Wake­sApp — apli­ká­cia, s kto­rou na nič neza­bud­nete!

Radoslav Pribula / 18. januára 2015 / Business

Zabú­dame. Každý zabúda a všetci zabú­dame. Nemys­lím prvú lásku zo škôlky, na ktorú sme už dávno zabudli, ale úlohy, s kto­rými sa bežne stre­tá­vame – v stredu poliať kvety, do konca týždňa vrá­tiť peniaze kama­rá­tovi, či mys­lieť na to, že budúci týž­deň má ses­tra meniny. 

Ako na nič neza­bu­dúť? Mar­tin Ska­kala pri­šiel s jed­no­du­chým a efek­tív­nym nápa­dom na apli­ká­ciu Wake­sApp, ktorá sa zapo­jila do men­to­rin­go­vého prog­ramu i.e.Smart.
“Chceme vytvo­riť pro­dukt, ktorý ľuďom uľahčí život v dneš­nej upo­náh­ľa­nej dobe. Ich pria­te­lia budú happy, že na nich neza­budli a bude to aj tro­chu cool.”
„Základný prin­cíp toho, prečo to celé vzniklo, bol, aby som si nemu­sel pamä­tať, čo mám komu pri­po­me­núť. Naprí­klad, keď nie­komu niečo poži­čiam, alebo, aby mi dal vedieť budúci týž­deň, či môžeme pre­zen­to­vať.” hovorí tvorca Mar­tin. Základný prin­cíp je pri­tom jed­no­du­chý – vy v apli­ká­cii pošlete pri­po­mienku adre­sá­tovi hneď, ale jemu (aj vám) to potom vyskočí v čase, kedy je daná zále­ži­tosť aktu­álna.
„Dajme tomu, že by dievča išlo v pia­tok na chatu a povie fra­je­rovi, aby v sobotu neza­bu­dol nakŕ­miť mačku alebo poliať kvety. On je na párty, tak na to zabudne, ale o desia­tej ráno mu zapípa správa, čo má uro­biť.” dodáva.
Pohľad do apli­ká­cie – odo­sla­nie pri­po­mienky a následný chat – jed­no­du­ché ovlá­da­nie
Ako väč­šina mobil­ných apli­ká­cií, aj táto vznikla z reál­nej potreby v bež­nom živote. „Volal som bra­tovi, aby o tri dni zavo­lal mame, lebo bude mať naro­de­niny a on veľmi kalen­dár nepou­žíva. Potom som si ale nebol istý, či tak spra­vil. Keby sme vtedy mali apli­ká­ciu, poslal by som mu pri­po­mienku, ktorá mu vyskočí o tri dni, on ju označí ako vyba­venú a aj ja by som potom vedel, že je všetko fajn. Hlavná výhoda je, že si to nemusí zna­čiť, lebo mu to pošlem ja.”
Celé je to iba o pár rých­lych kro­koch: vybe­riete si osobu, napí­šete o čo ide a pošlete – odošle sa to ako SMS. 
Sú pred­na­sta­vené časy pri­po­mí­na­nia ako dnes, zaj­tra, tento týž­deň alebo voli­teľný dátum. 
Keď dostá­vate pri­po­mienky vy, sú zora­dené v inboxe podľa dátumu, kedy majú byť vyba­vené. Ku všet­kým je aj chat, takže sa viete s dotyč­ným dohod­núť na inom dátume, ak nastanú kom­pli­ká­cie.
„V akom štá­diu sme momen­tálne? Stále vyví­jame appky pre Android aj iOS, tie by okolo polky janu­ára mohli byť v app-sto­roch. Celé sa to začalo, keď som k sebe pri­bral Miša Poizla, ktorý so mnou dva roky pra­co­val ako junior pro­jek­tový mana­žér. Celé leto sme strá­vili v The Spot Sum­mer School pod vede­ním Mateja Ftáč­nika a Miša Kače­ríka, kde nás bolo asi 25. Tam sme stretli aj Paťu Žit­ňá­kovú.” 
Na fotke zľava Pat­rí­cia s Micha­lom a deve­lo­peri Michal Kor­man s s Rišom Roš­tec­kým mesto Bra­ti­slava v rámci pro­jektu 
i.e.Smart už druhý rok pod­po­ruje začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov. Ide o men­to­rin­gový prog­ram, ktorý túto jeseň pre­be­hol v Con­necte. Ako pomo­hol apli­ká­cii?
„Stretli sme zau­jí­ma­vých ľudí. Neus­tála dis­ku­sia a pod­nety sú pre nás dôle­žité – Peťo Den­dis z Taran­tuly s nami vie­dol pod­netný dia­lóg ohľa­dom mar­ke­tingu, Rado Mizera zo Solved.fi nám dal pár návrhov na mone­ti­zá­ciu a roz­ličné plat­formy pre biz­nis. Okrem iného sme tam zis­tili, že sme vlastne neve­deli komu­ni­ko­vať pro­dukt, teda čo to je. Možno počkáme na use­rov a pove­dia nám. 
Tvor­co­via sa chcú stále držať toho, aby sa pro­dukt šíril sám vďaka svo­jej kva­lite. „Use­rov si viete kúpiť za peniaze”, hovorí, ale ide o to, aby apli­ká­cia ľuďom pomá­hala.
Jed­ným z prí­kla­dov je, že máte kúpiť knihu a v spo­jení s geolo­ka­li­zá­ciou sa vám táto pri­po­mienka objaví, keď pôj­dete okolo kníhkupectva.Ak bude mať apli­ká­cia po nie­koľ­kých rokoch sto­ti­síc uží­va­te­ľov, bude to neús­pech.
Podľa Mar­tina je i.e.Smart zau­jí­mavý aj v tom, že vidíte iné start-upy v rôz­nych fázach a vší­mate si,že každý rieši iné prob­lémy. Nie­kto tech­nické, nie­kto mar­ke­ting, nie­kto má nez­hody v tíme.
Tím z Tou­ch4it – zľava Michal Kor­man, Rišo Roš­tecký a Matej Miha­lech, oproti nim Mar­tin Ska­kala s Pat­rí­ciou
Cie­ľo­vým trhom by malo byť USA, „keďže ľudia sú tam o tri roky viac busy ako my.”. Pro­dukt podľa Mar­tina nebude nikdy na 100% hotový, preto bude vždy zadarmo. Jed­ným z plá­nov je, že sa bude šíriť sám tým, že ho budú ľudia pou­ží­vať, budú posie­lať pri­po­mienky kama­rá­tom a tí budú dostá­vať SMS. Keď im ale pípne správa viac­krát za mesiac, apli­ká­ciu si prav­de­po­dobne stiahnu. 
Pridať komentár (0)