WAAT?! — Slo­ven­ská hra, ktorá ma naštvala viac ako Flappy Bird!

Rišo Néveri / 10. október 2015 / Business

Minulý týž­deň sa nám do redak­cie ozvali cha­lani s hrou Waat?! Bez bliž­šieho infa (šikovné vsu­ge­ro­va­nie zve­da­vosti) nám dali vedieť o ich novinke, ktorú aku­rát dokon­čili. V ten deň som si hru naho­dil a kým som si uží­val svo­jich 10 – 15 minút siesty v bra­ti­slav­skej záp­che som si na ňu spo­me­nul. Sta­čilo 5 minút a bol som chy­tený.

Hra WAAT?! je sku­točne jed­no­du­chá! Po spus­tení mi jed­no­du­chou pixe­lo­vou gra­fi­kou pri­po­me­nula Minec­raft, Crossy Road, či šia­le­nosť nedáv­nej doby Flappy Bird — čo bol zrejme veľmi chytrý ťah od tvor­cov. Táto jed­no­du­chosť je ove­rená a fun­guje. Ľudia si ju obľú­bili. A čo samotná hra? Konečne tro­cha inte­lek­tu­ál­nej výzvy s brn­ka­ním na nervy v štýle Flappy B. Po spus­tení sa dosta­neš priamo do dia­nia. Je ti pred­sta­vený jed­no­du­chý mate­ma­tický prí­klad ako naprí­klad sčí­ta­nie, odčí­ta­nie, náso­be­nie alebo dele­nie dvoch čísiel a tak­tiež výsle­dok, ktorý môže ale nemusí! byť správny. A tu je zádr­hel. Ako hráč musíš behom 6 sekúnd odpo­ve­dať. Je výsle­dok správne? Znie to sku­točne jed­no­du­cho ale ver mi, často ani nebu­deš chá­pať jak si sa o..klamal.

Hra si ukladá výsledky a využi­tím služby Google Play Games sle­duje a porov­náva tvoje skóre a skóre tvo­jich kama­rá­tov, čím vytvára súpe­ri­vosť. Osobne sa mi väč­ši­nou darilo nahrať pri­bližne 6 — 12 bodov. Hra nie je ťažká. Prob­lé­mom je, že ak spra­víš chybu naštve ťa to a tvoja kon­cen­trá­cia je roz­ho­dená, ale záro­veň sa na sebe prí­jemne zaba­víš. Počkať?! 6x7 nie je 49?! Bože ja som debil…

Hra je zatiaľ dostupná pre tele­fóny s os Android a stiah­neš si ju na tomto odkaze.

Mário Kapusta, Maroš Hollý, Milan Straka

Hru vytvo­rila pätica mla­dých cha­la­nov: Mário Kapusta, Milan Straka, Maroš Hollý, Pavol Baliga a Rado Raj­čan. “Začali sme ako sku­pina troch chalanov(ja, maros a milan), ktorí si už pre­šli roz­bie­ha­ním pár pro­jek­tov a chceli sme teraz spra­viť niečo, čo bude vtipné, jed­no­du­ché a rýchlo dokon­či­teľné. Idea hry napadla Milana. Hneď nás celý kon­cept hry chy­til a veľmi rýchlo sme vymys­leli, ako bude celá fun­go­vať. “, hovorí Mário. 

A ako pre­bie­hal vývoj? “Napriek tomu, že na prvý pohľad je hra veľmi jed­no­du­chá a pro­to­typ sme mali už po pár dňoch hotový, vývoj sa nako­niec pre­tia­hol až na 4 mesiace pre­tože bolo potrebné hru poriadne vyla­diť. Hľa­dali sme tam ten moment, že aj by si ten mobil hodil do kanála, ale rad­šej si to zahráš ešte raz. Popri tes­to­vaní na luďoch sme do tímu pri­brali ďal­ších cha­la­nov, kto­rím sa hra páčila a momen­tálne robia hru pre ďal­šie plat­formy.”, pre­zrá­dza Mário.

To, že WAAT?! svo­jou jed­no­du­chos­ťou sku­točne tra­fila do čier­neho doka­zujú aj pozi­tívne hod­no­te­nia v obchode Play. Cha­la­nom sa navyše hra šíri bez hoci­ja­kého mar­ke­tingu. Roz­hodli sa otes­to­vať kam to hra dotiahne orga­nicky a pop­ri­tom sa pove­no­vať budú­cim pro­jek­tom. Tvorba hier ich baví (a určite sú v nej aj dobrí!) a budú v nej pokra­čo­vať už pod náz­vom Wat Labs. Som sku­točne zve­davý, kam to WAAT?! dotiahne a koľko ľudí bude táto slo­ven­ská hra štvať naprí­klad o mesiac. Sku­točne verím, že sa chytí a od Wat Labs sa doč­káme ešte ďaľ­ších super hrie v budúc­nosti.

Pridať komentár (0)