ná­roční kli­enti oča­ká­vajú,“ ho­vorí vý­konný ria­di­teľ JTRE Pa­vel Pe­li­kán.

„SWAN po spo­jení s BE­NES­TROU bude jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších hrá­čov na te­le­ko­mu­ni­kač­nom trhu a dru­hým naj­väč­ším po­sky­to­va­te­ľom slu­žieb fi­rem­ným zá­kaz­ní­kom. Aj preto sme hľa­dali ad­mi­ni­stra­tívny pries­tor, ktorý nám nie­len umožní zlú­čiť oba tímy na jed­nom mieste, ale zá­ro­veň po­skytne vy­soký štan­dard. Ta­kéto pries­tory sme na­šli v LAN­DE­RE­RO­VEJ 12,“ ho­vorí CEO SWANu Mar­tin Mosný.

LAN­DE­RE­ROVA 12 pri­náša do cen­tra Bra­ti­slavy 26 000 met­rov štvor­co­vých kan­ce­lár­skych plôch. Prvé štyri pod­la­žia slú­žia ako par­ko­vací dom s ka­pa­ci­tou 376 par­ko­va­cích miest. Na 12. pod­laží sa na­chá­dza te­rasa s roz­lo­hou tak­mer 250 štvor­co­vých met­rov s pa­no­ra­ma­tic­kým vý­hľa­dom a od­dy­cho­vou zó­nou.

Ďal­šia veľká te­rasa je umiest­nená na štvr­tom pod­laží. Priamo v ob­jekte bude pre za­mest­nan­cov k dis­po­zí­cii vlastná kan­tína s ka­pa­ci­tou 270 miest. Bu­dova vy­užíva o 32 per­cent me­nej ener­gie a spot­reba pit­nej vody je o po­lo­vicu niž­šia ako v kon­venč­ných bu­do­vách. K dis­po­zí­cii sú na­bí­ja­cie sta­nice pre elek­trické autá. Sa­moz­rej­mos­ťou sú spr­chy a šatne pre cyk­lis­tov a dobré na­po­je­nie na oko­lité cyk­lo­trasy. Aj toto všetko sú dô­vody prečo LAN­DE­RE­ROVA 12 zís­kala cer­ti­fi­kát ze­le­ných bu­dov LEED Gold.

 „Veľký dô­raz pri vý­bere pries­to­rov sme kládli na mo­derné a kre­a­tívne pro­stre­die pre za­mest­nan­cov. Vo vlast­ných pries­to­roch bu­deme mať ko­la­bo­račné miest­nosti, no za veľké plus po­va­žu­jeme aj od­dy­chovú te­rasu na 12. pod­laží, pries­tory na re­la­xačné cvi­če­nia a jogu priamo v bu­dove, ale aj kva­litný ser­vis pre cyk­lis­tov,“ do­dáva Mosný.

Zau­jí­ma­vým vi­zu­ál­nym prv­kom bude me­diálna LED fa­sáda, ktorá sa pre­lína do pries­toru vstup­nej haly v po­dobe LED pod­hľadu. Cie­ľom ar­chi­tek­tov bolo cez sve­telné ob­razy upo­ko­jiť ener­giu ži­vej mest­skej štvrte a na­vo­diť pri vstupe do bu­dovy prí­jemnú a po­ho­dovú at­mo­sféru. LED pod­hľad spo­ločne s ne­re­zo­vým po­vr­chom stien vo vstup­nej hale vy­tvára in­te­riér, ktorý ne­starne v čase. Bu­dovu LAN­DE­RE­ROVA 12 si za svoje sídlo vy­brala aj spo­loč­nosť LE­NOVO Slo­va­kia, ktorá si pre­na­jíma 3 celé po­scho­dia s cel­ko­vou plo­chou 6 400 met­rov štvor­co­vých. V prie­behu de­cem­bra sťa­huje všet­kých za­mest­nan­cov svojho bra­ti­slav­ského ser­vis­ného cen­tra.

www.jtre.sk
www.lan­de­re­rova12.sk
www.euro­ve­a­city.sk

Pridať komentár (0)