Wal­des: Slo­ven­ská odevná firma bojuje kva­li­tou proti lac­ným čín­skym výrob­kom

Jakub Jablonický / 23. septembra 2016 / Business

Firma Wal­des začala výro­bou pra­cov­ných ode­vov. Dnes navrhuje, šije a opra­vuje tak­mer všetko od motor­kár­skych búnd až po kroje.

Rodinné pod­niky u nás nie sú veľmi čas­tým zja­vom. Je to najmä tým, že roky socia­lizmu pre­ru­šili akú­koľ­vek kon­ti­nu­itu rodin­ných firiem, ktoré tu exis­to­vali začiat­kom 20. sto­ro­čia.

See­wal­dovci z Bra­ti­slavy sú teda výnim­kou, ktorá potvr­dzuje pra­vidlo. Dvaja súro­denci spolu so svo­jim brat­ran­com vedú firmu, ktorá už roky vyrába kva­litné pra­covné oble­če­nie, či už pre stav­bá­rov alebo leká­rov.

Na trhu s týmto typom ode­vov sa musia vyspo­ria­dať s obrov­skou kon­ku­ren­ciou lac­ných pro­duk­tov z Číny. Aj keď tie sa kva­li­tou Wal­desu rov­nať nedo­kážu, niž­šia cena u Slo­vá­kov väč­ši­nou vyhrá. A to aj napriek tomu, že See­wal­dovci svo­jim pro­duk­tom veria natoľko, že ponú­kajú opravy nimi vyro­be­ného oble­če­nia zadarmo.

15b53360e4eab73afa34766a8b21453d

foto: Pavol Fun­tál

K nám príde zákaz­ník po dvoch rokoch a jediné, čo nášmu odevu je, že je špi­navý. Keď nám donesú tie čín­ske, tak sú roz­tr­hnuté. Máme však aj zákaz­ní­kov, ktorí nás poznajú a idú za našou kva­li­tou,“ hovorí Mária See­wal­dová, ktorá má vo firme na sta­rosti obchod a mar­ke­ting.

Okrem pra­cov­ných ode­vov je teda firma nútená zame­rať sa aj na iné oblasti. See­wal­do­wci sa sna­žia, aby oble­če­nie od nich bolo pris­pô­so­bené kon­krét­nemu zákaz­ní­kovi. Ponú­kajú teda vyší­va­nie loga alebo vlast­ného motívu. Ich služby už využili naprí­klad Volk­swa­gen alebo Mata­dor.

Vďaka využi­tiu tech­no­ló­gií ako kamien­ko­va­nie sa doká­zali posu­núť od mon­te­riek až ku večer­ným šatám. Pred dvoma rokmi zdo­bili šaty od dizaj­nérky Dariny Fabri na jej módnu pre­hliadku.

Na pra­cov­ných ode­voch nič nevy­mys­líte, tam sa stráca kre­a­ti­vita. Je to rov­no­šata, všetci poze­rajú na cenu. Je tam aj men­šia pri­daná hod­nota. Keď idete do toho mód­nej­šieho, kde pre ľudí niečo vymys­líte, tak vás to aj oveľa viac naplní. Pre nás je naj­väčší úspech, keď prídu zákaz­níci a veľmi nám ďakujú. Ich úsmev a spätná väzba,hovorí kona­teľ spo­loč­nosti Peter See­wald.

n1v

foto: waldes.sk

Prí­beh Wal­desu ale nie je iba o úspe­choch. Tak­mer ku kra­chu firmu dovie­dol už kla­sický slo­ven­ský prob­lém – neza­pla­tená fak­túra.

Uro­bili sme zákazku vo veľ­kom objeme a nevy­pla­tili nám to. Firma bola známa a robili sme pre nich dlho­dobo, ale stra­tila sa. My sme dodá­va­te­ľom zapla­tiť museli. A keď vám nie­kto takto zobe­rie päť­ročnú pro­duk­ciu, tak to zabolí. Vtedy sme mohli skon­čiť.“

Našťas­tie po tom prišlo nie­koľko väč­ších záka­ziek a firma sa doká­zala udr­žať nad vodou. See­wald vidí hlavný prob­lém v absen­cii akej­koľ­vek pomoci od štátu.

Ja pod­ni­kám a odo mňa štát niečo stále žiada, aby som čosi vyka­zo­val, vypl­ňo­val a pla­til, ale keď som uro­bil chybu, že som si nedal pozor na pod­vod­níka, tak nemám opravný pros­trie­dok, aby som ho legis­la­tí­vou dostal nas­päť.“

untitled-2

foto: waldes.sk

See­wal­dov­com na štáte pre­ká­žajú aj vopred dohod­nuté ten­dre. Po nega­tív­nych skú­se­nos­tiach sa štátu sna­žia vyhý­bať aj ako zákaz­ní­kovi.

To, či by mal štát pla­tiť za chyby pri výbere zákaz­níka je na dlh­šiu debatu. No fak­tom je, že zby­točná byrok­ra­cia a vysoké daňové zaťa­že­nie skom­bi­no­vané s rodin­kár­stvom v štát­nych zákaz­kách nášmu pod­ni­ka­teľ­skému pro­stre­diu pro­spieva asi ako špa­niel­ska čižma reuma­ti­kovi.

Možno bude treba viac firiem, ktoré sa neboja pove­dať, že nepra­cujú pre štát.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: Pavol Fun­tál / waldes.sk

Pridať komentár (0)