Waze vznikla kon­ku­ren­cia v podobe čes­kého TudyNE

Martin Kráľ / 6. október 2014 / Business

A máme tu český WAZE! Potre­bu­jete mať pre­hľad o tom, aké dopravné kom­pli­ká­cie vás čakajú? Chcete vedieť o kaž­dej nehode, ktorá sa stane vo vašom okolí? Okrem WAZE už exis­tuje aj český variant v podobe TudyNE.

Po spus­tení TudyNE sa zobrazí mapa s aktu­ál­nou pozí­ciou a indi­ká­to­rom doprav­nej situ­ácie (upo­zor­ne­nia, kom­pli­ká­cia, obme­dze­nia alebo nehody). Čer­vené ikony sig­na­li­zujú nehodu, oran­žové dopravné obme­dze­nia a modré sú infor­má­cie o doprav­nej situ­ácii.


Infro­má­cie na mape

Na hlav­ných ťahoch farebne roz­lí­šené stupne zata­že­nia dopravy - tieto údaje čerpá apli­ká­cia z Google Map, ktorý ich zís­kava zo sle­do­va­nia uží­va­te­ľov mobil­ných tele­fó­nov. Zelená zna­mená voľný pre­jazd, oran­žová spo­ma­le­nie, pri čer­ve­nej možno oča­ká­vať tvo­re­nie kolón a tmavo čer­vená značí váž­nej­šie ťaž­kosti - obvykle sto­jacu kolónu.

Zobrazení dopravních událostí v mapěInformace o dopravní nehodě

Upo­zor­ne­nie na uda­losti

Veľmi zau­jí­mavá je fun­kcia Upo­zor­ňo­va­nie. Najprv určíte, či chcete sle­do­vať vybraný región, alebo oko­lie aktu­ál­nej pozí­cie, zis­tené buď cez Wi-Fi, alebo z GPS. Sle­do­vať môžete oko­lia od 5 do 100 kilo­met­rov.

V prí­pade, že sa v danom pries­tore objaví nová uda­losť, budete na ňu upo­zor­není zvu­kom, pri­čom tón sa bohu­žiaľ nedá zme­niť. Ľahko tak budete mať počas svo­jich ciest pre­hľad o všet­kom, čo sa deje okolo

Infor­má­cie z prvej ruky

Jed­nou z výhod prog­ramu je napo­je­nie na data­bázu jednot­ného sys­tému doprav­ných infor­má­cií pre (JSDI), takže TudyNE nie je závislý len na hlá­sení od uží­va­te­ľov, ale čerpá dáta zrejme z naju­ce­le­nej­šieho zdroja, ktorý je k dis­po­zí­cii. Údaje do JSDI zadáva naprí­klad polí­cia, hasiči, správa komu­ni­ká­cií, cestné úrady a ďal­šie inšti­tú­cie, ktoré o prí­pad­ných kom­pli­ká­ciách na ces­tách vedia ako prvý.

Vo ver­zii zadarmo sú zobra­zo­vané reklamné pruhy. Keby ste sa chceli reklamy zba­viť a pris­pieť auto­rovi na ďalší vývoj, môžete si za cca 2€ zaob­sta­rať ver­ziu Pro.

Pridať komentár (0)