War­ho­lo­va poliev­ka či ume­nie v obý­vač­ke: slo­ven­ské galé­rie, kto­ré ťa dosta­nú

Marianna Mikešová / 12. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: travel-broadens-sl.blogspot.sk, Lucia Gamanová a Gabriela Halás

Za ume­ním nemu­síš ces­to­vať len do Vied­ne, Milá­na či Parí­ža. Úžas­né galé­rie náj­deš aj na Slo­ven­sku a dokon­ca si z nich nebu­deš vedieť vybrať. Čo tak zahrať sa na chví­ľu na turis­tu vo vlast­nej kra­ji­ne a obja­viť krá­sy, kto­ré si dote­raz nepoz­nal? Tu sú naše tipy! 

Danu­bia­na

Jed­na z naj­väč­ších pých slo­ven­ské­ho sve­ta ume­nia dosta­la meno pod­ľa Duna­ja, na kto­rom sto­jí, a vznik­la vďa­ka váš­ni holand­ské­ho zbe­ra­ľa ume­nia Gerar­da H. Mau­lens­te­e­na a slo­ven­ské­ho gale­ris­tu Vin­cen­ta Pola­ko­vi­ča. Danu­bia­na sa môže pýšiť fas­ci­nu­jú­cou moder­nou archi­tek­tú­rou, kto­rá samot­ná pred­sta­vu­je ume­nie, a polo­hou na roz­hra­ní troch kra­jín.

Foto: facebook.com/Danubiana Mau­len­te­en Art Muse­um

Okrem pre­daj­nej galé­rie súčas­né­ho ume­nia, stá­lej expo­zí­cie a výstav­ných sál s die­la­mi sve­to­vých umel­cov tu môžeš nav­še­tí­viť rôz­ne kul­túr­ne podu­ja­tia, pred­náš­ky, a dokon­ca si dať kávu pria­mo na bre­hu rie­ky. Aktu­ál­ne si tu môžeš pozrieť aj výsta­vu maďar­ské­ho ume­nia Cros­sing Bor­ders.

Foto: facebook.com/Danubiana Mau­len­te­en Art Muse­um

Múze­um moder­né­ho ume­nia Andy­ho War­ho­la

Aj teba vždy fas­ci­no­va­la War­ho­lo­va Camp­bells poliev­ka či fareb­ná Mary­lin Mon­roe? Na to, aby si ich videl, nemu­síš ces­to­vať do New Yor­ku, ale len pár kilo­met­rov do Medzi­la­bo­riec. Toto múze­um vznik­lo v roku 1991 ako poc­ta tvor­be Andy­ho War­ho­la a pop-artu.

Foto: ucn.sk

Náj­deš tu tri stá­le expo­zí­cie s die­la­mi toh­to umel­ca, vzác­ny­mi arte­fakt­mi o jeho pôvo­de, ale aj die­la jeho bra­ta Pau­la a jeho syna Jame­sa. Uni­ká­tom je aj auten­tic­ká lis­ti­na, kto­rou sa Andy zrie­kol dedič­stva, košieľ­ka, v kto­rej boli Andy a jeho bra­tia pokrs­te­ní, jeho auten­tic­ký foto­apa­rát či slneč­né oku­lia­re. Toto múze­um je sku­toč­ným kle­no­tom, kto­rý si nesmieš nechať ujsť.

Foto: dobrodruh.sk

Flat­gal­le­ry

Extra­va­gan­cia v ume­ní nie je ničím novým. Pre­to ani galé­ria situ­ova­ná v byte až tak nešo­ku­je, no urči­te sto­jí za to do nej nahliad­nuť. Flat­gal­le­ry je uni­kát­na tým, že jed­no­du­cho síd­li v obý­vač­ke. Maji­teľ kunst­his­to­rik Andrej Jaroš galé­riu vytvo­ril v roku 2012 vo vlast­nom byte v cen­tre Sta­ré­ho Mes­ta.

Foto: facebook.com/Flatgallery 

Na to, aby si si die­la pozrel, sta­čí jed­no­du­cho zazvo­niť na zvon­ček. V zahra­ni­čí sú také­to galé­rie cel­kom bež­né, tak pre­čo takú nevyt­vo­riť na Slo­ven­sku? Výsta­vy obmie­ňa kaž­dé dva mesia­ce a sú zame­ra­né na pre­zen­tá­ciu najm­lad­šej gene­rá­cie súčas­ných slo­ven­ských auto­rov, naprí­klad štu­den­tov a absol­ven­tov VŠVU.

Foto: facebook.com/Flatgallery

Dot. Con­tem­po­ra­ry Art Gal­le­ry

Krás­na malá galé­ria, kto­rá spo­ji­la ume­nie s kávou a vo svo­jich pries­to­roch pre­vádz­ku­je skve­lú kavia­reň. Aj táto galé­ria je zasvä­te­ná súčas­né­mu výtvar­né­mu ume­niu a pre­dov­šet­kým pre­zen­tá­cii význam­ných slo­ven­ských umel­cov, ale aj vyhľa­dá­va­nie a pred­sta­vo­va­nie nových mien sve­tu.

Foto: facebook.com/Dot. Con­tem­po­ra­ry Art Gal­le­ry

Ako to pri súčas­ných die­lach býva, aj táto výsta­va je pre­daj­ná, pre­to si kto­rý­koľ­vek kúsok môžeš odniesť domov a začať tak svo­ju súkrom­nú ume­lec­kú zbier­ku. V galé­rii pra­vi­del­ne orga­ni­zu­jú verej­né aj pri­vát­ne pre­zen­tá­cie diel, pred­náš­ky o ume­ní, kur­zy maľ­by či stret­nu­tia s umel­ca­mi. Aktu­ál­ne si tu môžeš pozrieť výsta­vu Jana Vytis­ku Soum­rak bohů.

Foto: facebook.com/Dot. Con­tem­po­ra­ry Art Gal­le­ry

Schem­nitz Gal­le­ry

Pri náv­šte­ve pre­krás­nej his­to­ric­kej Ban­skej Štiav­ni­ce neza­bud­ni nav­ští­viť kavia­reň Div­ná pani a galé­riu Schem­nitz Gal­le­ry. Nachá­dza sa v novo­zre­kon­štru­ova­nom objek­te zo 16. sto­ro­čia a v rukách kurá­to­ra Oma­ra Mir­zu pre­zen­tu­je aktu­ál­ne ten­den­cie v súčas­nej maľ­be a kres­be.

Foto: facebook.com/Schemnitz Gal­le­ry

Sna­ží sa pred­sta­vo­vať to naj­zau­jí­ma­vej­šie a naj­kva­lit­nej­šie od súčas­ných mla­dých a začí­na­jú­cich auto­rov. Galé­ria chce Ban­skej Bys­tri­ci pri­na­vrá­tiť časy slá­vy, keď bola tre­tím naj­výz­nam­nej­ším mes­tom v Uhor­sku. Aktu­ál­ne si tu môžeš pozrieť ori­gi­nál­nu výsta­vu Nie sme tvo­je hrač­ky.

Foto: facebook.com/Schemnitz Gal­le­ry

Galé­ria Ned­bal­ka

Táto obľú­be­ná a rela­tív­ne nová bra­ti­slav­ská galé­ria vznik­la z ini­cia­tí­vy zozna­mo­vať ľudí so slo­ven­ský­mi ume­lec­ký­mi die­la­mi 20. sto­ro­čia. Dnes sa môže pýšiť zbier­kou viac ako tisíc­ky slo­ven­ských diel, z kto­rých mno­hé vysta­vu­je na šty­roch poscho­diach a pre­zen­tu­je tak prie­rez deji­na­mi slo­ven­ské­ho ume­nia. Náj­deš tu naprí­klad obra­zy Mar­ti­na Ben­ku, Cyp­riá­na Majer­ní­ka či Ľudo­ví­ta Ful­lu.

Foto: facebook.com/Galéria Ned­bal­ka

Foto: facebook.com/Galéria Ned­bal­ka

Obdi­vu­hod­né je naj­mä to, že táto vzác­na zbier­ka vznik­la len za dva roky a vďa­ka úsi­liu jed­né­ho člo­ve­ka — Artu­ra Bar­toš­ku. Aktál­nou výsta­vou sú fan­ta­zij­né die­la sláv­ne­ho Albí­na Bru­nov­ské­ho — Záh­ra­da snov. Galé­ria Ned­bal­ka je skrát­ka “must see” pre kaž­dé­ho Slo­vá­ka.

Foto: facebook.com/Galéria Ned­bal­ka

Slo­ven­ská národ­ná galé­ria

Nesmie­me zabud­núť na slo­ven­skú “galé­riu galé­rií”, teda národ­nú galé­riu, zná­mu pod skrat­kou SNG. Jej cie­ľom je opat­ro­vať a pro­pa­go­vať národ­né kul­túr­ne dedič­stvo a je situ­ova­ná vo via­ce­rých mes­tách a objek­toch. Okrem Bra­ti­sla­vy, ju dnes náj­deš na Zvo­len­skom zám­ku, v Ružom­ber­ku, Pezin­ku a Kaš­tie­le Stráž­ky.

Foto: facebook.com/SNG

Foto: facebook.com/SNG

Za pohľad sto­ja stá­le expo­zí­cie pre­zen­tu­jú­ce rôz­ne eta­py z his­tó­rie slo­ven­ské­ho ume­nia, no aktu­ál­ne naj­zau­jí­ma­vej­šou je výsta­va Nech šije!, kto­rá mapu­je slo­ven­skú módu v obdo­bí rokov 1945 – 1989 a môžeš tu vidieť, ako sa oblie­ka­li socia­lis­tic­ké ženy a ako fun­go­val vte­daj­ší odev­ný prie­my­sel.

Foto: facebook.com/SNG

Tatrans­ká galé­ria

Tat­ry a Spiš sú oddáv­na syno­ny­mom výtvar­né­ho ume­nia a pre­to pri náv­šte­ve toh­to regi­ó­nu a našich veľ­hôr urči­te neobíď pop­rad­skú galé­riu. Je naozaj jedi­neč­ná a nachá­dza sa v budo­ve zre­kon­štru­ova­nej par­nej Elek­trár­ne s inte­ri­é­rom v indus­triál­nom štý­le, kde sa fareb­né maľ­by úžas­ne vyní­ma­jú.

Foto: facebook.com/Tatranská galé­ria Pop­rad

Foto: facebook.com/Tatranská galé­ria Pop­rad

Tat­ry sa môžu pýšiť nie­len prí­rod­ným bohat­stvom, ale aj boha­tou zbier­kou pamia­tok stre­do­ve­kej archi­tek­tú­ry, dre­ve­né­ho sochár­stva a maľ­by. Vznik­la tu aj takz­va­ná spiš­ská maliar­ska ško­la. Aktu­ál­ne si tu môžeš pozrieť výsta­vu diel Vla­di­mí­ra Gažo­vi­ča Všet­ko je len hra ale­bo výsta­vu expo­ná­tov zo sta­veb­ni­ce LEGO Tat­ra Brick fest 2017.

Foto: facebook.com/Tatranská galé­ria Pop­rad

Pridať komentár (0)