Wal­des: Slo­ven­ská odev­ná fir­ma boju­je kva­li­tou pro­ti lac­ným čín­skym výrob­kom

Jakub Jablonický / 23. septembra 2016 / Business

Fir­ma Wal­des zača­la výro­bou pra­cov­ných ode­vov. Dnes navrhu­je, šije a opra­vu­je tak­mer všet­ko od motor­kár­skych búnd až po kro­je.

Rodin­né pod­ni­ky u nás nie sú veľ­mi čas­tým zja­vom. Je to naj­mä tým, že roky socia­liz­mu pre­ru­ši­li akú­koľ­vek kon­ti­nu­itu rodin­ných firiem, kto­ré tu exis­to­va­li začiat­kom 20. sto­ro­čia.

See­wal­dov­ci z Bra­ti­sla­vy sú teda výnim­kou, kto­rá potvr­dzu­je pra­vid­lo. Dva­ja súro­den­ci spo­lu so svo­jim brat­ran­com vedú fir­mu, kto­rá už roky vyrá­ba kva­lit­né pra­cov­né oble­če­nie, či už pre stav­bá­rov ale­bo leká­rov.

Na trhu s tým­to typom ode­vov sa musia vyspo­ria­dať s obrov­skou kon­ku­ren­ci­ou lac­ných pro­duk­tov z Číny. Aj keď tie sa kva­li­tou Wal­de­su rov­nať nedo­ká­žu, niž­šia cena u Slo­vá­kov väč­ši­nou vyhrá. A to aj napriek tomu, že See­wal­dov­ci svo­jim pro­duk­tom veria natoľ­ko, že ponú­ka­jú opra­vy nimi vyro­be­né­ho oble­če­nia zadar­mo.

15b53360e4eab73afa34766a8b21453d

foto: Pavol Fun­tál

K nám prí­de zákaz­ník po dvoch rokoch a jedi­né, čo náš­mu ode­vu je, že je špi­na­vý. Keď nám done­sú tie čín­ske, tak sú roz­tr­hnu­té. Máme však aj zákaz­ní­kov, kto­rí nás pozna­jú a idú za našou kva­li­tou,“ hovo­rí Mária See­wal­do­vá, kto­rá má vo fir­me na sta­ros­ti obchod a mar­ke­ting.

Okrem pra­cov­ných ode­vov je teda fir­ma núte­ná zame­rať sa aj na iné oblas­ti. See­wal­do­wci sa sna­žia, aby oble­če­nie od nich bolo pris­pô­so­be­né kon­krét­ne­mu zákaz­ní­ko­vi. Ponú­ka­jú teda vyší­va­nie loga ale­bo vlast­né­ho motí­vu. Ich služ­by už využi­li naprí­klad Volk­swa­gen ale­bo Mata­dor.

Vďa­ka využi­tiu tech­no­ló­gií ako kamien­ko­va­nie sa doká­za­li posu­núť od mon­te­riek až ku večer­ným šatám. Pred dvo­ma rok­mi zdo­bi­li šaty od dizaj­nér­ky Dari­ny Fab­ri na jej mód­nu pre­hliad­ku.

Na pra­cov­ných ode­voch nič nevy­mys­lí­te, tam sa strá­ca kre­a­ti­vi­ta. Je to rov­no­ša­ta, všet­ci poze­ra­jú na cenu. Je tam aj men­šia pri­da­ná hod­no­ta. Keď ide­te do toho mód­nej­šie­ho, kde pre ľudí nie­čo vymys­lí­te, tak vás to aj ove­ľa viac napl­ní. Pre nás je naj­väč­ší úspech, keď prí­du zákaz­ní­ci a veľ­mi nám ďaku­jú. Ich úsmev a spät­ná väz­ba,hovo­rí kona­teľ spo­loč­nos­ti Peter See­wald.

n1v

foto: waldes.sk

Prí­beh Wal­de­su ale nie je iba o úspe­choch. Tak­mer ku kra­chu fir­mu dovie­dol už kla­sic­ký slo­ven­ský prob­lém – neza­pla­te­ná fak­tú­ra.

Uro­bi­li sme zákaz­ku vo veľ­kom obje­me a nevy­pla­ti­li nám to. Fir­ma bola zná­ma a robi­li sme pre nich dlho­do­bo, ale stra­ti­la sa. My sme dodá­va­te­ľom zapla­tiť muse­li. A keď vám nie­kto tak­to zobe­rie päť­roč­nú pro­duk­ciu, tak to zabo­lí. Vte­dy sme moh­li skon­čiť.“

Našťas­tie po tom priš­lo nie­koľ­ko väč­ších záka­ziek a fir­ma sa doká­za­la udr­žať nad vodou. See­wald vidí hlav­ný prob­lém v absen­cii akej­koľ­vek pomo­ci od štá­tu.

Ja pod­ni­kám a odo mňa štát nie­čo stá­le žia­da, aby som čosi vyka­zo­val, vypl­ňo­val a pla­til, ale keď som uro­bil chy­bu, že som si nedal pozor na pod­vod­ní­ka, tak nemám oprav­ný pros­trie­dok, aby som ho legis­la­tí­vou dostal nas­päť.“

untitled-2

foto: waldes.sk

See­wal­dov­com na štá­te pre­ká­ža­jú aj vopred dohod­nu­té ten­dre. Po nega­tív­nych skú­se­nos­tiach sa štá­tu sna­žia vyhý­bať aj ako zákaz­ní­ko­vi.

To, či by mal štát pla­tiť za chy­by pri výbe­re zákaz­ní­ka je na dlh­šiu deba­tu. No fak­tom je, že zby­toč­ná byrok­ra­cia a vyso­ké daňo­vé zaťa­že­nie skom­bi­no­va­né s rodin­kár­stvom v štát­nych zákaz­kách náš­mu pod­ni­ka­teľ­ské­mu pro­stre­diu pro­spie­va asi ako špa­niel­ska čiž­ma reuma­ti­ko­vi.

Mož­no bude tre­ba viac firiem, kto­ré sa nebo­ja pove­dať, že nepra­cu­jú pre štát.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: Pavol Fun­tál / waldes.sk

Pridať komentár (0)